Zamestnávanie IT špecialistov z Ukrajiny sa konečne zjednoduší. Spustí sa bezvízový režim

  • Slovenské IT firmy potrebujú kvalifikovaných ľudí. Zamestnávanie špecialistov z Ukrajiny sa zjednoduší vďaka bezvízovému režimu.
collage
molon.de / stopfake.org
  • Slovenské IT firmy potrebujú kvalifikovaných ľudí. Zamestnávanie špecialistov z Ukrajiny sa zjednoduší vďaka bezvízovému režimu.

Pred niekoľkými mesiacmi sme písali o tom, že slovenské IT firmy majú záujem o špecialistov z Ukrajiny, no prehnaná byrokracia im bráni ich efektívne prilákať. IT sektor na Slovensku totiž rastie rýchlejšie ako miestna kvalifikovaná pracovná sila.

„Boli by sme schopní vytvo­riť desať­ti­síc pra­cov­ných miest, keby boli ľudia, takže nábor ľudí z Ukra­jiny v oblasti IT by nám stra­ši­delne pomo­hol,“ pove­dal pre TREND ria­di­teľ košic­kého Data Logic Ivan Hruška.

foto: zh.wikipedia.org/Slovakian Parliament

Teraz sa začal tento problém riešiť aj na úrovni celej Európskej Únie. Európsky parlament schválil nariadenie, ktoré umožňuje občanom Ukrajiny s biometrickým pasom vstúpiť na územie EÚ na maximálne 90 dní za účelom cestovania, či návštevy príbuzných a priateľov.

Na prácu budú stále potrebovať víza, no teraz si ich budú môcť vybaviť priamo na Slovensku, čo celý proces výrazne urýchli. Dnes si Ukrajinci musia najprv vybaviť turistické víza, navštíviť našu cudzineckú políciu a vrátiť sa domov. Potom niekoľko týždňov čakajú, kým si úrady posielajú poštu. Nie e-mail. Papierovú poštu.

foto: stopfake.org

Firme Sygic sa prog­ra­má­tora z Ukra­jiny takto poda­rilo zís­kať po ôsmich mesia­coch. Ďal­ších dvoch im úrady zamietli. „Prvý­krát sme neprešli pre údajne fik­tívne uby­to­va­nie na Slo­ven­sku, v dru­hom prí­pade bol dôvo­dom zamiet­nu­tia pôvod z rizi­ko­vej oblasti Ukra­jiny. Dopo­siaľ tomu nero­zu­miem,“ hovorí pre TREND ria­di­teľka ľud­ských zdro­jov firmy Sygic Soňa Sodoma Lacuš­ková.

Kom­pli­ká­cie pri pri­jí­maní Ukra­jin­cov na Slo­ven­sku doviedli Sygic ku zalo­že­niu pobočky v Brne, kde môže byť pro­ces kratší až o nie­koľko mesia­cov. Roz­die­lom pri tom nie je samotný pro­ces, ale fle­xi­bil­nej­šie úrady. Česká vláda minulý rok v rámci „Režimu Ukra­jina“ zjed­no­du­šila pod­ni­ka­te­ľom pri­jí­ma­nie špe­cia­lis­tov z tejto kra­jiny. Poliaci zašli ešte ďalej a Ukrajincom ponúkajú jednoduchý prístup ku pracovným vízam.

foto: wallpaperfx.com

Ukrajina produkuje relatívne veľké množstvo kvalitných mladých programátorov a IT špecialistov, ktorí momentálne slovenským firmám chýbajú. Voľný pohyb pracovných síl medzi krajinami je kľúčový ku zdravej ekonomike.

Zjednodušenie procesov pre pracovníkov z Ukrajiny je preto pozitívnou správou. Očakáva sa, že bezvízový režim medzi EÚ a Ukrajinou bude oficiálne spustený už v júni.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK