You­Tube Music je vonku a je lepší ako Spo­tify, či Apple Music

Martin Bohunický / 13. november 2015 / Business

You­Tube je bez­kon­ku­renčný video por­tál a ak by si neve­del, tak aj druhý naj­väčší search engine, hneď po svo­jom mater­skom Google.

Kniž­nica na You­Tube je zlo­žená čisto z videí, no napriek tomu sa v prie­behu času stala jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších slu­žieb na stre­a­mo­va­nie hudby. Pokiaľ šlo o počú­va­nie hudby, samotný You­Tube doká­zal porá­žať aj takých hrá­čov ako je Spo­tify či Apple Music.

Aby bola kon­ku­ren­cia rozp­rá­šená úplne, gigant vydal novú apli­ká­ciu — You­Tube Music. Apli­ká­cia je zadarmo a s rekla­mami ju môžeš pou­ží­vať bez­platne. S novým You­Tube Red je však oveľa schop­nej­šia. 

Trošku zmä­točný je fakt, že You­Tube Music a Google Play Music budú exis­to­vať bok po boku. Obzvášť keď sú obe zadarmo a keď obom pri­dáva You­Tube Red podobné bene­fity. Ak sa bavíme o You­Tube Music, musíme však nad ním roz­mýš­ľať ako nad Face­bo­okom. Face­book vydal do sveta Mes­sen­ger a spra­vil z neho samos­tatnú jed­notku, aby obe služby mohli fun­go­vať ešte lep­šie. You­Tube zase roz­čle­nil svoju fun­kci­ona­litu na tri naj­po­pu­lár­nej­šie oblasti: deti, gaming a hudbu.

Apli­ká­cia fun­guje veľmi podobne ako jej súperi, licen­co­va­ných je pri­bližne 30 mili­ó­nov skla­dieb. Okrem bež­ných štú­di­ových piesní si však môžeš vypo­čuť aj kon­certy, manu­ály na hra­nie, či kara­oke s bežia­cim tex­tom. To nikto iný zatiaľ nepo­núka.

S vývo­jom apli­ká­cie na pre­hrá­va­nie hudby You­Tube defi­ni­tívne nabú­rala celý trh, ktorý už tak zápasí medzi sebou. 10 dolá­rov mesačne za neob­me­dzený prí­stup ku kniž­nici hudby, s kopou mož­ností navyše, to je game chan­ger. Keď za týchto 10 dolá­rov záro­veň zabi­ješ reklamu na You­tube, tento hyb­rid hudby a videa je nie­čím, čo ti nepo­núkne abso­lútne nikto. A to už stojí za zvá­že­nie.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)