You­Tu­be zavá­dza nové pra­vid­lá, kvô­li kto­rým už len tak ľah­ko na vide­ách neza­ro­bíš

Linda Cebrová / 7. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com

Ak nemáš aspoň 10-tisíc zhliad­nu­tí o zárob­koch môžeš len sní­vať.

You­tu­be je v súčas­nos­ti naj­väč­šia plat­for­ma slú­žia­ca na zve­rej­ňo­va­nie videí od koho­koľ­vek. Za svo­ju dobu pre­šla služ­ba mno­hý­mi zme­na­mi, pri­čom nie­kto­ré z nich sa sna­žia ochrá­niť autor­ský obsah. Samot­ní tvor­co­via môžu na tej­to plat­for­me cel­kom sluš­ne zará­bať vďa­ka video rekla­mám. Ten­to bene­fit už sti­hol pri­lá­kať množ­stvo “wan­na be vlo­ge­rov” a iných pse­udo you­tu­be­rov. Už neja­kú dobu sa môže kto­koľ­vek zapo­jiť aj do par­tner­ské­ho prog­ra­mu – You­tu­be Par­tner Prog­ram ( YPP).

foto:facebook.com/youtube

You­tu­be mení svo­ju stra­té­giu, kvô­li kto­rej už nebu­de také ľah­ké zís­kať z reklám vo vide­ách pár drob­ných ale­bo v prí­pa­de sve­to­zná­mych yotu­be­rov aj pár mili­ó­nov. Bolo totiž ozná­me­né, že pre vstup do YPP bude musieť mať uží­va­teľ na celom svo­jom kaná­le mini­mál­ne 10-tisíc zhliad­nu­tí. Násled­ne bude môcť požia­dať o zara­de­nie do YPP, pri­čom si You­tu­be ove­rí, aký obsah reál­ne tvo­rí. Bude tak­tiež sle­do­vať, či nepo­ru­šu­je autor­ské prá­va a podob­ne. Po kon­tro­le sa ihneď dozvie, či jeho kanál dosta­ne všet­ky vymo­že­nos­ti medzi kto­rý­mi je aj mož­nosť si zaro­biť.

foto:facebook.com/youtube

Nové pra­vid­lá môžu nie­kto­rí pova­žo­vať za zlý krok, ale na dru­hú stra­nu nie je tak nároč­né sa ich držať. Ak chceš naozaj vstú­piť do YPP, tak spl­ne­nie tých­to pod­mie­nok by si mal bez prob­lé­mov zvlád­nuť. Výho­dou je aj fakt, že sa obme­dzí vytvá­ra­nie nevhod­né­ho obsa­hu či kaná­lov.

Aj keď sa môže zdať, že tie­to pra­vid­lá pla­tia len pre novo vytvo­re­né kaná­ly, prav­da je taká, že zasiah­nu aj tie súčas­né. Všet­ky kaná­ly, kto­ré nema­jú ani 10-tisíc zhliad­nu­tí strá­ca­jú mož­nosť zárob­ku. Po novom budú musieť dosiah­nuť túto hra­ni­cu a až potom prej­du pro­ce­som kon­tro­ly.

zdroj:theverge.com

Pridať komentár (0)