You­Tube spúšťa novú sociálnu sieť!

Nikola Brehová / 15. septembra 2016 / Zaujímavosti

You­Tube nie je tele­ví­zia, je lepší! Tie naj­lep­šie You­Tube kanály sú komu­ni­ká­ciou medzi auto­rmi a pub­li­kom. Novinku potvr­dili včera. 

Nie­ktoré kanály budú mať “Com­mu­nity” záložku, kde budú môcť You­Tu­beri posie­lať správy svojmu pub­liku bez toho, aby museli posto­vať video. Táto záložka pod­porí komu­ni­ká­ciu medzi mini bez toho, aby museli využí­vať Face­book či Twit­ter. Okrem toho môže ukon­čiť pod­sku­pinu “Annou­ce­ment” pod­sku­pinu videí.

Reak­cie nie sú veľmi pozi­tívne, ale exis­tujú aj výnimky, ako naprí­klad Vlogb­rot­hers, stá­lica You­Tubu a tvo­ria základ pozi­tív­nej komu­nity Nerd­figh­ter. Vedený vlo­germi Joh­nom Gre­e­nom a jeho bra­tom Han­kom.

Vlogb­rot­her tes­tujú novú “Com­mu­nity” záložku. Stačí, ak nav­ští­viš ich kanál a uvi­díš, ako táto nová fun­kcia fun­guje v praxi.

ytfin

Môžeš si vybrať, či chceš dostá­vať noti­fi­ká­cie.

yt1fin

You­Tube je pre mno­hých z nás hlavne o komu­nite”, vyjad­ril sa John Green.

zdroj článku a všet­kých foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)