Xia­omi spúšťa ofi­ciálny online pre­daj v Európe

Tomáš Kahn / 28. mája 2015 / Business

Čín­sky výrobca smartp­ho­nov, ktoré nabe­rajú čím ďalej viac na popu­la­rite, spúšťa začiat­kom júna ofi­ciálny online pre­daj v Európe a USA. Mali by sa giganti ako Apple a Sam­sung začať obá­vať o svoje zisky?

Po tom, ako sa Xia­omi nach­víľu odml­čalo pri­chá­dza s fan­tas­tic­kou sprá­vou pre všet­kých svo­jich fanú­ši­kov. Spo­loč­nosť sa roz­hodla spus­tiť ofi­ciálny online pre­daj svo­jich pro­duk­tov v Európe a USA. Stať by sa tak malo už one­dlho, začiat­kom júna. Xia­omi sa momen­tálne snaží okolo svoje značky budo­vať celo­sve­tovo veľký hype, aby bola stále na očiach a pre­dov­šet­kým, aby maji­te­lia tejto značky smartp­ho­nov boli hrdý na to, že vlast­nia Xia­omi. Pre­daje tejto čín­skej značky dosiahli v minu­lom roku viac ako 60 mili­ó­nov kusov smartp­ho­nov. Pre tento rok si dala spo­loč­nosť za cieľ zvý­šiť pre­daje a cel­kovo by chceli pre­dať až 100 mili­ó­nov. Čín­sky výrobca Xia­omi sa už teraz môže pochvá­liť tre­tím mies­tom v pre­daj­nosti smartp­ho­nov na svete. Na prvom a dru­hom mieste sa nachá­dzajú už iba giganti ako Apple a Sam­sung.

Mali by sa giganti ako Apple a Sam­sung začať obá­vať o svoje zisky?

zdroj: engadget.com

Pridať komentár (0)