Ako som začal milo­vať IBAN alebo silné stránky Slo­ven­ska

Sebastian Mach / 16. mája 2016 / Tools a produktivita

Fakt som nená­vi­del zadá­va­nie IBAN-u. Pre­klí­nal som všet­kých, ktorí s týmto nápa­dom prišli. A to, musím pove­dať, som mal skvelú pamäť na rôzne for­máty čísel.

Kým ostatní mali prob­lémy aj s rod­ným čís­lom, ja som hoci­kedy z rukáva vysy­pal číslo účtu, číslo karty pri pla­tení cez net som vypĺňal naspa­mäť a nerobí mi prob­lém ani číslo ISIC-u. IBAN je však pre mňa prí­liš veľká výzva. Obzvlášť preto, že sa nedá ani pre­čí­tať. 7 či 8 núl medzi jed­not­li­vými čís­lami, jed­no­du­cho nemožné na zapa­mä­ta­nie a prí­liš kom­pli­ko­vané.

Pre­klí­nal som naria­de­nia, prečo sa musíme pris­pô­so­bo­vať natoľko, že nemô­žeme aspoň medzi sebou pou­ží­vať kla­sické čísla účtu. 

unnamed

foto: vub.sk

Potom sa však všetko zlo­milo vďaka Bon­dore. Chcel som si vyskú­šať jed­no­du­chú inves­tí­ciu a potre­bo­val som pre­su­núť peniaze na estón­sky účet. Nech­celo sa mi veriť, keď sa pri­pí­sali o 5 hodín neskôr a tak­mer bez poplat­kov.
Začal som si na IBAN zvy­kať, spoz­nal som jeho výhody a zis­til som, že je to vlastne úplne bez­bo­lestná zále­ži­tosť. A to práve vďaka šikov­ným slo­ven­ským hla­vič­kám.

O čom má byť vlastne tento člá­nok? O pochvale pre slo­ven­ské ban­kov­níc­tvo. Pre­tože ver či never, v tech­no­lo­gic­kej vyspe­losti v seg­mente ban­kov­níc­tva, sme na tom naozaj dobre.

foto: blogcdn.com

Tak ako sa Slo­ven­sko môže pochvá­liť auto­mo­bi­lo­vým prie­mys­lom, či úspechmi v oblasti robo­tiky, tak môže byť spo­kojné aj s vyspe­lou úrov­ňou slu­žieb elek­tro­nic­kého ban­kov­níc­tva (inter­net ban­king a mobile ban­king).

Som naozaj pyšný na to, čo na Slo­ven­sku v ban­kov­níc­tve doká­žeme, keď sto­jím v dlhom rade vo Wal­marte a teta vypi­suje pani pre­da­vačke šek na 6 dolá­rov. Keď som v kra­ji­nách, kde o bez­kon­takt­ných kar­tách v živote nepo­čuli. Keď chcem poslať kama­rá­tovi drobné a stačí mi na to jeho tele­fónne číslo (staré dobré VIAMO :)).

A keď naozaj musím pou­žiť IBAN, lebo mi nedajú na výber. Mám pred sebou fak­túru, zúfalo rátam počet núl v nezmy­sel­nej kom­bi­ná­cií a potom si uve­do­mím, že moja VÚB appka má IBAN ske­ner. Len namie­rim foťák na fak­túru a čoskoro mám celý IBAN bez­chybne vypl­nený v pla­tob­nom prí­kaze v apli­ká­cii. Per­fektné a pri­tom tak jed­no­du­ché.

unnamed-2

foto: vub.sk

Trú­fam si tvr­diť, že Slo­ven­sko má pár veľmi sil­ných oblastí, v kto­rých by sme čím skôr mali začať vycho­vá­vať sku­toč­ných exper­tov. Pre­tože sa nám neo­platí byť v 100 veciach prie­merní, rad­šej buďme v 3 veciach líd­rami. A moderné elek­tro­nické ban­kov­níc­tvo medzi tieto oblasti môže pat­riť.

New-Apps-make-payments-easier

foto: toledoblade.comZdroj titul­nej foto­gra­fie: autor

Pridať komentár (0)