Z vykurovacieho biznisu, až po perfektnú rodinnú kaviareň v Rači

Kávičkári.sk / 12. apríla 2018 / Rozhovory

zdroj: Ondrej Bobek
  • Nová by­tovka na mieste, kde vo­ľa­kedy bý­vali ko­lo­toče, ukrýva ka­via­reň s prí­jem­nou at­mo­sfé­rou
  • Náj­dete v nej nie­len dobrú kávu, ko­láče či kva­litné vínka, ale aj nie­koľko tech­no­lo­gic­kých vy­chy­tá­viek, vrá­ta­nie sel­fiec­cina

Je zau­jí­mavé, že do­ko­nalý ka­via­ren­ský kon­cept do Rače pri­niesla ro­dina Im­ri­cha Sý­koru, ktorý sa dlhé roky ve­no­val pod­ni­ka­niu na míle vzdia­le­nému gas­tro­nó­mií – vy­ku­ro­va­niu.

V ka­viarni At­mo­sp­hera na­razí hosť stále na nie­koho z va­šej ro­diny- vás, man­želku, či dcéru a syna. Ako sa do­stane člo­vek, ktorý dlhé roky pod­niká vo vy­ku­ro­va­cej tech­no­ló­gií ku ka­viarni?

Naša ro­dina pra­co­vala v na­šej ro­din­nej firme aj pred ka­viar­ňou, ale náš spo­ločný sen bol vždy vlastná štý­lová ka­via­reň. Presne taká, v akej te­raz se­díme. S ro­din­kou sme spo­ločne veľa ces­to­vali a brali sme in­špi­rá­cie aj vo svete. Po­tom sme spo­ločne roz­mýš­ľali čo by sme v tej na­šej ve­deli po­u­žiť. Po­mohlo nám sa­moz­rejme aj to, že obe naše deti vy­štu­do­vali ho­te­lové školy. Najmä dcéra, Ni­kola, ink­li­no­vala ku ka­via­ren­skému spô­sobu ži­vota. Vďaka nej sme sa na­učili vy­chut­ná­vať si po­hodu a at­mo­sféru v dob­rých ka­viar­ňach.

Zrejme aj tam nie­kde vzni­kol ná­zov „At­mo­sp­hera“….

Áno, ná­zov At­mo­sp­hera bol jasný tak­mer od za­čiatku. Vždy sme ve­deli oce­niť “at­mo­sféru” ka­viarni, či re­štau­rá­cie. Vždy sme spo­mí­nali slovko at­mo­sféra. To roz­hodlo o na­šom názve. Mys­lím, že vy­sti­huje presne to čo sme chceli vy­tvo­riť.

Keďže ste šli do úplne iného biz­nisu a deti aj keď vy­štu­do­vané, zrejme ne­mali veľa skú­se­nosti s vy­ba­vo­va­ním no­vej pre­vádzky. Ako ste ve­deli, čo máte kde dať a ako za­ria­ďo­vať?

Ako som spo­mí­nal, in­špi­rá­cie sme čer­pali aj v iných pre­vádz­kach, nie­len ka­viar­ňach. Pred­sta­vo­vali sme si tú “našu” takú aby sme sa v nej čo naj­lep­šie cí­tili. A k na­šim ná­pa­dom sme pri­pá­jali práve tie in­špi­rá­cie. Dis­po­zí­ciu ka­viarne nám na sa­mot­nom za­čiatku po­mo­hol vy­tvo­riť ar­chi­tekt, pri­čom sme ne­ve­deli ďa­lej nájsť spo­ločnú cestu. Preto sme ok­rem ná­vrhu dis­po­zí­cie mali celú tvorbu už len na sta­rosti mi sami. Každý z ro­diny pris­pel svo­jim po­die­lom.

Bola to na­ozaj práca od srdca. Veľmi po­mohla na­prí­klad dcéra, ktorá mala presnú pred­stavu o roz­miest­není baru. Ja som zas trval na iných ve­ciach. Na­prí­klad na re­pre­zen­ta­tív­nych to­ale­tách. Osobne som toho ná­zoru, že to­alety ur­čujú úro­veň pod­niku. Ne­chá­pal som, prečo málo kto ve­nuje po­zor­nosť vkus­nosti na týchto mies­tach. Ja som chcel, aby práve so­ciálne miest­nosti boli prí­jemné, rov­nako ako os­tatné pries­tory. Pri­čom mu­sím zdô­raz­niť to, že ne­šlo o ne­jaké veľké in­ves­tí­cie. Ok­rem zla­de­nia sa­nity a ob­kla­dov, sme ich vy­ba­vili fa­reb­nými pod­svie­te­ním a za­bu­do­va­nými re­pro­duk­tormi. Kládli sme dô­raz na to, aby sa zá­kaz­ník cí­til, že nám zá­leží na cel­ko­vom po­cite, ktorý ma s nášho pro­stre­dia.

V ka­viarni po­nú­kate pries­tor aj pre faj­čia­rov. Plá­no­vali ste ho od za­čiatku?

Áno, ve­deli sme že naša ka­via­reň musí byť pris­pô­so­bená aj pre faj­čia­rov, aj keď dnešný trend je skôr ne­spra­vod­livý k tejto časti zá­kaz­ní­kov. Naša ka­via­reň je sta­vebne úplne od­de­lená od ne­faj­čiar­skej časti a na­vyše celá ka­via­reň je vy­ba­vená kva­lit­nou vzdu­cho­tech­ni­kou s kli­ma­ti­zá­ciou. Faj­čiar­sku časť sme na­vyše vy­ba­vili aj dáv­ko­va­čom vôni, ktorá je priamo za­bu­do­vaná do vzdu­cho­tech­nic­kých roz­vo­dov a pra­vi­delne dáv­kuje vôňu do tejto časti.

V ka­viarni ok­rem iného náj­deme aj viac tech­no­lo­gic­kých vy­chy­tá­vok. Koho za nimi máme hľa­dať?

To je presne moja par­keta. Mi­lu­jem in­ter­net a tech­no­ló­gie. Preto som ne­mo­hol na­vr­hnúť ka­via­reň bez nich. Mám rád spo­je­nie lu­xus­ného, možno aj re­tro di­zajnu s naj­mo­der­nej­šími vy­chy­táv­kami, preto u nás ne­chýba ob­jed­ná­va­nie cez mo­bil, in­te­rak­tívne menu, či naj­nov­šie sel­fiec­cino, teda ca­puc­cinno s vlast­ným ob­ráz­kom.

Keďže ste z úplne inej bran­dže, ako vašu ro­dinu ži­vot ka­viar­ni­kov ovplyv­nil? Páči sa vám?

Mys­lím, že náš zá­mer vy­tvo­riť na síd­lisku ne­tra­dičnú štý­lovú ka­via­reň, sa do bodky na­pl­nil. Uve­do­mil som si o čom to je. Nie je to o zá­rob­koch, či trž­bách, ale naj­väč­šiu ra­dosť nám robí, že sa tu ľu­ďom na­ozaj páči, že sa vra­cajú a že nám ho­vo­ria ako sa nám to po­da­rilo. To je ten kľúč, to je ten cieľ. Ži­vot ka­viar­nika ma a moju ro­dinu na­učil teda na­ozaj veľa. Ne­stačí len vy­tvo­riť ka­via­reň, kon­cept, ale ka­via­reň je ako živý or­ga­niz­mus, každý deň sa o ňu mu­síte sta­rať, jed­no­du­cho ni­kdy nie je ho­tovo. Keby sa mám na to po­ze­rať z hľa­diska biz­nisu, ni­kdy ne­pôj­dem do ta­kejto formy pod­ni­ka­nia. Je to o vášni a ra­dosti. A o at­mo­sfére, ktorú do­ká­žete nájsť na jed­nom mieste vďaka pre­po­je­niu via­ce­rých fak­to­rov, ktoré spolu la­dia.

Väč­šina na­šich či­ta­te­ľov je gur­má­nov, a preto ve­dia, že Rača je vi­noh­rad­nícke miesto. Od­ka­zu­jete aj vy na Raču vo svo­jej po­nuke?

Od po­čiatku sme vsa­dili na dobré vínka z ma­lo­kar­pat­skej ob­lasti, na vína od Pa­velku, alebo Kar­pat­skú Perlu, ktorú po­znajú mnohí. Nuž ale ako som spo­mí­nal, ka­via­reň je živý or­ga­niz­mus a my sa sna­žíme po­čú­vať po­žia­davky na­šich kli­en­tov. A tí si za­žia­dali do­máce ra­čian­ske vínka. Preto je v po­nuke na­ozaj dobré vínko od maj­stra pána Mi­loša Ma­ťúša. A ve­ruže nám na­ozaj ide.

Na čo všetko sa môžu kli­enti v ka­viarni At­mo­sp­hera v Bra­ti­slav­skej Rači te­šiť?

Ako som spo­mí­nal, tu práca asi ne­končí, máme ďal­šie plány, možno spo­me­niem, že radi by sme vy­tvo­rili pred ka­viar­ňou malú letnú te­rasu s kve­ti­nami a prí­jem­ným po­se­de­ním pri svieč­kach. Rov­nako plá­nu­jeme spus­tiť ra­ňaj­kové menu, ktoré máme kom­plet pri­pra­vené a tiež do leta za­čneme po­nú­kať do­máce wafle s ovo­cím. V lete pri­budne letné menu, s veľa ovo­cím. Na zimu plá­nu­jeme aj dnes ob­ľú­bené faj­če­nie vod­ných fa­jok, sa­moz­rejme veľmi štý­lovo.

zdroj: ka­vic­kari.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_kavickari_sk
Pridať komentár (0)