Wikipedia predstavila vlastnú kolekciu oblečenia. Okamžite sa vypredala

Jana Mikysová / 17. augusta 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: advisoryboardcrystals.com

Načo značky ako Gucci alebo Sup­reme. Te­raz je tu Wi­ki­pe­dia s jej no­vým mer­chom. A zdá sa, že sa ľu­ďom po­riadne za­pá­čil. Ani sme sa ne­naz­dali a sti­hol sa vy­pre­dať.

Vzhľa­dom na to, že Wi­ki­pe­dia je plat­forma, ktorá je ve­dená za­darmo, jej tvor­co­via hľa­dali ne­jaký spô­sob, ako by sa mohla táto plat­forma na­ďa­lej roz­ví­jať. Nie všetko sa však dá ro­biť bez fi­nan­čenj pod­pory, a preto, aby os­tala Wi­ki­pé­dia za­cho­vaná sa jej tvor­co­via spo­jili s Ad­vi­sory Bo­ard Crys­tals.  Vy­tvo­rili tak veľké prek­va­pe­nie v po­dobe ko­lek­cie ob­le­če­nia, ktorá po­zos­táva z trička s dl­hým ru­ká­vom s mo­tí­vom Wi­ki­pe­die.

Na tričku je umiest­nený ná­pis “In­ter­net Mas­ter“ a ne­chýba ani logo Wi­ki­pe­die. Tričko pri­po­mína re­tro kú­sok z 90. ro­kov a aj na­priek mo­tívu, ktorý by sa mo­hol zdať nie­komu gý­čový, sa veľmi rýchlo vy­pre­dalo. Jedno ta­kéto tričko stálo 89 do­lá­rov, čo je v pre­počte pri­bližne 78 eur. Čo je možno smutná správa pre teba, ak si si naň ro­bil zá­lusk, no dobrá správa pre tvor­cov Wi­ki­pe­die. Vďaka tejto fi­nanč­nej pod­pore ju budú na­ďa­lej roz­ví­jať a po­sky­to­vať ľu­ďom na ce­lom svete cenné in­for­má­cie z rôz­nych ob­lastí.

zdroj: ad­vi­so­ry­bo­ardc­rys­tals.com
zdroj: ad­vi­so­ry­bo­ardc­rys­tals.com
zdroj: ad­vi­so­ry­bo­ardc­rys­tals.com

 

Zdroj: wersm.com
Pridať komentár (0)