Ako som začal milo­vať IBAN ale­bo sil­né strán­ky Slo­ven­ska

Sebastian Mach / 16. mája 2016 / Lifehacking

Fakt som nená­vi­del zadá­va­nie IBAN-u. Pre­klí­nal som všet­kých, kto­rí s tým­to nápa­dom priš­li. A to, musím pove­dať, som mal skve­lú pamäť na rôz­ne for­má­ty čísel.

Kým ostat­ní mali prob­lé­my aj s rod­ným čís­lom, ja som hoci­ke­dy z ruká­va vysy­pal čís­lo účtu, čís­lo kar­ty pri pla­te­ní cez net som vypĺňal naspa­mäť a nero­bí mi prob­lém ani čís­lo ISIC-u. IBAN je však pre mňa prí­liš veľ­ká výzva. Obzvlášť pre­to, že sa nedá ani pre­čí­tať. 7 či 8 núl medzi jed­not­li­vý­mi čís­la­mi, jed­no­du­cho nemož­né na zapa­mä­ta­nie a prí­liš kom­pli­ko­va­né.

Pre­klí­nal som naria­de­nia, pre­čo sa musí­me pris­pô­so­bo­vať natoľ­ko, že nemô­že­me aspoň medzi sebou pou­ží­vať kla­sic­ké čís­la účtu. 

unnamed

foto: vub.sk

Potom sa však všet­ko zlo­mi­lo vďa­ka Bon­do­re. Chcel som si vyskú­šať jed­no­du­chú inves­tí­ciu a potre­bo­val som pre­su­núť penia­ze na estón­sky účet. Nech­ce­lo sa mi veriť, keď sa pri­pí­sa­li o 5 hodín neskôr a tak­mer bez poplat­kov.
Začal som si na IBAN zvy­kať, spoz­nal som jeho výho­dy a zis­til som, že je to vlast­ne úpl­ne bez­bo­lest­ná zále­ži­tosť. A to prá­ve vďa­ka šikov­ným slo­ven­ským hla­vič­kám.

O čom má byť vlast­ne ten­to člá­nok? O pochva­le pre slo­ven­ské ban­kov­níc­tvo. Pre­to­že ver či never, v tech­no­lo­gic­kej vyspe­los­ti v seg­men­te ban­kov­níc­tva, sme na tom naozaj dob­re.

foto: blogcdn.com

Tak ako sa Slo­ven­sko môže pochvá­liť auto­mo­bi­lo­vým prie­mys­lom, či úspech­mi v oblas­ti robo­ti­ky, tak môže byť spo­koj­né aj s vyspe­lou úrov­ňou slu­žieb elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva (inter­net ban­king a mobi­le ban­king).

Som naozaj pyš­ný na to, čo na Slo­ven­sku v ban­kov­níc­tve doká­že­me, keď sto­jím v dlhom rade vo Wal­mar­te a teta vypi­su­je pani pre­da­vač­ke šek na 6 dolá­rov. Keď som v kra­ji­nách, kde o bez­kon­takt­ných kar­tách v živo­te nepo­ču­li. Keď chcem poslať kama­rá­to­vi drob­né a sta­čí mi na to jeho tele­fón­ne čís­lo (sta­ré dob­ré VIA­MO :)).

A keď naozaj musím pou­žiť IBAN, lebo mi neda­jú na výber. Mám pred sebou fak­tú­ru, zúfa­lo rátam počet núl v nezmy­sel­nej kom­bi­ná­cií a potom si uve­do­mím, že moja VÚB app­ka má IBAN ske­ner. Len namie­rim foťák na fak­tú­ru a čosko­ro mám celý IBAN bez­chyb­ne vypl­ne­ný v pla­tob­nom prí­ka­ze v apli­ká­cii. Per­fekt­né a pri­tom tak jed­no­du­ché.

unnamed-2

foto: vub.sk

Trú­fam si tvr­diť, že Slo­ven­sko má pár veľ­mi sil­ných oblas­tí, v kto­rých by sme čím skôr mali začať vycho­vá­vať sku­toč­ných exper­tov. Pre­to­že sa nám neo­pla­tí byť v 100 veciach prie­mer­ní, rad­šej buď­me v 3 veciach líd­ra­mi. A moder­né elek­tro­nic­ké ban­kov­níc­tvo medzi tie­to oblas­ti môže pat­riť.

New-Apps-make-payments-easier

foto: toledoblade.comZdroj titul­nej foto­gra­fie: autor

Pridať komentár (0)