Zamest­ná­va­nie IT špe­cia­lis­tov z Ukra­ji­ny sa koneč­ne zjed­no­du­ší. Spus­tí sa bez­ví­zo­vý režim

Jakub Jablonický / 7. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: molon.de / stopfake.org

Slo­ven­ské IT fir­my potre­bu­jú kva­li­fi­ko­va­ných ľudí. Zamest­ná­va­nie špe­cia­lis­tov z Ukra­ji­ny sa zjed­no­du­ší vďa­ka bez­ví­zo­vé­mu reži­mu.

Pred nie­koľ­ký­mi mesiac­mi sme písa­li o tom, že slo­ven­ské IT fir­my majú záu­jem o špe­cia­lis­tov z Ukra­ji­ny, no pre­hna­ná byrok­ra­cia im brá­ni ich efek­tív­ne pri­lá­kať. IT sek­tor na Slo­ven­sku totiž ras­tie rých­lej­šie ako miest­na kva­li­fi­ko­va­ná pra­cov­ná sila.

Boli by sme schop­ní vytvo­riť desať­ti­síc pra­cov­ných miest, keby boli ľudia, tak­že nábor ľudí z Ukra­jiny v oblas­ti IT by nám stra­ši­delne pomo­hol,“ pove­dal pre TREND ria­di­teľ košic­kého Data Logic Ivan Hruš­ka.

foto: zh.wikipedia.org/Slovakian Par­lia­ment

Teraz sa začal ten­to prob­lém rie­šiť aj na úrov­ni celej Európ­skej Únie. Európ­sky par­la­ment schvá­lil naria­de­nie, kto­ré umož­ňu­je obča­nom Ukra­ji­ny s bio­met­ric­kým pasom vstú­piť na úze­mie EÚ na maxi­mál­ne 90 dní za úče­lom ces­to­va­nia, či náv­šte­vy prí­buz­ných a pria­te­ľov.

Na prá­cu budú stá­le potre­bo­vať víza, no teraz si ich budú môcť vyba­viť pria­mo na Slo­ven­sku, čo celý pro­ces výraz­ne urých­li. Dnes si Ukra­jin­ci musia najprv vyba­viť turis­tic­ké víza, nav­ští­viť našu cudzi­nec­kú polí­ciu a vrá­tiť sa domov. Potom nie­koľ­ko týž­dňov čaka­jú, kým si úra­dy posie­la­jú poštu. Nie e-mail. Papie­ro­vú poštu.

foto: stopfake.org

Fir­me Sygic sa prog­ra­má­tora z Ukra­jiny tak­to poda­rilo zís­kať po ôsmich mesia­coch. Ďal­ších dvoch im úra­dy zamiet­li. „Prvý­krát sme nepreš­li pre údaj­ne fik­tívne uby­to­va­nie na Slo­ven­sku, v dru­hom prí­pade bol dôvo­dom zamiet­nu­tia pôvod z rizi­ko­vej oblas­ti Ukra­jiny. Dopo­siaľ tomu nero­zu­miem,“ hovo­rí pre TREND ria­di­teľka ľud­ských zdro­jov fir­my Sygic Soňa Sodo­ma Lacuš­ková.

Kom­pli­ká­cie pri pri­jí­maní Ukra­jin­cov na Slo­ven­sku dovied­li Sygic ku zalo­že­niu poboč­ky v Brne, kde môže byť pro­ces krat­ší až o nie­koľko mesia­cov. Roz­die­lom pri tom nie je samot­ný pro­ces, ale fle­xi­bil­nej­šie úra­dy. Čes­ká vlá­da minu­lý rok v rám­ci „Reži­mu Ukra­jina“ zjed­no­du­šila pod­ni­ka­te­ľom pri­jí­ma­nie špe­cia­lis­tov z tej­to kra­jiny. Polia­ci zašli ešte ďalej a Ukra­jin­com ponú­ka­jú jed­no­du­chý prí­stup ku pra­cov­ným vízam.

foto: wallpaperfx.com

Ukra­ji­na pro­du­ku­je rela­tív­ne veľ­ké množ­stvo kva­lit­ných mla­dých prog­ra­má­to­rov a IT špe­cia­lis­tov, kto­rí momen­tál­ne slo­ven­ským fir­mám chý­ba­jú. Voľ­ný pohyb pra­cov­ných síl medzi kra­ji­na­mi je kľú­čo­vý ku zdra­vej eko­no­mi­ke.

Zjed­no­du­še­nie pro­ce­sov pre pra­cov­ní­kov z Ukra­ji­ny je pre­to pozi­tív­nou sprá­vou. Oča­ká­va sa, že bez­ví­zo­vý režim medzi EÚ a Ukra­ji­nou bude ofi­ciál­ne spus­te­ný už v júni.

Pridať komentár (0)