Webová ana­ly­tika – „mar­ke­ťák” vs. web­mas­ter

Visibility: Juraj Sasko / 14. novembra 2014 / Zaujímavosti

Webová ana­ly­tika je základ­ným kame­ňom kaž­dej online mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie. Bez mož­nosti merať a vyhod­no­co­vať by mnoho akti­vít vrá­tane SEO a PPC úplne stra­tilo zmy­sel. Na Slo­ven­sku má odha­dom viac ako 95 % webov naho­de­ných Google Ana­ly­tics a aj to je dôvod, prečo tento člá­nok v prí­kla­doch zúžime len na tento jeden nástroj.

Webová ana­ly­tika však nemá pre každú pozí­ciu vo firme rov­naký význam. Mar­ke­tin­go­vého pra­cov­níka alebo maji­teľa webu budú zau­jí­mať hlavne čísla, grafy a vyhod­no­te­nia, zatiaľ čo web­mas­ter či prog­ra­má­tor sa potre­buje uis­tiť, že všetky kódy a scripty sú naho­dené správne a po ceste z webu do gra­fov nedo­chá­dza k strate cen­ných dát. A práve tieto dva odlišné pohľady určujú, na čo sa „mar­ke­ťák” vs. web­mas­ter potre­bujú v rámci webo­vej ana­ly­tiky zame­rať.

Pohľad „mar­ke­ťáka”

Mar­ke­tin­gový pra­cov­ník potre­buje vidieť čísla, potre­buje im vedieť poro­zu­mieť a hlavne ich správne vyhod­no­tiť. Tu je nie­koľko met­rík alebo šta­tis­tík, ktoré by mohli zau­jí­mať mar­ke­tin­go­vého pra­cov­níka e-shopu alebo aké­ho­koľ­vek e-com­merce webu:

Pohľad web­mas­tera

Tech­nicky orien­to­vaný člo­vek má zasa za úlohu zabez­pe­čiť, že mera­cie kódy a všetky potrebné scripty budú nasa­dené tak, aby šta­tis­ti­kám neušla ani jedna náv­števa, kon­ver­zia či meraný cieľ. Nie je to vždy jed­no­du­ché, najmä, ak má CMS sys­tém pre e-shop veľmi kom­pli­ko­vane rie­šené pre­menné v data­báze a fun­kcie e-com­merce sa musia volať cez e-sho­pový script bez pria­meho nasa­de­nia na webe.

Tak­tiež sa stáva, že e-shop sa skladá z nie­koľ­kých sek­cií CMS a každá potre­buje nasa­dzo­vať kódy samos­tatne, kde môžu vznik­núť prob­lémy. Tak­tiež je potrebné nasa­dzo­va­nie kódov pre mera­nie even­tov.

Sčasti tieto prob­lémy vyrieši Google Tag Mana­ger. Veci, ktoré by mohli web­mas­tera v rámci nasta­vení a meraní zau­jí­mať:

Zdroj: Visibility.sk

Pridať komentár (0)