ZAKLA­DA­TEL SURF OFFI­CE PETER FABOR: Chy­tří lidé MAJÍ PODOB­NÝ PRO­FIL

Sim Kusalova / 27. mája 2014 / Rozhovory

Peter Fabor je skvělý pří­klad toho, jak se dá spo­jit pří­jem­né s uži­teč­ným, pokud člo­věk oprav­du chce. Chtěl dělat to, co ho baví (design a sur­fing) na mís­tě, kte­ré ho baví ješ­tě víc (roz­uměj — dá se tam sur­fo­vat a je tam stá­le super). Na celo­roč­ně slun­né Gran Cana­rii si pro­to v roce 2013 zalo­žil Surf Offi­ce — cowor­king, kde mohou fre­e­lan­cer, digi­tál­ní nomá­di, ale i lidé, kte­ří si chtějí vyzkou­šet něco odliš­né, pra­co­vat ved­le podob­ně nala­děných jed­not­liv­ců a záro­veň se učit sur­fo­vat.

Vra­ce­jí­cí se zákaz­ní­ci, noví pří­cho­zí na zákla­dě pozi­tiv­ních refe­ren­cí, a spous­ta člán­ků na inter­ne­tu naz­na­ču­jí, že kon­cept má úspěch.

Přiš­la jsem se pro­to podí­vat, zda je Surf Offi­ce oprav­du tako­vý cool jak se zdá (ano, je) , a vyzpo­ví­dat tro­chu Peťa o tom, jak vypa­da­ly počát­ky Surf Offi­cu, co říká na domá­cí a glo­bál­ní star­tu­po­vú scé­nu, a jaké má plá­ny do budouc­na .

Jak vypa­dá tako­vý běž­ný den surf Offi­cer ?

Vět­ši­na lidí , kte­ří přij­dou do Surf Offi­ce se chce naučit sur­fo­vat . Zpra­vid­la si vez­mou kurz sur­fo­vá­ní dopo­led­ne , pak přij­dou do offi­ce a pra­cu­jí na svých věcech. Je to vel­mi indi­vi­du­ál­ní — něk­do pět, jiný osm hodin den­ně . Večer jde­me vět­ši­nou spo­lu na veče­ři nebo na piv­ko . Čas­to orga­ni­zu­je­me Mee­tUp , gri­lo­vá­ní nebo movie nights. Kdo chce, při­dá se. Občas má něk­do hod­ně prá­ce nebo se mu nech­ce socia­li­zo­vat se, tak zůs­ta­ne makat v offi­ce .

Můj den vypa­dá vel­mi podob­ně. Vět­ši­nu dne řeším věci kolem surf offi­ce nebo pra­cu­ji na svých fre­e­lan­ce pro­jek­tech. Kolem páté — šes­té jez­dím sur­fo­vat, to závi­sí hlav­ně od vln. Večer se obvyk­le při­dám k ostat­ním na piv­ko.

Kolik lidí nyní Surf Offi­ce využí­vá?

V tom­to okam­ži­ku šest, kapa­ci­ta je přib­liž­ně dva­náct lidí. Pro mě je samo­zřej­mě ide­ál­ní, pokud přij­de něja­ký firem­ní tým, nebo rov­nou celý star­tup. Je to jed­no­duš­ší na orga­ni­za­ci. Vět­ši­na lidí při­chá­zí indi­vi­du­ál­ně na dva týd­ny až měsíc.

Vrať­me se na začá­tek celé­ho Surf Offi­cu . Jaké bylo zaklá­dá­ní cowor­kin­gu na špa­něl­ském ostro­vě ?

Jeli­kož nej­sem rodi­lý Špa­něl, bylo to pro mě samo­zřej­mě o něco kom­pli­ko­va­něj­ší. Domá­cí až tak nevěří lidem ze zahra­ni­čí. Mys­lí si , že si chceš pro­naj­mout pros­to­ry na léto a pak zase zdrh­nout na jiné mís­to.

Vše zde trvá déle. Od zave­de­ní inter­ne­tu až po vytvo­ře­ní ban­kov­ní­ho účtu. Na dru­hé stra­ně si nemys­lím, že na Slo­ven­sku tyto věci fun­gu­jí nějak výraz­ně lep­ší, ale řek­něme, že tam mám více kon­tak­tů a slo­ven­šti­nu ovlá­dám lépe než špa­nělš­ti­nu .

Kro­mě nez­byt­né komu­ni­ka­ce se sna­žím vyhý­bat stře­tu se stát­ní­mi ins­ti­tu­ce­mi . Anglič­ti­na zde také není vel­mi uži­teč­ná, pro­to­že Las Pal­mas není až tako­vá turis­tic­ká oblast a anglic­ky zde mlu­ví mini­mum lidí.

Zvykl si i ty sám v minu­los­ti využí­vat cowor­king ? Ins­pi­ro­val ses něja­ký­mi při zaklá­dá­ní toho své­ho ?

Ins­pi­ra­ce spí­še pochá­ze­la z toho, že jsem něko­lik let cho­dí­val přes léto sur­fo­vat as kama­rá­dem jsme zvyk­li orga­ni­zo­vat pro lidi ze Slo­ven­ska let­ní surf cam­py . Posled­ní dva roky jsme je děla­li na Gran Cana­rii az toho to pak nějak vyply­nu­lo. Jako desig­nér jsem zjis­til , že mohu pra­co­vat i na dál­ku a chtěl jsem si vytvo­řit mís­to, kde budou dob­ré pod­mín­ky pro prá­ci a záro­veň mohu kaž­dý den sur­fo­vat . Zro­dil se nápad cowor­kin­gu s uby­to­vá­ním na plá­ži , kte­rý nyní může nav­ští­vit kdo­ko­liv .

Kon­cept cowor­kin­gu je fajn, ale není to zis­ko­vá zále­ži­tost. Jed­no­du­chá mate­ma­ti­ka — hodíš si do Exce­lu kolik můžeš ptát za člen­ství , kolik musíš mít čle­ny a jaké máš nákla­dy. Pokud máš ješ­tě zapla­tit dal­ších lidí , těž­ko z toho uděláš zis­ko­vou zále­ži­tost. Pro­to jsem to spo­jil is uby­to­vá­ním — kom­bi­na­ce cowor­kin­gu a uby­to­vá­ní je hod­no­ta, za kte­rou jsou lidé ochot­ni zapla­tit.

Nav­ští­vil jsem něko­lik cowor­king. Líbí se mi Hub v Pra­ze , něja­ký čas jsem pra­co­val z bra­ti­slav­ské­ho Brain­Hou­se. MOB v Bar­ce­lo­ně je super, Beta­hou­se v Ber­lí­ně je také pěk­ná ins­pi­ra­ce .

Kdo všech­no vlast­ně nyní pra­cu­je na pro­vo­zu Surf Offi­cu ? Je to celé jen na tobě nebo máš kolem sebe něja­ký tým ?

Naštěs­tí tu mám kolem sebe něko­lik šikov­ných lidí, kte­ří mi pomá­ha­jí hlav­ně s admi­ni­stra­ti­vou a ope­ra­ti­vou. Já se mohu věno­vat roz­vo­ji znač­ky, byz­nys deve­lop­men­tu a růz­ným boč­ním pro­jek­tem.

Jak vypa­dá typic­ký surf offi­cer ?

Všech­ny lidi, kte­ří při­chá­ze­jí do surf offi­ce, spo­ju­je to , že doká­ží pra­co­vat na dál­ku. Asi 50 pro­cent z nich jsou prog­ra­má­to­ři, ostat­ní jsou desig­né­ři, copy­wri­te­ři, social media mar­ke­té­ři, novi­ná­ři a podob­ně. Měli jsme tu i tra­de­rů a účet­ních. Přib­liž­ně polo­vi­nu lidí tvo­ří zaměst­nan­ci, dru­há polo­vi­na jsou fre­e­lan­cer .

Věko­vě se to zaška­tul­ko­vat nedá — nejm­lad­ší surf offi­cer měl dva­cet let, nej­star­ší jsme zde měli asi pade­sá­ti­le­tou paní z Němec­ka. Na věku fakt nezá­le­ží, všech­no jsou to ” open — min­ded ” lidé.

Od zalo­že­ní Surf Offi­cu uply­ne brzy rok. Víš pop­sat , jak si se posu­nul dál a co by si dnes udělal jinak ?

Ze začát­ku jsem se sna­žil mít co nej­niž­ší nákla­dy a inves­to­vat do toho co nej­mé­ně. Pros­tě jsem nevěděl, jest­li to vyj­de. Nyněj­ší offi­ce je už tako­vá výraz­ně ” upg­rad­nu­tá ver­ze . ” Kdy­bych začí­nal zno­vu, asi bych ze začát­ku tro­chu více inves­to­val. Teď se to snad­no říká, když už věci znám . Teh­dy to byl zce­la nový kon­cept a vět­ši­nu věcí jsem dělal spon­tán­ně . Postu­pem čas jsem zjis­til , jak důle­ži­té jsou detai­ly a začal jsem na nich pra­co­vat .

Na úpl­ném začát­ku jsem vytvo­řil web v Blo­ge­ři, kde jsem dal fot­ky ze surf tri­pů, kte­ré jsem zmi­ňo­val a sto­ry o Surf Offi­ce . Pak jsem zapnul něja­ké Face­bo­ok rekla­my a čekal, zda si to něk­do objed­ná . To bylo asi před rokem, v břez­nu nebo dub­nu, teh­dy jsem se nachá­zel v Pra­ze. Přih­lá­si­li se něja­cí lidé, kte­rým jsem řekl, že prv­ní mís­ta máme vol­né až v srp­nu . Když sou­hla­si­li a zapla­ti­li, věděl jsem, že ten­to kon­cept může fun­go­vat. Odle­těl jsem na Kanár­ské , abych to na ten srpen mohl přip­ra­vit.

Opro­ti mému postu­pu vidím kopec star­tu­pů a byz­ny­sů , kte­ré začí­na­jí tím, že budu­jí pro­dukt . Tepr­ve když ho mají hoto­vý , roz­mýš­le­jí, komu ho pro­dat a nako­nec ho nikdo nech­ce kou­pit.

Tak­že co se týká pro­pa­ga­ce , fun­go­val si nejpr­ve pou­ze na Face­bo­ok rekla­mě a “word -of- mouth”?

Pou­ží­val jsem hlav­ně Face­bo­ok rekla­my a posí­lal mno­ho per­so­na­li­zo­va­ných emai­lů — sna­žil jsem se skon­tak­to­vat na lidi , kte­ří mají Cowor­king v jiných měs­tech , nebo mají blog, kte­rý se tomu­to téma­tu věnu­je. Nesna­žil jsem se jim pro­dá­vat svůj nápad, ale spí­še se jich zep­tat na feed­back . Mno­ho z nich o tom twe­et­lo, a to byl vlast­ně ten prvot­ní mar­ke­ting. Stál mini­mum peněz a fun­go­val. Nyní fun­gu­ji hlav­ně na dopo­ru­če­ních , komu­ni­tě a obsa­ho­vém mar­ke­tin­gu.

Co ti víc pomá­há při­lá­kat lidi do Surf offi­ce — sur­fo­vá­ní nebo cowor­king na tako­vém super mís­tě, jako je Gran Cana­ria ?

Mys­lím, že je to prá­vě ta kom­bi­na­ce a nedá se to oddělit. Na Gran Cana­rii je něko­lik cowor­king. Nesto­jí více než v Bra­ti­sla­vě, můžeš si k nim zapla­tit uby­to­vá­ní a sur­fo­vé ško­lu, a můžeš mít teore­tic­ky totéž co nabí­zí Surf Offi­ce . Ale sem přij­dou lidé prá­vě kvůli té kom­bi­na­ci, kvůli tomu, že mají vše na jed­nom mís­tě přip­ra­ve­né a set­ka­jí zde podob­ných lidí .

V jis­tém obdo­bí se na Slo­ven­sku doce­la dost mlu­vi­lo o star­tup Fore­tas­ter , na kte­rém si pra­co­val . Jaký byl v krát­kos­ti jeho pří­běh a co si se z něj naučil ?

Fore­tas­ter byl pro­jekt, kte­rý jsem začal s Maťom Boťán­kom. Oba jsme měli backg­round ve webo­vé ana­ly­ti­ce, orga­ni­zo­va­li jsme Web Ana­ly­tics Wed­nes­day. Měli jsme nápad na ana­ly­tic­ký pro­dukt , kte­rý pod­rob­ně sle­do­val lidi, kte­ří se zare­gis­tro­va­li nebo nakou­pi­li na tvém webu. Děla­li jsme tako­vé pěk­né vizu­ali­za­ce nákup­ních cest jed­not­li­vých zákaz­ní­ků ve for­mě info­gra­fi­ky , kte­ré ti přiš­li do emai­lu .

Prob­lém byl, že na začát­ku ani jeden z nás nevěděl prog­ra­mo­vat. Byli jsme onli­ne mar­ke­té­ři, kte­ří chtěli dělat star­tup, což je pře­dur­če­no k fail. Vel­mi dlou­ho jsme se mota­li , mys­le­li jsme si , že naj­de­me něja­ké­ho prog­ra­má­to­ra. Nako­nec se Maťo naučil prog­ra­mo­vat a já jsem se naučil zákla­dy desig­nu. Nakres­lil jsem wiref­ra­my, jak to má celé fun­go­vat a s Maťom jsme zbú­cha­li prv­ní funkč­ní ver­zi. Pak se k nám při­dal Jakub Pta­čin, kte­rý tomu dal parád­ní vizu­ál­ní upg­ra­de a pomohl nám i s webem.

Měli jsme asi 400 uži­va­te­lů , když jsme se na tři měsí­ce dosta­ly do Sil­li­con Val­ley. Tam jsme zjis­ti­li, že to mož­ná není tak cool jako jsme si mys­le­li a trh, na kte­rý cílí­me , je rela­tiv­ně malý. Byl to pří­liš sofis­ti­ko­va­ný pro­dukt a těž­ko se to vysvět­lo­va­lo . Nebo jsme to nevěděli vysvět­lo­vat. Muse­li bychom ho změnit a na to jsme už neměli ener­gii — po návra­tu z USA byl už kaž­dý v jiném měs­tě s nový­mi výzva­mi , tak­že jsme to už dál neře­ši­li.

Ale Fore­tas­ter stá­le fun­gu­je , pou­ží­vám ho na Surf Offi­ce webu a máme pár pla­tí­cích zákaz­ní­ků, přes­to­že ho nijak nepro­pa­gu­je­me a na webu se nedá zare­gis­tro­vat .

Přes Fore­tas­ter jsem se ale dostal k desig­no­va­ná, na zákla­dě čeho jsem se pak zaměst­nal v AVAS­Te a mohl jsem rede­sign jejich hlav­ní pro­dukt , kte­rý pou­ží­vá 200 mili­onů lidí . To byla pro mě bru­tál­ní zku­še­nost a nikdy bych se k ní nedos­tal , kdy­bych neměl před­cho­zí zku­še­nos­ti s Fore­tas­te­rom.

Sle­du­ješ ješ­tě star­tu­po­vú scé­nu na Slo­ven­sku ? Kte­rým STAR­TUP fan­díš ?

Tro­chu to sle­du­ji, ale není tam toho mno­ho, co by mě v posled­ní době zau­ja­lo. Líbí se mi , co děla­jí klu­ci ze Sli.do , Data­mo­li­no a Get­gol­dee .

A co star­tu­py ve světě? Máš něk­te­ré fakt oblí­be­né ?

Baví mě zapí­rat , Sho­pi­fy , fit­bol , Sketch a Sour­ce.

Spo­lu­pra­cu­ješ na pro­jek­tech s lid­mi z celé­ho světa — víš se podělit o něja­ké zají­ma­vé pozo­ro­vá­ní ohled­ně prá­ce s lid­mi jiných národ­nos­tí?

Vět­ši­nou pra­cu­ji se Slo­vá­ky , Čechy a Špa­něly, přes­to­že jsou všu­de mož­ně po světě. V Surf Offi­ce pěk­ně vidět to, že neexis­tu­je něco tako­vé­ho jako “líný Ital” , jsou to pou­ze před­sud­ky. Šikov­ní lidé mají přib­liž­ně stej­ný pro­fil. Dob­rý desig­nér z Nor­ska pra­cu­je vel­mi podob­ně jako dob­rý desig­nér ze Slo­ven­ska .

Jed­ním z tvých čet­ných side pro­jek­tů jsou i nálep­ky na prač­ku, kte­ré mají usnad­nit mužům pra­ní. Něja­ké novin­ky v tom­to pro­jek­tu? Nepřih­lá­sil se něja­ký nad­ča­so­vý výrob­ce pra­ček, kte­rý by chtěl tvůj nápad pou­žít ?

Při­znám se, že ne. Mělo to vel­ký ohlas na Face­bo­oku a na Twit­te­ru, člá­nek měl dopo­sud něja­kých 80 tisíc čte­ní. Stá­le si žije svým živo­tem a spí­še fun­gu­je jako můj osob­ní bran­ding — lidé se mi něk­dy ozý­va­jí , že čet­li člá­nek o prač­ce a pak zjis­ti­li, že dělám i uži­va­tel­ské roz­hra­ní appiek . Nedáv­no jsem byl na kon­fe­ren­ci v Pra­ze , kde jsem mlu­vil o rede­sig­nu AVAS­Tu a po kon­fe­ren­ci za mnou při­šel jeden kluk z Buda­peš­ti, kte­rý mi řekl , že kon­fe­ren­ci obje­vil náho­dou a viděl mě mezi spík­ra­mi. Když si uvědo­mil, že jsem ten člo­věk, co napsal člá­nek o prač­ce pro chla­py, přes­věd­či­lo ho to při­jít kon­fe­ren­ci. To bylo milé . Ale o dal­ších fanouš­cích nevím a nemám díky tomu­to člán­ku něja­ké nabíd­ky od výrob­ců pra­ček :) Mys­lím, že všich­ni tito výrob­ci jsou nato­lik kon­zer­va­tiv­ní , že se to k nim ani nedos­ta­lo .

Něja­ké jiné zají­ma­vé side pro­jek­ty, kte­ré by si mohl před­sta­vit ?

Dělám prá­vě s Mar­ti­nem Boťán­kom na iPho­ne apli­ka­ci pro Surf Offi­ce. Je to app­ka pro lidi, kte­ří přij­dou do Surf Offi­cu a měla by jim zlep­šit celou expe­rien­ce — pora­dit, jak se dosta­nou z letiš­tě do Surf Offi­cu, pora­dit prak­tic­ké věci, jak fun­gu­je sur­fo­vá ško­la, jaké dal­ší akti­vi­ty se zde dají dělat , kam se jít na výlet v oko­lí, nebo kde jít večer na tapa . Od led­na jsem ji tes­to­val , nyní pra­cu­ji již na dru­hé ver­zi , a když bude app­ky hoto­vá, chce­me ji postup­ně pro­dá­vat jako služ­bu dal­ším hos­te­lem , hote­lům a apart­má­nem.

Kdy­by­chom se pře­nes­li o 5 – 10 let dál — vidíš svou budouc­nost zde na Gran Cana­rii nebo by ses rád pře­su­nul někam jinam ? Pří­pad­ně chys­táš se něk­dy vrá­tit trva­le na Slo­ven­sko ?

To je vel­mi těž­ká otáz­ka, vůbec nevím. Před rokem jsem napří­klad vůbec nevěděl, že budu tady . Pře­mýš­lel jsem, že bych chtěl zalo­žit Surf Offi­ce, ale stá­le jsem byl v Pra­ze. Ani teď netu­ším, co bude o rok, o pět let. Mám něja­ké vize o tom, co bych chtěl dělat , ale nedělám si přes­né plá­ny. Baví mě rede­sign. Baví mě expe­ri­men­to­vat , tes­to­vat a vymýš­let nové věci .

A co se týče budouc­nos­ti Surf Offi­cu?

Nyní a v nejb­liž­ších měsí­cích se sna­žím vyla­dit pro­ce­sy, bran­ding a roz­jet něja­ké dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ce. Násled­ně se budu muset roz­hod­nout, co se Surf Offi­ce dál. Zda to mít jako jen tako­vý lifes­ty­le byz­nys a věno­vat se dále desig­nu, nebo se to roz­hod­nu nějak seri­óz­ně šká­lo­vat — ať už kapa­cit­ně, nebo do jiných zemí. Jed­nou bych chtěl ote­vřít Surf Offi­ce v San­ta Cruz v Kali­for­nii.

Pridať komentár (0)