Workf­low od App­le pri­ná­ša auto­ma­ti­zá­ciu do sve­ta apli­ká­cií

Miroslav Lukáč / 20. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: inc.com

App­le zís­kal apli­ká­ciu, kto­rá svo­jou auto­ma­ti­zá­ci­ou uľah­čí a posú­va prí­stup a využí­va­nie apli­ká­cií na vyš­šiu a pre­dov­šet­kým jed­no­duch­šiu úro­veň. Doba, kedy sve­tom hýbu tech­no­ló­gie, a pre­dov­šet­kým smart­fó­ny, tvo­rí neod­de­li­teľ­nú súčasť náš­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta. Apli­ká­cia zahŕňa­jú­ca prí­stup k veľ­ké­mu množ­stvu akcií, je urči­te pozi­tív­nou sprá­vou.

Apple získal Workflow, aplikáciu pre iOS, ktorá umožňuje prepojiť aplikácie a vytvoriť tak rýchle skratky pre akcie ako napríklad posielanie správ, vyhľadanie najbližšej reštaurácie v okolí, vytvárať PDF z webových stránok alebo nahrávať poznámky, ktoré sú následne dostupné v aplikácii Pripomienky. Podmienky dohody však zatiaľ neboli zverejnené.

zdroj foto: macstories.net

Aplikácia Workflow bola vybraná medzi Apple Design Award za rok 2015 pre jej využiteľnosť, vďaka uľahčenému prístupu v iOS a najmä kvôli skvelej interpretácie VoiceOver s prehľadne označenými položkami, sekciami a hláseniami. Aj slepí, resp. slabo vidiaci ju môžu ľahko používať, pretože má jednoduché užívateľské rozhranie.“

Ak si si ešte aplikáciu z rebríčka Apple Design Award stále nestiahol, je najvyšší čas to napraviť. Dostupná je pre Apple Watch a z App Store si ju stiahneš pre iPhone aj iPad.

 

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)