Zabud­ni­te na Via­mo, one­dl­ho prí­du Face­bo­ok Mes­sen­ger plat­by

Juraj Magát / 6. októbra 2014 / Business

Pay­pal a ďal­šie pla­tob­né sys­té­my budú mať teraz veľ­ké­ho kon­ku­ren­ta — sám veľ­ký Face­bo­ok. Pod­ľa naj­nov­ších správ je táto fun­kcia v apli­ká­cii Face­bo­ok Mes­sen­ger už zave­de­ná, avšak je len otáz­kou času, kedy ju Face­bo­ok zapne. Túto info zis­til štu­dent v odbo­re počí­ta­čo­vých vied Andrew Aude. Ako dôkaz navy­še uká­zal foto­gra­fie z hack­nu­tej apli­ká­cie.

Čo to bude?


Mes­sen­ger by mal umož­ňo­vať posie­lať penia­ze rov­na­ko jed­no­du­cho, ako mož­no teraz posie­lať foto­gra­fie. Sta­čí len zadať čís­lo svo­jej debet­nej kar­ty ale­bo pou­žiť , kto­rá je už s Face­bo­okom pre­po­je­ná. Okrem toho je v Mes­sen­ge­ri aj špe­ciál­ny PIN kód slú­žia­ci na veri­fi­ká­ciu plat­by, aby pri prí­pad­nom odcu­dze­ní účtu nešlo napá­chať veľ­ké ško­dy.

Posílání plateb by mělo být skutečně jednoduché

Tie­to plat­by súkrom­né ​- vo vybra­ných prís­pev­koch nepôj­de vidieť, kto komu poslal penia­ze. Vaši pria­te­lia tak neuvi­dia, komu posie­la­te ale­bo naopak, od koho pri­jí­ma­te penia­ze.

A vo ver­zii, kto­rú Aude skú­mal, išlo pri­dať iba debet­nú kar­tu. Zatiaľ teda nej­de pri­dať kre­dit­nú kar­tu ale­bo ban­ko­vý účet.

Malo ísť len o trans­ak­cie one on one,​ale pod­ľa pozná­mok v kóde by mal Mes­sen­ger v budúc­nos­ti pod­po­ro­vať aj sku­pi­no­vé plat­by. Ale zatiaľ nie je vôbec jas­né, ako budú tie­to plat­by vyze­rať.

Za koľ­ko to bude?


Zatiaľ ale nie je jas­né, či bude táto nová fun­kcia neja­ko spo­plat­ne­ná. Je totiž mož­né, že Face­bo­ok spo­plat­ní kaž­dý taký­to pre­vod peňa­zí. Tým by si totiž pek­ne vylep­šil svoj reve­nue stre­am. Ale rov­na­ko tak je aj mož­né, že to ponúk­ne zadar­mo, aby ľudia ove­ľa viac využí­va­li Mes­sen­ger.

Aude navy­še vyšpe­ku­lo­val, že kaž­dá taká­to trans­ak­cia bude Face­bo­ok stáť oko­lo pol dolá­ra. Mes­sen­ger zatiaľ nenaz­na­ču­je žiad­ne poplat­ky, ale tie môžu byť pokoj­ne pri­da­né v neskor­ších ver­ziách. Roz­ho­do­va­nie ale nako­niec bude na Davi­do­vi Mar­cu­so­vi, novom šéfo­vi Fb Mes­sen­ge­ra, kto­rý do Fb pre­šiel z Pay­palu.


Je teda jas­né, že Face­bo­ok sa chce na finanč­né trans­ak­cie zame­rať. Dokon­ca na samot­ných strán­kach tes­tu­je tla­čid­lo kúpiť

Kupování věcí přes Facebook? To už je blízká budoucnost


Pre­čo to bude


Kto­rá apli­ká­cia na posie­la­nie správ je naj­lep­šia? To je veľ­mi zlo­ži­tá otáz­ka. Je tu totiž obrov­ská kon­ku­ren­cia - okrem Mes­sen­ge­ra je tu naprí­klad What­sApp (teraz pat­ria­ci Face­bo­oku), iMes­sa­ge, Kaka­oTalk, Goog­le Han­gouts, Kik, Vıber a ďal­šie.

A kaž­dá z tých­to apli­ká­cií sa sna­ží odlí­šiť od svo­jej kon­ku­ren­cie - či už pomo­cou nále­piek, hier, pre­po­je­nia s biz­ni­som ale­bo uľah­če­nia socia­li­zá­cie. No ak sa Face­bo­oku poda­rí ten­to pay­ment pro­jekt, tak to bude miľ­ník v his­tó­rii tej­to fir­my, kto­rý bude pred­zna­me­ná­vať ďal­šiu svet­lú budúc­nosť pre samot­ný Face­bo­ok.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)