Z Číny unikli fotografie naluxusnejšieho SUV-čka od Škody

startstop.sk / 20. júla 2018 / Auto

zdroj: Autoweek

Z Číny prú­dia do Európy mnohé veci, no naj­nov­šie sa k nám do­stali fo­to­gra­fie no­vej Škody Ko­diaq GT, teda špor­to­vej de­ri­vá­cie Ko­diaqa

Zdá sa, že ne­vy­hnutné sa stalo sku­toč­nos­ťou. Od pr­vého pred­sta­ve­nia mo­delu X6 mní­chov­skou au­to­mo­bil­kov s vr­tu­ľou v znaku v roku 2007 bol spus­tený ma­sový ošiaľ. BMW ud­relo kli­nec po hla­vičke a nie­koľko ro­kov pro­fi­to­valo z do­vtedy ne­zná­meho trhu. Zdá sa, že ľu­dia jed­no­du­cho tú­žia po ne­lo­gic­kom spo­jení: veľ­kého SUV so špor­to­vou ka­ro­sé­riou so splý­va­jú­cou za­dnou čas­ťou.

Re­ak­cia os­tat­ných au­to­mo­bi­liek bola ža­lostne spo­ma­lená. Veď taký Mer­ce­des sa spa­mä­tal až v roku 2014, kedy na trh uvie­dol GLE Coupé. BMW me­dzi­tým prišlo s men­šou ver­ziou X6, ktorú ozna­čilo X4. No dnes je rok 2018 a na vlne sa chcú zviesť aj ďal­šie au­to­mo­bilky. Ne­dávno sme in­for­mo­vali o Re­naulte, ktorý čo­skoro pred­staví SUV-coupé po­sta­vené na báze Da­cie Dus­ter, no bude k dis­po­zí­cii len pre ruský trh. Av­šak od­po­veď na X4 a X6, aj keď o čosi lac­nej­šiu, pri­pra­vuje aj mla­do­bo­le­slav­ská Ško­dovka. A dala jej ná­zov Ko­diaq GT.

Ško­dovka ešte v ok­tóbri 2016 po­tvr­dila, že Ko­diaq GT bude ur­čite k dis­po­zí­cii na čín­skom trhu. O os­tat­ných tr­hoch Ško­dovka mlčí. Šepká sa to­tiž, že pre SUV ta­ké­hoto typu na sta­rom kon­ti­nente jed­no­du­cho nie je kli­en­tela, ktorá by si ho bola ochotná kú­piť. No ho­land­ský mo­to­ris­tický por­tál Au­to­week zve­rej­nil prvé fo­to­gra­fie pr­vého pro­dukč­ného SUV-kupé čes­kej au­to­mo­bilky.

Do­vo­líme si po­ve­dať, že di­zajn no­vinky nie je prek­va­pe­ním. V pred­nej časti veľa zmien oproti „oby­čaj­nému“ Ko­diaqu ne­na­stalo. Za­dná časť zasa vy­chá­dza z kon­ceptu, ktorý do­stal ná­zov Vi­sion E, hoci pro­dukčná ver­zia je, ako už býva zvy­kom, o čosi me­nej fu­tu­ris­tická.

Podľa čín­skych mé­dií má mať Ko­diaq GT dĺžku 4,63 metra, šírku 1,88 metra a výšku 1,65 metra. To zna­mená, že GT je oproti bež­ného Ko­diaqu o pár cen­ti­met­rov krat­šie a o 6 cen­ti­met­rov niž­šie. Ráz­vor ko­lies by sa me­niť ne­mal.

Zdroj: starts­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)