Začí­na­jú­ce pod­ni­ka­teľ­ky majú šan­cu zís­kať rady odbor­ní­kov aj spro­pa­go­vať svoj biz­nis

Nikola Brehová / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Zvý­šiť si šan­ce na úspech v pod­ni­ka­ní môžu začí­na­jú­ce pod­ni­ka­teľ­ky z celé­ho Slo­ven­ska vďa­ka špe­ciál­ne­mu prog­ra­mu a radám exper­tov. Účast­níč­ky toh­to prog­ra­mu čaká séria pod­ni­ka­teľ­ských raňa­jok a stret­nu­tí s men­tor­mi zo Slo­ven­ska, Čiech a z Veľ­kej Bri­tá­nie. Okrem rád odbor­ní­kov pri zhod­no­te­ní svoj­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho záme­ru môžu pod­ni­ka­teľ­ky súťa­žiť aj o špe­ciál­ne ceny. Pre tri z nich je tu mož­nosť nahrať vlog od Star­tI­tUp a zvi­di­teľ­niť tak svoj biz­nis medzi pri­bliž­ne 100 000 ľuď­mi. Súťaž pod­po­ru­je Nadá­cia Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne. Začí­na­jú­ce pod­ni­ka­teľ­ky sa môžu do prog­ra­mu pri­hlá­siť do 30. sep­tem­bra 2016.

Do prog­ra­mu sa môžu pri­hlá­siť ženy s kon­krét­nym biz­nis plá­nom, kto­ré o pod­ni­ka­ní ešte len uva­žu­jú, či naprí­klad začí­na­jú­ce pod­ni­ka­teľ­ky, kto­rým nie­čo brá­ni v ďal­šom roz­vo­ji ich biz­ni­su. Všet­ky účast­níč­ky prog­ra­mu zís­ka­jú od ban­ky spät­nú väz­bu na svo­je plá­ny. Autor­ky naj­lep­ších či naji­no­va­tív­nej­ších biz­nis plá­nov s dopa­dom na komu­ni­tu zís­ka­jú aj mož­nosť absol­vo­vať pod­ni­ka­teľ­ské raňaj­ky a men­to­ring na rôz­ne témy.

Prog­ra­mom pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov či naši­mi akti­vi­ta­mi pre pod­ni­ka­teľ­ky sa sna­ží­me adres­ne pod­po­ro­vať začiat­ky pod­ni­ka­nia rôz­nych cie­ľo­vých sku­pín. Neve­nu­je­me sa iba finan­co­va­niu per­spek­tív­nych nápa­dov, ale naj­mä vzde­lá­va­niu či networ­ko­va­niu. O pod­ni­ka­te­ľov sa pra­vi­del­ne sta­rá­me a pod­po­ru­je­me ich,“ vysvet­ľu­je Ras­ti­slav Bla­žej zo Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne.

zeny

foto:voicesofwomenmedia.org

Pod­ni­ka­teľ­ské raňaj­ky zame­ra­né na kon­krét­nu tému budú raz týž­den­ne v Bra­ti­sla­ve, Trna­ve ale­bo v Nit­re. Počas nich sa pred­sta­via autor­ky ino­va­tív­nych kon­cep­tov Šťast­ná žena a Cyk­lic­ká žena, či jed­na zo zakla­da­te­liek Rea­lWo­man, trans­for­mač­nej plat­for­my pre ženy. Biz­nis kau­či Ivan Košal­ko a Suk­hi Wahi­wa­la pomô­žu účast­níč­kam zis­tiť, či sa na pod­ni­ka­nie hodia a ako majú pri tom využiť svo­je sil­né strán­ky. Spo­loč­nosť VISI­BI­LI­TY zastre­ší tému onli­ne mar­ke­tin­gu. Pod­ni­ka­teľ­ky budú mať prí­le­ži­tosť kon­zul­to­vať svo­je biz­nis plá­ny so špe­cia­lis­tom z KPMG na Slo­ven­sku a spo­loč­nosť MVA im uká­že, kde už na ich pro­duk­ty a služ­by čaka­jú zákaz­ní­ci. Na oblasť finan­cií sa zame­ria Ras­ťo Bla­žej zo Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne.

Počet účast­ní­čok prog­ra­mu je limi­to­va­ný. Po pri­ja­tí prvých sto pri­hlá­šok sa pri­hla­so­va­nie ukon­čí aj pred dátu­mom uzá­vier­ky, kto­rý je 30. sep­tem­bra 2016.

Všet­ky infor­má­cie o prog­ra­me a o mož­nos­tiach, ako sa do neho zapo­jiť: https://www.slsp.sk/sk/biznis/zaciname-podnikat/podnikave-zeny

zdroj: slps

Pridať komentár (0)