Začí­na­júce pod­ni­ka­teľky majú šancu zís­kať rady odbor­ní­kov aj spro­pa­go­vať svoj biz­nis

Nikola Brehová / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Zvý­šiť si šance na úspech v pod­ni­kaní môžu začí­na­júce pod­ni­ka­teľky z celého Slo­ven­ska vďaka špe­ciál­nemu prog­ramu a radám exper­tov. Účast­níčky tohto prog­ramu čaká séria pod­ni­ka­teľ­ských raňa­jok a stret­nutí s men­tormi zo Slo­ven­ska, Čiech a z Veľ­kej Bri­tá­nie. Okrem rád odbor­ní­kov pri zhod­no­tení svojho pod­ni­ka­teľ­ského zámeru môžu pod­ni­ka­teľky súťa­žiť aj o špe­ciálne ceny. Pre tri z nich je tu mož­nosť nahrať vlog od Star­tI­tUp a zvi­di­teľ­niť tak svoj biz­nis medzi pri­bližne 100 000 ľuďmi. Súťaž pod­po­ruje Nadá­cia Slo­ven­skej spo­ri­teľne. Začí­na­júce pod­ni­ka­teľky sa môžu do prog­ramu pri­hlá­siť do 30. sep­tem­bra 2016.

Do prog­ramu sa môžu pri­hlá­siť ženy s kon­krét­nym biz­nis plá­nom, ktoré o pod­ni­kaní ešte len uva­žujú, či naprí­klad začí­na­júce pod­ni­ka­teľky, kto­rým niečo bráni v ďal­šom roz­voji ich biz­nisu. Všetky účast­níčky prog­ramu zís­kajú od banky spätnú väzbu na svoje plány. Autorky naj­lep­ších či naji­no­va­tív­nej­ších biz­nis plá­nov s dopa­dom na komu­nitu zís­kajú aj mož­nosť absol­vo­vať pod­ni­ka­teľ­ské raňajky a men­to­ring na rôzne témy.

Prog­ra­mom pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov či našimi akti­vi­tami pre pod­ni­ka­teľky sa sna­žíme adresne pod­po­ro­vať začiatky pod­ni­ka­nia rôz­nych cie­ľo­vých sku­pín. Neve­nu­jeme sa iba finan­co­va­niu per­spek­tív­nych nápa­dov, ale najmä vzde­lá­va­niu či networ­ko­va­niu. O pod­ni­ka­te­ľov sa pra­vi­delne sta­ráme a pod­po­ru­jeme ich,“ vysvet­ľuje Ras­ti­slav Bla­žej zo Slo­ven­skej spo­ri­teľne.

zeny

foto:voicesofwomenmedia.org

Pod­ni­ka­teľ­ské raňajky zame­rané na kon­krétnu tému budú raz týž­denne v Bra­ti­slave, Trnave alebo v Nitre. Počas nich sa pred­sta­via autorky ino­va­tív­nych kon­cep­tov Šťastná žena a Cyk­lická žena, či jedna zo zakla­da­te­liek Rea­lWo­man, trans­for­mač­nej plat­formy pre ženy. Biz­nis kauči Ivan Košalko a Sukhi Wahi­wala pomôžu účast­níč­kam zis­tiť, či sa na pod­ni­ka­nie hodia a ako majú pri tom využiť svoje silné stránky. Spo­loč­nosť VISI­BI­LITY zastreší tému online mar­ke­tingu. Pod­ni­ka­teľky budú mať prí­le­ži­tosť kon­zul­to­vať svoje biz­nis plány so špe­cia­lis­tom z KPMG na Slo­ven­sku a spo­loč­nosť MVA im ukáže, kde už na ich pro­dukty a služby čakajú zákaz­níci. Na oblasť finan­cií sa zame­ria Rasťo Bla­žej zo Slo­ven­skej spo­ri­teľne.

Počet účast­ní­čok prog­ramu je limi­to­vaný. Po pri­jatí prvých sto pri­hlá­šok sa pri­hla­so­va­nie ukončí aj pred dátu­mom uzá­vierky, ktorý je 30. sep­tem­bra 2016.

Všetky infor­má­cie o prog­rame a o mož­nos­tiach, ako sa do neho zapo­jiť: https://www.slsp.sk/sk/biznis/zaciname-podnikat/podnikave-zeny

zdroj: slps

Pridať komentár (0)