Webg­lobe otvára svoje brány pre star­tupy

Luky Gašparík Sr. / 27. október 2014 / Business

Kon­com minu­lého týždňa bol pred­sta­vený star­tupy pod­po­ru­júci prog­ram Clou­dUP od Webg­lobu. V rámci prog­ramu môžu vybrané star­tupy využí­vať clou­dovú infra­štruk­túru úplne zadarmo. Webg­lobe ich pod­porí služ­bami v hod­note až 500€ mesačne.

Pokiaľ má váš pro­jekt per­spek­tívny a glo­bálny poten­ciál, skôr či neskôr budete musieť rie­šiť, kde ho pre­vádz­ko­vať. S naras­ta­jú­cimi požia­dav­kami a množ­stvom pou­ží­va­te­ľov sa do pop­re­dia kri­té­rií dostane najmä sta­bi­lita, dostup­nosť a fle­xi­bi­lita. Toto sú pred­nosti Webg­lobe, kto­rých služby aktu­álne využí­vame aj pre star­ti­tup. 

K dis­po­zí­cii budete mať on-line nástroje a výko­nové pros­triedky (vCPU, RAM a HDD), ktoré môžete pou­žiť na vašom ser­veri. V prí­pade potreby vie Webg­lobe vytvo­riť ser­ve­rov viac a tieto pros­triedky pre­roz­de­liť. 

Limity sú nasta­vené pomerne vysoko, takže výkonu je k dis­po­zí­cií dosta­tok. Len na pred­stavu:

Vir­tu­álna infra­štruk­túra ťaží z vyso­kej dostup­nosti celého rie­še­nia, ktoré je posta­vené na tech­no­ló­giách spo­loč­nosti VMware – líd­rom na trhu vir­tu­ali­zá­cie (konečne vám už nič nepadne).

Pod­mienky účasti v prog­rame sú jed­no­du­ché. Váš star­tup by nemal byť starší ako 2 roky. Malo by ísť o per­spek­tívny pro­jekt s glo­bál­nym poten­ciá­lom a tech­nic­kým zame­ra­ním, t.j. appky a webové služby. Člen­stvo v prog­rame trvá 12 mesia­cov, počas kto­rých môžete využí­vať infra­štruk­túru v hod­note 500€ mesačne. Z vašej strany si stačí zabez­pe­čiť manaž­ment ser­ve­rov a prí­padne licen­cie. Úplné pod­mienky prog­ramu náj­dete na stránke Clou­dUP

Fan­tas­tické je, že všetko máte free, teda aspoň do už spo­mí­na­ných 500€ a roku trva­nia prog­ramu. Všetko NAD je spo­plat­nené, ale aj tak to je stále fair deal. Po uply­nutí jed­ného roka sa môžete pri­ro­dzene sami roz­hod­núť či chcete v službe pokra­čo­vať ďalej alebo nie — k ničomu sa neza­vä­zu­jete. Máte to vo vlast­ných rukách!

Zdroj: webglobe.sk 

Pridať komentár (0)