Xia­omi Mi Note 2 pri­chá­dza s famóz­nym dizaj­nom, Snapd­ra­go­nom 821, plnou LTE pod­po­rou a cenou od 380 €!

Kristián Hrušovský / 25. októbra 2016 / Tech a inovácie

Dámy a páni, pred­sta­vu­je­me vám aktu­ál­ne jeden z naj­lep­ších smart­fó­nov na sve­te, ak nie ten naj­lep­ší. Xia­omi dnes vyta­si­lo všet­ky svo­je dostup­né pros­tried­ky a zbra­ne. Tým pádom teda vznik­lo nie­čo uni­kát­ne a prav­de­po­dob­ne dlho neopa­ko­va­teľ­né. Xia­omi Mi Note 2 je špič­ko­vým stro­jom, kto­rý kon­ku­ru­je len tým naj­lep­ším a nepri­púš­ťa si žiad­ne obme­dze­nia či kom­pro­mi­sy. Môže­me sme­lo vyhlá­siť: iPho­ne, Sam­sung, tras­te sa!

Rok 2016 nebol pre čín­ske­ho veli­ká­na prá­ve naj­lep­ším, no ak sa spät­ne pozrie­me na vlaj­ko­vé smart­fó­ny, ani jeden nás nes­kla­mal, ba čo viac, stá­le si držia rov­na­ko dob­rý štan­dard, no náro­ky fanú­ši­kov idú čoraz vyš­šie. Phab­let Xia­omi Mi Note 2 kom­bi­nu­je dote­raz naj­lep­šie vlast­nos­ti zo všet­kých Xia­omi smart­fó­nov vôbec. Výsled­kom je krás­ny, výkon­ný a repre­zen­ta­tív­ny kúsok elek­tro­ni­ky.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-12

V novin­ke sa výrob­ca roz­ho­dol pre vcel­ku rapíd­ne odbo­če­nie od zabe­hnu­tých štan­dar­dov. Dizajn síce stá­le pri­ná­ša kla­sic­ké črty spo­loč­nos­ti, no ove­ľa viac pri­po­mí­na kon­ku­renč­ný Sam­sung, čo urči­te nie je na ško­du. K dis­po­zí­cii teda máme skle­ne­né uni­bo­dy pre­ve­de­nie s kva­lit­ným hli­ní­ko­vým rámom po obvo­de. Naj­väč­šou novin­kou je pou­ži­tie pre­krás­ne­ho 5,7-palcového 2K disp­le­ja s luxus­ným edge zahnu­tím po stra­nách. Disp­lej dodá­va juho­kó­rej­ské LG a ide o fle­xi­bil­ný OLED panel s výbor­nou satu­rá­ci­ou farieb. Pod disp­le­jom sa nachá­dza aj domov­ské tla­čid­lo, kto­ré je zvnút­ra vypl­ne­né ultra­zvu­ko­vým ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov, kto­rý pozná­me z nedáv­no pred­sta­ve­né­ho mode­lu Mi5S.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-8

Cel­ko­vá dizaj­no­vá kon­cep­cia je fan­tas­tic­ká a dovo­lí­me si tvr­diť, že momen­tál­ne pat­rí Xia­omi Mi Note 2 medzi top troj­ku najk­raj­ších smart­fó­nov. Zadná stra­na teda nesie tra­dič­né logo Mi, kto­ré je zapus­te­né do skle­ne­né­ho povr­chu s 3D zahnu­tím.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-6

Hard­vé­ro­vá výba­va zaria­de­nia štar­tu­je od samot­né­ho srd­ca, kto­rým je 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 821 s ultra-výkon­ný­mi jad­ra­mi Kryo a moder­nou 14 nm výrob­nou tech­no­ló­gi­ou. Akce­le­rá­tor Adre­no 530 doká­že vykres­liť aj tie naj­ná­roč­nej­šie 3D hry a rôz­ne ďal­šie gra­fic­ky nároč­né ope­rá­cie. Ope­rač­ná pamäť RAM s kapa­ci­tou 4 a 6 GB sa posta­rá o doko­na­lý mul­ti­tas­king aj v tých naj­za­pek­li­tej­ších situ­áciách.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-4

Pou­ží­va­teľ má pri slab­šej ver­zii k dis­po­zí­cii 64 GB inter­nej pamä­te, res­pek­tí­ve variant so 6 GB RAM integ­ru­je až 128 GB úlo­žis­ko. Nesmier­ne nás pote­ši­la integ­rá­cia nad­prie­mer­nej 4070 mAh baté­rie, kto­rú rých­lo dobi­je­me pomo­cou tech­no­ló­gie nabí­ja­nia Qual­comm Quick Char­ge 3.0 cez rever­zi­bil­ný USB Type-C port.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-7

Andro­id 6.0 Marsh­mal­low so sláv­nou nad­stav­bou MIUI 8 nepoz­na­jú dôs­toj­né­ho kon­ku­ren­ta a nepo­chyb­ne sa musí­me pri­pra­viť na bles­ko­vé reak­cie, ply­nu­lé ani­má­cie a na špič­ko­vé využi­tie výko­no­vé­ho poten­ciá­lu. Verí­me tiež, že Andro­id 7.0 Nou­gat pote­ší budú­cich maji­te­ľov už vo veľ­mi blíz­kej dobe. Teraz si pred­sta­ví­me jeden z naj­väč­ších trom­fov smart­fó­nu Mi Note 2 – foto­apa­rát.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-9

High-end sní­mač IMX318 od Sony na zadnej stra­ne je dôka­zom toho, že ani Xia­omi nech­ce hrať v oblas­ti foto­mo­bi­lov len dru­hé hus­le a pri­ze­rať sa na úspe­chy kon­ku­ren­cie. Pri­már­ny sní­mač s masív­nym roz­lí­še­ním 22,56 MPx, clo­nou f/2.0, elek­tro­nic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou obra­zu či duál­nym LED bles­kom zabez­pe­čí foto­gra­fie tých naj­väč­ších kva­lít. Foto­apa­rát je schop­ný nahrá­vať video v jem­nom 4K roz­lí­še­ní a vďa­ka kom­bi­ná­cii fázo­vé­ho a kon­trast­né­ho auto­ma­tic­ké­ho zaos­tro­va­nia vám neunik­ne žiad­ny detail.

xiaomi-mi-note-2-oficialne-10

Dual­SIM fun­kci­ona­li­ta je koneč­ne, a to musí­me ešte raz zopa­ko­vať, KONEČ­NE, vyšper­ko­va­ná toľ­ko žia­da­nou plnou pod­po­rou všet­kých LTE sie­tí, medzi kto­rý­mi je aj u nás naj­pou­ží­va­nej­šia 800 MHz frek­ven­cia. Tak sa zdá, že Xia­omi si po dlhých rokoch igno­ro­va­nia uve­do­mi­lo dôle­ži­tosť kli­en­te­ly aj na západ od Veľ­ké­ho čín­ske­ho múru. Dôle­ži­té je spo­me­núť, že glo­bál­na ver­zia Xia­omi Mi Note 2 sa bude pre­dá­vať len v naj­vyš­šom pamä­ťo­vom varian­te 6 GB RAM / 128 GB ROM. Na záver vám však dlží­me ešte jed­nu veľ­mi pod­stat­nú infor­má­ciu, kto­rou je, samoz­rej­me, cena zaria­de­nia. Tá bude pre mno­hých prek­va­pi­vá, keď­že opäť bola nasta­ve­ná poriad­ne níz­ko.

Xia­omi Mi Note 2 so 4 GB RAM a 64 GB úlo­žis­kom – 380 €
Xia­omi Mi Note 2 so 6 GB RAM a 128 GB úlo­žis­kom – 448 €
Xia­omi Mi Note 2 so 6 GB RAM a 128 GB úlo­žis­kom (glo­bál­na ver­zia s plným LTE) – 475 €

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)