You­Tu­be spúš­ťa novú sociál­nu sieť!

Nikola Brehová / 15. septembra 2016 / Zaujímavosti

You­Tu­be nie je tele­ví­zia, je lep­ší! Tie naj­lep­šie You­Tu­be kaná­ly sú komu­ni­ká­ci­ou medzi auto­r­mi a pub­li­kom. Novin­ku potvr­di­li vče­ra.

Nie­kto­ré kaná­ly budú mať “Com­mu­ni­ty” zálož­ku, kde budú môcť You­Tu­be­ri posie­lať sprá­vy svoj­mu pub­li­ku bez toho, aby muse­li posto­vať video. Táto zálož­ka pod­po­rí komu­ni­ká­ciu medzi mini bez toho, aby muse­li využí­vať Face­bo­ok či Twit­ter. Okrem toho môže ukon­čiť pod­sku­pi­nu “Annou­ce­ment” pod­sku­pi­nu videí.

Reak­cie nie sú veľ­mi pozi­tív­ne, ale exis­tu­jú aj výnim­ky, ako naprí­klad Vlogb­rot­hers, stá­li­ca You­Tu­bu a tvo­ria základ pozi­tív­nej komu­ni­ty Nerd­figh­ter. Vede­ný vlo­ger­mi Joh­nom Gre­e­nom a jeho bra­tom Han­kom.

Vlogb­rot­her tes­tu­jú novú “Com­mu­ni­ty” zálož­ku. Sta­čí, ak nav­ští­viš ich kanál a uvi­díš, ako táto nová fun­kcia fun­gu­je v pra­xi.

ytfin

Môžeš si vybrať, či chceš dostá­vať noti­fi­ká­cie.

yt1fin

You­Tu­be je pre mno­hých z nás hlav­ne o komu­ni­te”, vyjad­ril sa John Gre­en.

zdroj člán­ku a všet­kých foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)