Yous­tice: nene­chajte sa okaš­ľať obchod­níkmi

Lukáš Gašparík jr. / 26. novembra 2014 / Startupy

Pred časom sa mi poda­rilo stret­núť so Zbyň­kom Loeb­lom, ktorý je CEO pro­jektu Yous­tice. Yous­tice, ktorý má ambí­cie stať sa glo­bál­nou služ­bou na rie­še­nie zákaz­nic­kých spo­rov, sa okrem iného pred­staví aj tento pia­tok v Bra­ti­slave medzi fina­lis­tami súťaže Star­tu­pA­wards.

Model, s kto­rým pri­chá­dza Yous­tice, ponúka jedi­nečné a dote­raz neoku­kané rie­še­nia pre e-shopy , kamenné pre­dajne a ich zákaz­ní­kov. Hlav­nou úlo­hou je pre­dov­šet­kým zefek­tív­niť a zrých­liť pro­ces rie­še­nia domá­cich a cez­hra­nič­ných online spot­re­bi­teľ­ských spo­rov a sťaž­ností. Pointa je v tom, že pred­tým, ako sa budete dlhé týždne doťa­ho­vať s online pre­daj­com z Maďar­ska, kto­rému ani nero­zu­miete, ste schopní vyrie­šiť váš prob­lém rýchlo, bez­prob­lé­movo a v mate­rin­skom jazyku. Samoz­rejme všetko pohodlne na jed­nom mieste.

Kto je Zby­ňek? Pred­stav nám ho :)

Zby­ňek je člo­vek, ktorý má rád kre­a­ti­vitu, je jedno či svoju, alebo nie­koho iného. Rád robí veci, ktoré si sám vymys­lel a bavia ho. Vždy chcel ľudom pomá­hať a z toho dôvodu vzni­kol aj Yous­tice.

Čo bolo teda dôvo­dom pre vznik Yous­tice?

Ako som už pove­dal, Yous­tice vzni­kol z dôvodu pomôcť ľudom a robiť niečo uži­točné. Prvý impulz vzni­kol vtedy, keď som sám vie­dol pro­jekt pre Európ­sky súd a pri tomto pro­jekte som si uve­do­mil potrebu Yous­tice. Zo začiatku som sa o tom začal baviť najprv s ľuďmi z USA, ktorí boli v tej dobe ďalej v oblasti rie­še­nia spot­re­bi­teľ­ských spo­rov. Spo­lu­pra­co­vali sme zhruba rok, následne na to som sa pus­til do toho ja sám a inves­tora pre môj pro­jekt som našiel tu na Slo­ven­sku.

Povedz nám niečo o tom ako si našiel inves­tora a o spo­lu­práci s ním?

Naj­skôr som si mys­lel, že by som mohol dostať grant na svoj pro­jekt z Európ­skej komi­sie. Skú­šal som to s nimi asi pol roka, ale zis­til som, že tým ľudom je to viac menej jedno, a že žiadny grant nedos­ta­nem. To bol ten zlom, ktorý ma posu­nul ďalej. Samot­ného inves­tora som potom našiel už pomerne rýchlo. Inves­tora som hľa­dal naj­skôr v Česku, ale aj v USA, kde som inves­tora našiel, ale nako­niec sme sa nepo­hodli. Úpl­nou náho­dou som potom natra­fil na Juraja Ondriša, s kto­rým sme sa dohodli na spo­lu­práci behom 14 dní. Spo­lu­práca s Jura­jom Ondri­šom je veľmi dobrá. Do pro­jektu pris­pieva okrem inves­to­va­nia aj ako skvelý obchod­ník. Je to inves­tor, ktorý sa aj sám snaží anga­žo­vať do chodu Yous­tice a pomá­hať.

Kedy vznikla táto myš­lienka a ako dlho sa už pra­cuje na tomto pro­jekte?

Ofi­ciálne spus­te­nie Yous­tice pre­behlo v júni tohto roku, s tým, že počas leta sa dokon­čo­vali ešte nejaké fun­kcie. Začiat­kom leta sme spus­tili už väč­šiu mar­ke­tin­govú kam­paň a momen­tálne máme zhruba 50 regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov po celom svete, čo už pova­žu­jem cel­kom za úspech. Od začiatku novem­bra sme spus­tili aj veľké mar­ke­tin­gové kam­pane v USA, Anglicku, Nemecku a Fran­cúzku.

Vieme, že Yous­tice má glo­bálne ambí­cie. Čo je podľa teba nástro­jom na pre­sa­de­nie sa?

Momen­tálne potre­bu­jeme zís­kať viac regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov na význam­ných trhoch Európy, kde chceme mať stovky uží­va­te­ľov do konca tohto roka. Yous­tice je jed­no­du­chá apli­ká­cia, ktorá sa dá pre­dá­vať online. Momen­tálne sme začali už aj spo­lu­prácu z nemec­kým Händ­ler­bun­dom, takže každý jeho uží­va­teľ dostane o nás infor­má­ciu a bude sa môcť roz­hod­núť, či nás chce pou­ží­vať. Händ­ler­bund má asi 40.000 pre­daj­cov, čo zna­mená pre nás v tejto fáze obrov­ský poten­ciál. Ďalej máme spus­tenú podobnú kam­paň aj cez rôzne plat­formy typu Pre­stas­hop, ktoré nás budú ponú­kať svo­jim kli­en­tom. Takisto si chceme nájsť v kaž­dej kra­jine aj význa­mých par­tne­rov, ktorí nás budú pre­sa­dzo­vať. Takže všetko dokopy je to kom­bi­ná­cia rôz­nych fak­to­rov.

Pre­zraď nám vaše plány do budúc­nosti

Náš hlavný cieľ je mať nie­koľko sto­viek regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov na kľú­čo­vých trhoch. Potom v prie­behu ďal­šieho roka tento počet zvý­šiť na nie­koľko desať tisíc uži­va­te­ľov, teda esho­pov. A následne na to sa ďalej roz­ši­ro­vať.

Odhaľ nám tajom­stvo vášho brand­bu­il­dingu

Súčasne s týmto všet­kým plá­nu­jeme PR kam­pane, aby sme oslo­vili aj bež­ných spot­re­bi­te­ľov. Yous­tice vlastne vytvára akýsi eko­sys­tém, ktorý zahŕňa bež­ných uží­va­te­ľov, eshopy, ale aj online trhy a inšti­tú­cie, ktoré rie­šia tieto spory. My chceme využiť všetky tieto kanály na oslo­ve­nie našich zákaz­ní­kov.

Čo je naj­väč­ším bene­fi­tom pre spot­re­bi­teľa a pre eshop v Yous­tice? V čom je Yous­tice iný ako kon­ku­ren­cia?

Pre spot­re­bi­teľa je to jed­no­du­ché, pro­stred­níc­tvom našej apli­ká­cie vieme jeho sťaž­nosti vyrie­šiť rýchlo a jed­no­du­cho, a v mnoho prí­pa­doch pre neho aj bez­platne, čo je obrov­ské zlep­še­nie oproti súčas­nému stavu. Pre pre­daj­cov je to hlavne mar­ke­ting. Yous­tice je ďal­šou služ­bou, ktorú môžu obchod­níci ponú­kať svo­jim zákaz­ní­kom. Stali sme sa par­tnermi s mno­hými trus­tmar­kami, ako sú naprí­klad Händ­ler­bund v Nemecku, BBB v USA a na Slo­ven­sku je to naprí­klad nakupujbezpecne.sk alebo SAEC.

Počuli sme, že sa chys­táte spus­tiť akýsi „advi­sory board“, čo má byť jeho úlo­hou ?

My ho máme už asi rok spus­tený a jeho cie­ľom je zdru­žiť osob­nosti, ktoré sú aktívne na inter­nete a majú čo pove­dať. Momen­tálne má náš „advi­sory board“ nie­koľko význam­ných čle­nov z celého sveta. Usku­toč­nilo sa už aj prvé stret­nu­tie nášho „advi­sory boardu“. Veľkú väč­šinu jeho čle­nov aj osobne poznám, keďže som v minu­losti pra­co­val v USA na via­ce­rých pro­jek­toch. Jeho členmi by mali byť aj dvaja Slo­váci, Ivan Šte­funko a Ivan Deb­nár. Postu­pom času by sme chceli tento „advi­sory board“ pre­trans­for­mo­vať na akési fórum.

Ako sa vám darí na nových trhoch a kde vidíš Yous­tice po roku 2016?

Momen­tálne ešte len začí­náme a kaž­dým týžd­ňom sa situ­ácia mení. To čo je zau­jí­mavé je ale to, že kon­cept Yous­tice sa dá pou­žiť aj pre iné typy pro­jek­tov, nie len pre eshopy. Momen­tálne sa naskytla prí­le­ži­tosť, že by sme aj spolu s inými ľudmi skú­sili vyvi­núť spô­sob rie­še­nia spo­rov pre „pub­lic licen­ces“, čo sú veci ako open con­tent a open source licen­cie. Bol by som veľmi rád a chcel by som aby sme boli pova­žo­vaný za uži­točnú a rele­vantnú službu po celom svete.

Dá sa podľa teba vytvo­riť na Slo­ven­sku glo­bálny pro­jekt, ktorý by bol aj ria­dený zo Slo­ven­ska? Nebolo by lep­šie začí­nať z Cali­for­nie a čo na to tvoji par­tneri?

Mys­lím, že v dneš­nej dobe je to už možné. Ešte pred 3 alebo 4 rokmi by som pove­dal, že je nutné byť nie­kde v Cali­for­nii. Dnes už sa však situ­ácia zme­nila. Inter­net je dnes hlavne už mul­ti­lan­gu­álny a umož­ňuje uspieť aj ľudom z ostat­ných kra­jín. Náš región sa hýbe rých­lymi krokmi vpred a situ­ácia je iná ako bola pred pár rokmi. Navyše tú máme šikov­ných ľudí, ktorí sa môžu pri naj­men­šom rov­nať s tými z USA. My sa nesna­žíme vytvo­riť jednu sve­tovú firmu, ale skôr eko­sys­tém v kto­rom bude pou­ží­vaný náš nástroj.

A ešte jedna záve­rečná otázka na odľah­če­nie, čo ťa v živote inšpi­ruje?

To čo ma v živote dosť inšpi­ruje je hudba, víno a ženy :) A tak­tiež deti, či už moje, alebo vše­obecne. Pre­tože sú kre­a­tívne a nachá­dzajú nové rie­še­nia zlo­ži­tých vecí.

Pridať komentár (0)