YO dostáva kon­ku­ren­ciu — súťaž o najh­lú­pejší mes­sen­ger je otvo­rená

Luky Gašparík / 6. júla 2014 / Business

V posled­nej dobe sa nám oči­vidne roz­trhlo vrece so super “kva­lit­nými” mes­sen­germi. Emojli je ďal­ším dôka­zom, že hlú­posti, sa medze nekladú. YO bude mať silnú kon­ku­ren­ciu!

Nedávno sme písali o appke s pro­zaic­kým náz­vom YO, pro­stred­níc­tvom kto­rej môžete posie­lať vaše “yo” svo­jim pria­te­ľom. Člo­vek by aj pove­dal, že jed­no­duch­šie sa to už naozaj nedá, no opak je prav­dou. Po YO tu totiž máme nový mes­sen­ger Emojli.

Dvaja anglický deve­lo­peri Matt Grey a Tom Scott si pove­dali, že je málo soma­rín vymys­le­ných a roz­hodli sa dať dokopy “nový” mes­sen­ger. Emojli ešte nie je možné zatiaľ stiah­nuť a pre­behlo len verejné ozná­me­nie a plá­no­va­nom spus­tení.

Momen­tálne sa dajú rezer­vo­vať user­namy dopredu, ktoré “prek­va­pivo” pozos­tá­vajú iba so smaj­lov. Znie to až neuve­ri­teľne, ale takto si už regis­tro­valo svoju novú pre­zývku via­cej ako 50.000 ľudí.Myšlienka za Emojli je až bru­tálne jed­no­du­chá. Autori dôvody objas­ňujú v pri­lo­že­nom videu, tak vám nebu­dem kaziť záži­tok. Pointa je tá, že posie­lať budete len smaj­lov bez hocia­kého iného doda­toč­ného textu.

Zakla­da­te­ľov k myš­lienke uro­biť tento mes­sen­ger doviedla údajne až komická situ­ácia, ktorá sa odo­hrá­vala okolo YO. Bolá síce komická, až tak komická, že si hneď pri­lep­šila o 1,2$ mili­óna a sle­do­val celý svet. Ofi­ciálny launch je naplá­no­vaný na tento mesiac alebo naj­ne­skôr august. 

Celá appka vyzerá síce ako jeden veľký joke, tak niak to berú aj jej autori. Pri otázke aké plány majú s Emojli do budúcna, odpo­ve­dali cel­kom jasne: “dokon­číme appku, ďalej sme sa ešte neza­mýš­lali”.

Otázne je, čo nové vlastne bolo vymys­lené? Ťažko pove­dať. Pravda je však taká, že smaj­lov pou­ží­vame skoro všetci v našich kon­ver­zá­ciach a texty zís­ka­vajú práve vďaka smaj­lom úplne iný význam. A keď sa nie­kedy poze­rám na kon­ver­zá­cie mojích kamá­tov, kde v troj­slov­nej správe je rov­naký počet smaj­lov, tak to možno aj dáva logiku. Určite majú šancu vo forme kre­a­tív­ných a vtip­ných smaj­lov. Člo­vek nikdy nevie, možno sa aj tu nájde blá­zon, čo by zai­ves­to­val zopár mili­ó­nov.

Zdroj: nocamels.com, getemojli.com

Pridať komentár (0)