YO appka tak hlúpa a jed­no­du­chá, že sa jej možno podarí byť ďal­šou miliar­do­vou app­kou?

Šandi / 22. jún 2014 / Business

Yo” je ame­rické slan­gové slovo a zna­mená oby­čajný pozdrav medzi pria­teľmi. A teraz vznikla apli­ká­cia na iOS a Android s príz­nač­ným náz­vom “Yo”, ktorá vie len jednu jedinú vec — posie­lať “yo” pria­te­ľom.

Táto apli­ká­cia sa dostala do obehu už prvého apríla (bez srandy), ale virál­nou sa stala až v posled­ných dňoch, kedy bolo ozná­mené, že do tejto apli­ká­cie bolo inves­to­va­ných 1,2 mili­óna dolá­rov.

Asi si hovo­ríte, že je to pekná volo­vina. Ale teraz túto apli­ká­ciu využí­vajú stovky tisíc uží­va­te­ľov, a pou­ží­va­te­lia si poslali už viac ako 4,5 mili­ó­nov Yo správ, z toho 2 mili­óny za posledný mesiac. A tento úspech o nie­čom napo­vedá.

CEO apli­ká­cie YO: Or Arbel (Izrael)

Uni­kát­nosť Yo?

Kúzlo Snap­chatu je v pomi­nu­teľ­nosti fotiek. Whis­per zase vyniká svoju ano­ny­mi­tou. A čím vyniká Yo? Jed­no­du­chos­ťou a kon­tex­tom. Auto­rom apli­ká­cie je Or Arbel, kto­rému jeho teraz už bývalý šéf (CEO Mobli) dal úlohu — vymys­lieť apli­ká­ciu, kto­rou by mohol zavo­lať svojho asis­tenta bez toho, aby musel písať správu alebo mu volať.

Or Arbel to odmie­tol, ale časom sa k tejto myš­lienke vrá­til — a tak vzniklo Yo. Kon­text — vždy totiž záleží, kto a kedy vám Yo​pošle.

A podľa toho sa mení aj význam správy, aj keď je zlo­žená len z dvoch pís­men. Ak vám to pošle šéf v pra­cov­nej dobe, asi by ste mali ísť za ním. Ak vám to pošle kama­rát o dru­hej ráno, tak je jasné, že to je sran­dička. A ak vám to pošle večer vaša kama­rátka s výho­dami … no, asi viete čo to zna­mená.


Komerčné využi­tie?

Aby sa táto apli­ká­cia udr­žala, tak potre­buje jednu dôle­žitú vec — príjmy. A oby­čajné “kon­ver­zá­cie” medzi pria­teľmi ju asi neuži­via. Preto je potrebné zamys­lieť sa aj nad komerč­ným využi­tím.

Preto Arbel sti­hol už uvol­niť aj API, ktoré umožní spo­loč­nos­tiam spra­vo­vať svoj Yo účet. Teraz už naprí­klad fun­guje aj na Maj­strov­stvách sveta vo fut­bale. Ak pošlete z Yo účtu World­Cup, tak on vám na oplátku pošle Yo kedy­koľ­vek padne nejaký gól.

Teore­ticky by sme niečo podobné mohli spre­vádz­ko­vať aj tu — kedy­koľ­vek by vyšiel nejaký člá­nok, tak vám by od nás mohol prísť Yo. Čo je vlastne ten naj­jed­no­duchší spô­sob. Žiadne náročné upo­zor­ne­nia, skryté odkazy alebo niečo podobné. Jed­no­du­cho Yo.
Rov­nako tak by mohli obchody upo­zor­ňo­vať na svoje nové zľavy, či fut­ba­lové kluby na góly. Mož­ností je nez­po­četne veľa. A aj v tomto smere platí, že slovo Yo sa viaže s kon­tex­tom.

Budúc­nosť?

Otáz­kou je, či sa Yo dokáže uchy­tiť. Kaž­do­pádne pomaly nasto­ľuje nový trend — jed­no­du­chosť. Už máme plno apli­ká­cií (a tech­no­ló­gií) na dlhé, pod­robné alebo obráz­kové kon­ver­zá­cie. Možno je teraz čas na niečo jed­no­duch­šie. 

To, či sa Yo (prí­padne nejaký jeho nástupca) uchytí, je len otáz­kou času. Čo si o tom mys­líte vy? Samoz­rejme si môžete apli­ká­ciu vyskú­šať ako na iOS, tak aj na Andro­ide.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)