Yahoo chce inves­to­vať do Snap­chatu. Nie je už neskoro?

Šandi / 7. október 2014 / Business

Yahoo už dávno nehrá významnú úlohu ako inter­ne­tový vyhľa­dá­vač, ale svoje záujmy viac či menej úspešne pre­su­nul do iných oblastí. 

V roku 2012 nastú­pila na miesto výkon­nej ria­di­teľky Marissa Mayer, ktorá pre­behla od Google - akcie Yahoo sa len týmto kro­kom zdvihli o cca sedem­de­siat per­cent.

Firma sa dlho­dobo snaží pre­dov­šet­kým inves­to­vať do star­tu­pov a akvi­zí­ciami si zabez­pe­čiť svoje pre­ži­tie. Prí­kla­dom dob­rej inves­tí­cie Yahoo je výhodný nákup 40% podielu v čín­skej sku­pine Ali­baba za miliardu dolá­rov, pri­čom po vstupe Ali­baba na ame­rickú akci­ovú burzu minulý mesiac sta­no­vil počia­točný odhad hod­notu spo­loč­nosti na 167,6 miliardy dolá­rov. Teraz však Yahoo plá­nuje pre­dať časť svojho podielu v Ali­babe a zlep­šiť si tak Cash Flow pre inves­to­va­nie do ďal­ších star­tu­pov.


Aktu­álne sa špe­ku­luje o o inves­tí­cii do Snap­chatu. Má pri­bližne 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov z pre­važne mlad­ších roč­ní­kov a nutné je pove­dať, že sám Snap­chat nejakú dobu inves­to­rov aktívne vyhľa­dáva.

Do firmy sa teraz okrem Yahoo chys­tajú vlo­žiť kapi­tál aj dvaja dote­rajší inves­tori, pri­čom konečná hod­nota Snap­Chatu by mala byť okolo 10 miliárd dolá­rov. Ako to kon­krétne pomôže vývoju, sa zrejme dozvieme s odstu­pom času.

Evan Spie­gel (CEO Snap­chat)


Zdroj: TNW

Pridať komentár (0)