Workf­low od App­le pri­ná­ša auto­ma­ti­zá­ciu do sve­ta apli­ká­cií

Miroslav Lukáč / 20. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: inc.com

App­le zís­kal apli­ká­ciu, kto­rá svo­jou auto­ma­ti­zá­ci­ou uľah­čí a posú­va prí­stup a využí­va­nie apli­ká­cií na vyš­šiu a pre­dov­šet­kým jed­no­duch­šiu úro­veň. Doba, kedy sve­tom hýbu tech­no­ló­gie, a pre­dov­šet­kým smart­fó­ny, tvo­rí neod­de­li­teľ­nú súčasť náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta. Apli­ká­cia zahŕňa­jú­ca prí­stup k veľ­ké­mu množ­stvu akcií, je urči­te pozi­tív­nou sprá­vou.

App­le zís­kal Workf­low, apli­ká­ciu pre iOS, kto­rá umož­ňu­je pre­po­jiť apli­ká­cie a vytvo­riť tak rých­le skrat­ky pre akcie ako naprí­klad posie­la­nie správ, vyhľa­da­nie najb­liž­šej reštau­rá­cie v oko­lí, vytvá­rať PDF z webo­vých strá­nok ale­bo nahrá­vať poznám­ky, kto­ré sú násled­ne dostup­né v apli­ká­cii Pri­po­mien­ky. Pod­mien­ky doho­dy však zatiaľ nebo­li zve­rej­ne­né.

zdroj foto: macstories.net

Apli­ká­cia Workf­low bola vybra­ná medzi App­le Design Award za rok 2015 pre jej využi­teľ­nosť, vďa­ka uľah­če­né­mu prí­stu­pu v iOS a naj­mä kvô­li skve­lej inter­pre­tá­cie Voice­Over s pre­hľad­ne ozna­če­ný­mi polož­ka­mi, sek­cia­mi a hlá­se­nia­mi. Aj sle­pí, resp. sla­bo vidia­ci ju môžu ľah­ko pou­ží­vať, pre­to­že má jed­no­du­ché uží­va­teľ­ské roz­hra­nie.“

Ak si si ešte apli­ká­ciu z reb­ríč­ka App­le Design Award stá­le nestia­hol, je naj­vyš­ší čas to napra­viť. Dostup­ná je pre App­le Watch a z App Sto­re si ju stiah­neš pre iPho­ne aj iPad.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)