ZAKLA­DA­TEL SURF OFFICE PETER FABOR: Chy­tří lidé MAJÍ PODOBNÝ PRO­FIL

Sim Kusalova / 27. mája 2014 / Rozhovory

Peter Fabor je skvělý pří­klad toho, jak se dá spo­jit pří­jemné s uži­teč­ným, pokud člo­věk opravdu chce. Chtěl dělat to, co ho baví (design a sur­fing) na místě, které ho baví ještě víc (roz­uměj — dá se tam sur­fo­vat a je tam stále super). Na celo­ročně slunné Gran Cana­rii si proto v roce 2013 zalo­žil Surf Office — cowor­king, kde mohou fre­e­lan­cer, digi­tální nomádi, ale i lidé, kteří si chtějí vyzkou­šet něco odlišné, pra­co­vat vedle podobně nala­děných jed­not­livců a záro­veň se učit sur­fo­vat.

Vra­ce­jící se zákaz­níci, noví pří­chozí na základě pozi­tiv­ních refe­rencí, a spousta článků na inter­netu naz­na­čují, že kon­cept má úspěch.

Přišla jsem se proto podí­vat, zda je Surf Office opravdu takový cool jak se zdá (ano, je) , a vyzpo­ví­dat tro­chu Peťa o tom, jak vypa­daly počátky Surf Officu, co říká na domácí a glo­bální star­tu­povú scénu, a jaké má plány do budoucna .

Jak vypadá takový běžný den surf Offi­cer ?

Vět­šina lidí , kteří přij­dou do Surf Office se chce naučit sur­fo­vat . Zpra­vidla si vez­mou kurz sur­fo­vání dopo­ledne , pak přij­dou do office a pra­cují na svých věcech. Je to velmi indi­vi­du­ální — někdo pět, jiný osm hodin denně . Večer jdeme vět­ši­nou spolu na večeři nebo na pivko . Často orga­ni­zu­jeme Mee­tUp , gri­lo­vání nebo movie nights. Kdo chce, přidá se. Občas má někdo hodně práce nebo se mu nechce socia­li­zo­vat se, tak zůs­tane makat v office .

Můj den vypadá velmi podobně. Vět­šinu dne řeším věci kolem surf office nebo pra­cuji na svých fre­e­lance pro­jek­tech. Kolem páté — šesté jez­dím sur­fo­vat, to závisí hlavně od vln. Večer se obvykle při­dám k ostat­ním na pivko.

Kolik lidí nyní Surf Office využívá?

V tomto okam­žiku šest, kapa­cita je přib­ližně dva­náct lidí. Pro mě je samo­zřejmě ide­ální, pokud přijde nějaký firemní tým, nebo rov­nou celý star­tup. Je to jed­no­dušší na orga­ni­zaci. Vět­šina lidí při­chází indi­vi­du­álně na dva týdny až měsíc.

Vraťme se na začá­tek celého Surf Officu . Jaké bylo zaklá­dání cowor­kingu na špa­něl­ském ostrově ?

Jeli­kož nej­sem rodilý Špa­něl, bylo to pro mě samo­zřejmě o něco kom­pli­ko­va­nější. Domácí až tak nevěří lidem ze zahra­ničí. Myslí si , že si chceš pro­naj­mout pros­tory na léto a pak zase zdrh­nout na jiné místo.

Vše zde trvá déle. Od zave­dení inter­netu až po vytvo­ření ban­kov­ního účtu. Na druhé straně si nemys­lím, že na Slo­ven­sku tyto věci fun­gují nějak výrazně lepší, ale řek­něme, že tam mám více kon­taktů a slo­ven­štinu ovlá­dám lépe než špa­nělš­tinu .

Kromě nez­bytné komu­ni­kace se sna­žím vyhý­bat střetu se stát­ními ins­ti­tu­cemi . Anglič­tina zde také není velmi uži­tečná, pro­tože Las Pal­mas není až taková turis­tická oblast a anglicky zde mluví mini­mum lidí.

Zvykl si i ty sám v minu­losti využí­vat cowor­king ? Ins­pi­ro­val ses něja­kými při zaklá­dání toho svého ?

Ins­pi­race spíše pochá­zela z toho, že jsem něko­lik let cho­dí­val přes léto sur­fo­vat as kama­rá­dem jsme zvykli orga­ni­zo­vat pro lidi ze Slo­ven­ska letní surf campy . Poslední dva roky jsme je dělali na Gran Cana­rii az toho to pak nějak vyply­nulo. Jako desig­nér jsem zjis­til , že mohu pra­co­vat i na dálku a chtěl jsem si vytvo­řit místo, kde budou dobré pod­mínky pro práci a záro­veň mohu každý den sur­fo­vat . Zro­dil se nápad cowor­kingu s uby­to­vá­ním na pláži , který nyní může nav­ští­vit kdo­ko­liv .

Kon­cept cowor­kingu je fajn, ale není to zis­ková zále­ži­tost. Jed­no­du­chá mate­ma­tika — hodíš si do Excelu kolik můžeš ptát za člen­ství , kolik musíš mít členy a jaké máš náklady. Pokud máš ještě zapla­tit dal­ších lidí , těžko z toho uděláš zis­ko­vou zále­ži­tost. Proto jsem to spo­jil is uby­to­vá­ním — kom­bi­nace cowor­kingu a uby­to­vání je hod­nota, za kte­rou jsou lidé ochotni zapla­tit.

Nav­ští­vil jsem něko­lik cowor­king. Líbí se mi Hub v Praze , nějaký čas jsem pra­co­val z bra­ti­slav­ského Brain­House. MOB v Bar­ce­loně je super, Beta­house v Ber­líně je také pěkná ins­pi­race .

Kdo všechno vlastně nyní pra­cuje na pro­vozu Surf Officu ? Je to celé jen na tobě nebo máš kolem sebe nějaký tým ?

Naštěstí tu mám kolem sebe něko­lik šikov­ných lidí, kteří mi pomá­hají hlavně s admi­ni­stra­ti­vou a ope­ra­ti­vou. Já se mohu věno­vat roz­voji značky, byz­nys deve­lop­mentu a růz­ným boč­ním pro­jek­tem.

Jak vypadá typický surf offi­cer ?

Všechny lidi, kteří při­chá­zejí do surf office, spo­juje to , že dokáží pra­co­vat na dálku. Asi 50 pro­cent z nich jsou prog­ra­má­toři, ostatní jsou desig­néři, copy­wri­teři, social media mar­ke­téři, novi­náři a podobně. Měli jsme tu i tra­derů a účet­ních. Přib­ližně polo­vinu lidí tvoří zaměst­nanci, druhá polo­vina jsou fre­e­lan­cer .

Věkově se to zaška­tul­ko­vat nedá — nejm­ladší surf offi­cer měl dva­cet let, nej­starší jsme zde měli asi pade­sá­ti­le­tou paní z Německa. Na věku fakt nezá­leží, všechno jsou to ” open — min­ded ” lidé.

Od zalo­žení Surf Officu uplyne brzy rok. Víš pop­sat , jak si se posu­nul dál a co by si dnes udělal jinak ?

Ze začátku jsem se sna­žil mít co nej­nižší náklady a inves­to­vat do toho co nej­méně. Prostě jsem nevěděl, jestli to vyjde. Nynější office je už taková výrazně ” upg­rad­nutá verze . ” Kdy­bych začí­nal znovu, asi bych ze začátku tro­chu více inves­to­val. Teď se to snadno říká, když už věci znám . Tehdy to byl zcela nový kon­cept a vět­šinu věcí jsem dělal spon­tánně . Postu­pem čas jsem zjis­til , jak důle­žité jsou detaily a začal jsem na nich pra­co­vat .

Na úpl­ném začátku jsem vytvo­řil web v Blo­geři, kde jsem dal fotky ze surf tripů, které jsem zmi­ňo­val a story o Surf Office . Pak jsem zapnul nějaké Face­book reklamy a čekal, zda si to někdo objedná . To bylo asi před rokem, v březnu nebo dubnu, tehdy jsem se nachá­zel v Praze. Přih­lá­sili se nějací lidé, kte­rým jsem řekl, že první místa máme volné až v srpnu . Když sou­hla­sili a zapla­tili, věděl jsem, že tento kon­cept může fun­go­vat. Odle­těl jsem na Kanár­ské , abych to na ten srpen mohl přip­ra­vit.

Oproti mému postupu vidím kopec star­tupů a byz­nysů , které začí­nají tím, že budují pro­dukt . Teprve když ho mají hotový , roz­mýš­lejí, komu ho pro­dat a nako­nec ho nikdo nechce kou­pit.

Takže co se týká pro­pa­gace , fun­go­val si nejprve pouze na Face­book reklamě a “word –of- mouth”?

Pou­ží­val jsem hlavně Face­book reklamy a posí­lal mnoho per­so­na­li­zo­va­ných emailů — sna­žil jsem se skon­tak­to­vat na lidi , kteří mají Cowor­king v jiných měs­tech , nebo mají blog, který se tomuto tématu věnuje. Nesna­žil jsem se jim pro­dá­vat svůj nápad, ale spíše se jich zep­tat na feed­back . Mnoho z nich o tom twe­etlo, a to byl vlastně ten prvotní mar­ke­ting. Stál mini­mum peněz a fun­go­val. Nyní fun­guji hlavně na dopo­ru­če­ních , komu­nitě a obsa­ho­vém mar­ke­tingu.

Co ti víc pomáhá při­lá­kat lidi do Surf office — sur­fo­vání nebo cowor­king na tako­vém super místě, jako je Gran Cana­ria ?

Mys­lím, že je to právě ta kom­bi­nace a nedá se to oddělit. Na Gran Cana­rii je něko­lik cowor­king. Nestojí více než v Bra­ti­slavě, můžeš si k nim zapla­tit uby­to­vání a sur­fové školu, a můžeš mít teore­ticky totéž co nabízí Surf Office . Ale sem přij­dou lidé právě kvůli té kom­bi­naci, kvůli tomu, že mají vše na jed­nom místě přip­ra­vené a set­kají zde podob­ných lidí .

V jis­tém období se na Slo­ven­sku docela dost mlu­vilo o star­tup Fore­tas­ter , na kte­rém si pra­co­val . Jaký byl v krát­kosti jeho pří­běh a co si se z něj naučil ?

Fore­tas­ter byl pro­jekt, který jsem začal s Maťom Boťán­kom. Oba jsme měli backg­round ve webové ana­ly­tice, orga­ni­zo­vali jsme Web Ana­ly­tics Wed­nes­day. Měli jsme nápad na ana­ly­tický pro­dukt , který pod­robně sle­do­val lidi, kteří se zare­gis­tro­vali nebo nakou­pili na tvém webu. Dělali jsme takové pěkné vizu­ali­zace nákup­ních cest jed­not­li­vých zákaz­níků ve formě info­gra­fiky , které ti přišli do emailu .

Prob­lém byl, že na začátku ani jeden z nás nevěděl prog­ra­mo­vat. Byli jsme online mar­ke­téři, kteří chtěli dělat star­tup, což je pře­dur­čeno k fail. Velmi dlouho jsme se motali , mys­leli jsme si , že naj­deme něja­kého prog­ra­má­tora. Nako­nec se Maťo naučil prog­ra­mo­vat a já jsem se naučil základy designu. Nakres­lil jsem wiref­ramy, jak to má celé fun­go­vat a s Maťom jsme zbú­chali první funkční verzi. Pak se k nám při­dal Jakub Pta­čin, který tomu dal parádní vizu­ální upg­rade a pomohl nám i s webem.

Měli jsme asi 400 uži­va­telů , když jsme se na tři měsíce dostaly do Sil­li­con Val­ley. Tam jsme zjis­tili, že to možná není tak cool jako jsme si mys­leli a trh, na který cílíme , je rela­tivně malý. Byl to pří­liš sofis­ti­ko­vaný pro­dukt a těžko se to vysvět­lo­valo . Nebo jsme to nevěděli vysvět­lo­vat. Museli bychom ho změnit a na to jsme už neměli ener­gii — po návratu z USA byl už každý v jiném městě s novými výzvami , takže jsme to už dál neře­šili.

Ale Fore­tas­ter stále fun­guje , pou­ží­vám ho na Surf Office webu a máme pár pla­tí­cích zákaz­níků, přes­tože ho nijak nepro­pa­gu­jeme a na webu se nedá zare­gis­tro­vat .

Přes Fore­tas­ter jsem se ale dostal k desig­no­vaná, na základě čeho jsem se pak zaměst­nal v AVASTe a mohl jsem rede­sign jejich hlavní pro­dukt , který pou­žívá 200 mili­onů lidí . To byla pro mě bru­tální zku­še­nost a nikdy bych se k ní nedos­tal , kdy­bych neměl před­chozí zku­še­nosti s Fore­tas­te­rom.

Sle­du­ješ ještě star­tu­povú scénu na Slo­ven­sku ? Kte­rým STAR­TUP fan­díš ?

Tro­chu to sle­duji, ale není tam toho mnoho, co by mě v poslední době zau­jalo. Líbí se mi , co dělají kluci ze Sli.do , Data­mo­lino a Get­gol­dee .

A co star­tupy ve světě? Máš něk­teré fakt oblí­bené ?

Baví mě zapí­rat , Sho­pify , fit­bol , Sketch a Source.

Spo­lu­pra­cu­ješ na pro­jek­tech s lidmi z celého světa — víš se podělit o nějaké zají­mavé pozo­ro­vání ohledně práce s lidmi jiných národ­ností?

Vět­ši­nou pra­cuji se Slo­váky , Čechy a Špa­něly, přes­tože jsou všude možně po světě. V Surf Office pěkně vidět to, že neexis­tuje něco tako­vého jako “líný Ital” , jsou to pouze před­sudky. Šikovní lidé mají přib­ližně stejný pro­fil. Dobrý desig­nér z Nor­ska pra­cuje velmi podobně jako dobrý desig­nér ze Slo­ven­ska .

Jed­ním z tvých čet­ných side pro­jektů jsou i nálepky na pračku, které mají usnad­nit mužům praní. Nějaké novinky v tomto pro­jektu? Nepřih­lá­sil se nějaký nad­ča­sový výrobce pra­ček, který by chtěl tvůj nápad pou­žít ?

Při­znám se, že ne. Mělo to velký ohlas na Face­bo­oku a na Twit­teru, člá­nek měl dopo­sud něja­kých 80 tisíc čtení. Stále si žije svým živo­tem a spíše fun­guje jako můj osobní bran­ding — lidé se mi někdy ozý­vají , že četli člá­nek o pračce a pak zjis­tili, že dělám i uži­va­tel­ské roz­hraní appiek . Nedávno jsem byl na kon­fe­renci v Praze , kde jsem mlu­vil o rede­signu AVASTu a po kon­fe­renci za mnou při­šel jeden kluk z Buda­pešti, který mi řekl , že kon­fe­renci obje­vil náho­dou a viděl mě mezi spík­rami. Když si uvědo­mil, že jsem ten člo­věk, co napsal člá­nek o pračce pro chlapy, přes­věd­čilo ho to při­jít kon­fe­renci. To bylo milé . Ale o dal­ších fanouš­cích nevím a nemám díky tomuto článku nějaké nabídky od výrobců pra­ček :) Mys­lím, že všichni tito výrobci jsou nato­lik kon­zer­va­tivní , že se to k nim ani nedos­talo .

Nějaké jiné zají­mavé side pro­jekty, které by si mohl před­sta­vit ?

Dělám právě s Mar­ti­nem Boťán­kom na iPhone apli­kaci pro Surf Office. Je to appka pro lidi, kteří přij­dou do Surf Officu a měla by jim zlep­šit celou expe­rience — pora­dit, jak se dosta­nou z letiště do Surf Officu, pora­dit prak­tické věci, jak fun­guje sur­fová škola, jaké další akti­vity se zde dají dělat , kam se jít na výlet v okolí, nebo kde jít večer na tapa . Od ledna jsem ji tes­to­val , nyní pra­cuji již na druhé verzi , a když bude appky hotová, chceme ji postupně pro­dá­vat jako službu dal­ším hos­te­lem , hote­lům a apart­má­nem.

Kdy­by­chom se pře­nesli o 5 – 10 let dál — vidíš svou budouc­nost zde na Gran Cana­rii nebo by ses rád pře­su­nul někam jinam ? Pří­padně chys­táš se někdy vrá­tit trvale na Slo­ven­sko ?

To je velmi těžká otázka, vůbec nevím. Před rokem jsem napří­klad vůbec nevěděl, že budu tady . Pře­mýš­lel jsem, že bych chtěl zalo­žit Surf Office, ale stále jsem byl v Praze. Ani teď netu­ším, co bude o rok, o pět let. Mám nějaké vize o tom, co bych chtěl dělat , ale nedělám si přesné plány. Baví mě rede­sign. Baví mě expe­ri­men­to­vat , tes­to­vat a vymýš­let nové věci .

A co se týče budouc­nosti Surf Officu?

Nyní a v nejb­liž­ších měsí­cích se sna­žím vyla­dit pro­cesy, bran­ding a roz­jet nějaké dlou­ho­dobé spo­lu­práce. Následně se budu muset roz­hod­nout, co se Surf Office dál. Zda to mít jako jen takový lifes­tyle byz­nys a věno­vat se dále designu, nebo se to roz­hodnu nějak seri­ózně šká­lo­vat — ať už kapa­citně, nebo do jiných zemí. Jed­nou bych chtěl ote­vřít Surf Office v Santa Cruz v Kali­for­nii.

Pridať komentár (0)