Zabud­nite na Viamo, one­dlho prídu Face­book Mes­sen­ger platby

Juraj Magát / 6. októbra 2014 / Business

Pay­pal a ďal­šie pla­tobné sys­témy budú mať teraz veľ­kého kon­ku­renta — sám veľký Face­book. Podľa naj­nov­ších správ je táto fun­kcia v apli­ká­cii Face­book Mes­sen­ger už zave­dená, avšak je len otáz­kou času, kedy ju Face­book zapne. Túto info zis­til štu­dent v odbore počí­ta­čo­vých vied Andrew Aude. Ako dôkaz navyše uká­zal foto­gra­fie z hack­nu­tej apli­ká­cie.

Čo to bude?


Mes­sen­ger by mal umož­ňo­vať posie­lať peniaze rov­nako jed­no­du­cho, ako možno teraz posie­lať foto­gra­fie. Stačí len zadať číslo svo­jej debet­nej karty alebo pou­žiť , ktorá je už s Face­bo­okom pre­po­jená. Okrem toho je v Mes­sen­geri aj špe­ciálny PIN kód slú­žiaci na veri­fi­ká­ciu platby, aby pri prí­pad­nom odcu­dzení účtu nešlo napá­chať veľké škody.

Posílání plateb by mělo být skutečně jednoduché

Tieto platby súkromné ​- vo vybra­ných prís­pev­koch nepôjde vidieť, kto komu poslal peniaze. Vaši pria­te­lia tak neuvi­dia, komu posie­late alebo naopak, od koho pri­jí­mate peniaze.

A vo ver­zii, ktorú Aude skú­mal, išlo pri­dať iba debetnú kartu. Zatiaľ teda nejde pri­dať kre­ditnú kartu alebo ban­kový účet.

Malo ísť len o trans­ak­cie one on one,​ale podľa pozná­mok v kóde by mal Mes­sen­ger v budúc­nosti pod­po­ro­vať aj sku­pi­nové platby. Ale zatiaľ nie je vôbec jasné, ako budú tieto platby vyze­rať.

Za koľko to bude?


Zatiaľ ale nie je jasné, či bude táto nová fun­kcia nejako spo­plat­nená. Je totiž možné, že Face­book spo­platní každý takýto pre­vod peňazí. Tým by si totiž pekne vylep­šil svoj reve­nue stream. Ale rov­nako tak je aj možné, že to ponúkne zadarmo, aby ľudia oveľa viac využí­vali Mes­sen­ger.

Aude navyše vyšpe­ku­lo­val, že každá takáto trans­ak­cia bude Face­book stáť okolo pol dolára. Mes­sen­ger zatiaľ nenaz­na­čuje žiadne poplatky, ale tie môžu byť pokojne pri­dané v neskor­ších ver­ziách. Roz­ho­do­va­nie ale nako­niec bude na Davi­dovi Mar­cu­sovi, novom šéfovi Fb Mes­sen­gera, ktorý do Fb pre­šiel z Pay­palu.


Je teda jasné, že Face­book sa chce na finančné trans­ak­cie zame­rať. Dokonca na samot­ných strán­kach tes­tuje tla­čidlo kúpiť

Kupování věcí přes Facebook? To už je blízká budoucnost


Prečo to bude


Ktorá apli­ká­cia na posie­la­nie správ je naj­lep­šia? To je veľmi zlo­žitá otázka. Je tu totiž obrov­ská kon­ku­ren­cia - okrem Mes­sen­gera je tu naprí­klad What­sApp (teraz pat­riaci Face­bo­oku), iMes­sage, Kaka­oTalk, Google Han­gouts, Kik, Vıber a ďal­šie.

A každá z týchto apli­ká­cií sa snaží odlí­šiť od svo­jej kon­ku­ren­cie - či už pomo­cou nále­piek, hier, pre­po­je­nia s biz­ni­som alebo uľah­če­nia socia­li­zá­cie. No ak sa Face­bo­oku podarí tento pay­ment pro­jekt, tak to bude miľ­ník v his­tó­rii tejto firmy, ktorý bude pred­zna­me­ná­vať ďal­šiu svetlú budúc­nosť pre samotný Face­book.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)