Xia­omi Mi Note 2 pri­chá­dza s famóz­nym dizaj­nom, Snapd­ra­go­nom 821, plnou LTE pod­po­rou a cenou od 380 €!

Kristián Hrušovský / 25. októbra 2016 / Tech a inovácie

Dámy a páni, pred­sta­vu­jeme vám aktu­álne jeden z naj­lep­ších smart­fó­nov na svete, ak nie ten naj­lepší. Xia­omi dnes vyta­silo všetky svoje dostupné pros­triedky a zbrane. Tým pádom teda vzniklo niečo uni­kátne a prav­de­po­dobne dlho neopa­ko­va­teľné. Xia­omi Mi Note 2 je špič­ko­vým stro­jom, ktorý kon­ku­ruje len tým naj­lep­ším a nepri­púšťa si žiadne obme­dze­nia či kom­pro­misy. Môžeme smelo vyhlá­siť: iPhone, Sam­sung, traste sa!

Rok 2016 nebol pre čín­skeho veli­kána práve naj­lep­ším, no ak sa spätne pozrieme na vlaj­kové smart­fóny, ani jeden nás nes­kla­mal, ba čo viac, stále si držia rov­nako dobrý štan­dard, no nároky fanú­ši­kov idú čoraz vyš­šie. Phab­let Xia­omi Mi Note 2 kom­bi­nuje dote­raz naj­lep­šie vlast­nosti zo všet­kých Xia­omi smart­fó­nov vôbec. Výsled­kom je krásny, výkonný a repre­zen­ta­tívny kúsok elek­tro­niky.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-12

V novinke sa výrobca roz­ho­dol pre vcelku rapídne odbo­če­nie od zabe­hnu­tých štan­dar­dov. Dizajn síce stále pri­náša kla­sické črty spo­loč­nosti, no oveľa viac pri­po­mína kon­ku­renčný Sam­sung, čo určite nie je na škodu. K dis­po­zí­cii teda máme skle­nené uni­body pre­ve­de­nie s kva­lit­ným hli­ní­ko­vým rámom po obvode. Naj­väč­šou novin­kou je pou­ži­tie pre­krás­neho 5,7-palcového 2K disp­leja s luxus­ným edge zahnu­tím po stra­nách. Disp­lej dodáva juho­kó­rej­ské LG a ide o fle­xi­bilný OLED panel s výbor­nou satu­rá­ciou farieb. Pod disp­le­jom sa nachá­dza aj domov­ské tla­čidlo, ktoré je zvnútra vypl­nené ultra­zvu­ko­vým ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov, ktorý poznáme z nedávno pred­sta­ve­ného modelu Mi5S.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-8

Cel­ková dizaj­nová kon­cep­cia je fan­tas­tická a dovo­líme si tvr­diť, že momen­tálne patrí Xia­omi Mi Note 2 medzi top trojku najk­raj­ších smart­fó­nov. Zadná strana teda nesie tra­dičné logo Mi, ktoré je zapus­tené do skle­ne­ného povr­chu s 3D zahnu­tím.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-6

Hard­vé­rová výbava zaria­de­nia štar­tuje od samot­ného srdca, kto­rým je 4-jad­rový pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 821 s ultra-výkon­nými jad­rami Kryo a moder­nou 14 nm výrob­nou tech­no­ló­giou. Akce­le­rá­tor Adreno 530 dokáže vykres­liť aj tie naj­ná­roč­nej­šie 3D hry a rôzne ďal­šie gra­ficky náročné ope­rá­cie. Ope­račná pamäť RAM s kapa­ci­tou 4 a 6 GB sa postará o doko­nalý mul­ti­tas­king aj v tých naj­za­pek­li­tej­ších situ­áciách.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-4

Pou­ží­va­teľ má pri slab­šej ver­zii k dis­po­zí­cii 64 GB inter­nej pamäte, res­pek­tíve variant so 6 GB RAM integ­ruje až 128 GB úlo­žisko. Nesmierne nás pote­šila integ­rá­cia nad­prie­mer­nej 4070 mAh baté­rie, ktorú rýchlo dobi­jeme pomo­cou tech­no­ló­gie nabí­ja­nia Qual­comm Quick Charge 3.0 cez rever­zi­bilný USB Type-C port.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-7

Android 6.0 Marsh­mal­low so sláv­nou nad­stav­bou MIUI 8 nepoz­najú dôs­toj­ného kon­ku­renta a nepo­chybne sa musíme pri­pra­viť na bles­kové reak­cie, ply­nulé ani­má­cie a na špič­kové využi­tie výko­no­vého poten­ciálu. Veríme tiež, že Android 7.0 Nou­gat poteší budú­cich maji­te­ľov už vo veľmi blíz­kej dobe. Teraz si pred­sta­víme jeden z naj­väč­ších trom­fov smart­fónu Mi Note 2 – foto­apa­rát.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-9

High-end sní­mač IMX318 od Sony na zadnej strane je dôka­zom toho, že ani Xia­omi nechce hrať v oblasti foto­mo­bi­lov len druhé husle a pri­ze­rať sa na úspe­chy kon­ku­ren­cie. Pri­márny sní­mač s masív­nym roz­lí­še­ním 22,56 MPx, clo­nou f/2.0, elek­tro­nic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu či duál­nym LED bles­kom zabez­pečí foto­gra­fie tých naj­väč­ších kva­lít. Foto­apa­rát je schopný nahrá­vať video v jem­nom 4K roz­lí­šení a vďaka kom­bi­ná­cii fázo­vého a kon­trast­ného auto­ma­tic­kého zaos­tro­va­nia vám neunikne žiadny detail.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-10

Dual­SIM fun­kci­ona­lita je konečne, a to musíme ešte raz zopa­ko­vať, KONEČNE, vyšper­ko­vaná toľko žia­da­nou plnou pod­po­rou všet­kých LTE sietí, medzi kto­rými je aj u nás naj­pou­ží­va­nej­šia 800 MHz frek­ven­cia. Tak sa zdá, že Xia­omi si po dlhých rokoch igno­ro­va­nia uve­do­milo dôle­ži­tosť kli­en­tely aj na západ od Veľ­kého čín­skeho múru. Dôle­žité je spo­me­núť, že glo­bálna ver­zia Xia­omi Mi Note 2 sa bude pre­dá­vať len v naj­vyš­šom pamä­ťo­vom variante 6 GB RAM / 128 GB ROM. Na záver vám však dlžíme ešte jednu veľmi pod­statnú infor­má­ciu, kto­rou je, samoz­rejme, cena zaria­de­nia. Tá bude pre mno­hých prek­va­pivá, keďže opäť bola nasta­vená poriadne nízko.

Xia­omi Mi Note 2 so 4 GB RAM a 64 GB úlo­žis­kom – 380 €
Xia­omi Mi Note 2 so 6 GB RAM a 128 GB úlo­žis­kom – 448 €
Xia­omi Mi Note 2 so 6 GB RAM a 128 GB úlo­žis­kom (glo­bálna ver­zia s plným LTE) – 475 €

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)