Yeti je ako Tin­der, no tro­chu v nie­čom iný!

Peter Kováč / 25. júla 2014 / Business

Pokiaľ ste si obľú­bili appku Tin­der, čomu samoz­rejme roz­umieme, určite si zami­lu­jete aj Yeti.

Táto appka vám umožní nachá­dzať nové vecí a na základe nich spá­jať ľudí, ktorí sa práve nachá­dzajú vo vašom okolí. Yeti je veľmi podobná Tin­deru, až na to, že tu náj­dete pod­statne menej sel­fies :).

Cofoun­der Alex Cape­ce­latro tvrdí, že appka Yeti je veľmi popu­lárna v seg­mente tra­vel. Umožní vám zdie­lať a vidieť veci, ktoré sa práve okolo vás dejú a tak vytvo­riť priamu inte­rak­ciu. Jed­ným z prob­lé­mov appky je pomalý loading fotiek, čo sa cha­la­nom určite časom podarí vyla­diť. Yeti stojí a padá na geolo­kač­nej tech­no­ló­gii, bez kto­rej by to ani nešlo.

Zdroj: Techc­runch

Pridať komentár (0)