What­sapp pri­chá­dza konečne aj na desk­topy

Lukáš Gašparík jr. / 21. január 2015 / Business

Pat­ríte aj vy medzi 700 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov jed­ného z naj­zná­mej­ších mobil­ných mes­sen­ge­rov What­sApp? Ak áno, tak odte­raz máte k dis­po­zí­cií konečne aj desk­to­povú ver­ziu tejto popu­lár­nej apli­ká­cie.

Nejedná sa však o kla­sickú apli­ká­ciu. Ide iba o jej webovú náh­radu. Pri­hlá­siť do nej sa však musíte pro­stred­níc­tvom QR kódu, ktorý musíte odfo­tiť priamo cez apli­ká­ciu What­sApp vo vašom smartp­hone. Dôvo­dom tohto pri­hlá­se­nia je to, že What­sApp pou­žíva na vašu iden­ti­fi­ká­ciu tele­fónne číslo a nie meno a heslo, ako je to bežné.

Pri tes­to­vaní apli­ká­cie sme prišli na viac zau­jí­ma­vostí a to, že webová apli­ká­cia fun­guje iba na pre­hlia­dači Chrome. A ak aj máte Chrome, tak vám apli­ká­cia bude plno­hod­notne fun­go­vať iba ak máte smartp­hone so sys­té­mom Android, Win­dows Phone, či Black­Berry. Pri iOS zaria­de­niach sa však stret­nete s istými obme­dze­niami, takže pou­ží­va­te­lia iPho­nov majú jed­no­du­cho smolu. 

Takže, tak či tak, ak nemáte Chrome, máte jed­no­du­cho smolu. Webovú apli­ká­ciu What­sApp si môžete vyskú­šať TU.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)