Zachra­ňo­va­nie mačiatka vo veľ­kej výške je per­fektná hra pre vir­tu­álnu rea­litu

Rudolf Nečas / 2. apríla 2016 / Tech a inovácie

Vir­tu­álna rea­lita zažíva v posled­nej dobe obrov­ský boom a niet sa čomu diviť.

Stačí si nasa­diť head­set a môžeš lie­tať ako vták, voziť sa na hor­skej dráhe, zabí­jať zom­bie… mož­nosti sú neob­me­dzené. Alebo môžeš zachra­ňo­vať mačiatka na nesta­bil­nej doske trčia­cej z mra­ko­drapu. A môže byť snáď lepší pocit než záchrana malého, ustra­še­ného, chl­pa­tého mačiatka od istej smrti?

Tento hrdin­ský pocit ti chce pri­niesť japon­ská herná spo­loč­noť Ban­dai Namco, ktorá bude od 15. apríla v Tokyu pred­sta­vo­vať rôzne demá s vir­tu­ál­nou rea­li­tou a ako môžeš vidieť, jedno z nich je o záchrane mačiatka. Pre ešte rea­lis­tic­kejší pocit budeš cho­diť po doske, na kto­rej konci zobe­rieš hračku.

Boh­vie či sú ľudia vo videu herci alebo náhodne vybratí oko­lo­idúci, ale jedno je jasné – vyze­rajú naozaj vystra­šene. Na nete je veľa videí, kde vidieť, ako vir­tu­álna rea­lita dokáže obl­b­núť mozog a pocit výšky pri záchrane mačiatka má asi fakt niečo do seba. Však už len taká oby­čajná vec ako hor­ská dráha je podľa reak­cií nie­kto­rých ľudí asi dosť hard­core. 

V deme s mačiat­kom je pou­žitý HTC Vive, ale či Ban­dai Namco plá­nuje vypus­tiť toto demo do sveta je otázne. Možno to bude ďal­šia veľká vec, ktorá zasiahne japon­ské hry. Jedno je ale isté – ja by som si to skú­sil. A čo ty?

140522-tech-oculus-rift_db98d4409d7f47f6fd17ae0429523978

foto: widerun.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)