Slo­ven­ské firmy chcú zamest­ná­vať ukra­jin­ských IT špe­cia­lis­tov. V ceste im ale stojí pre­hnaná byrok­ra­cia

Jakub Jablonický / 10. októbra 2016 / Business

Dlhé byrok­ra­tické pro­cesy pri pri­jí­maní zahra­nič­ných pra­cov­ní­kov spô­so­bujú, že odbor­ní­kov slo­ven­ským fir­mám pre­be­rajú oko­lité kra­jiny.

Ukra­jina má prek­va­pivo silný IT sek­tor a Slo­ven­sko by z neho mohlo ťažiť. Naše firmy majú podľa por­tálu Profesia.sk momen­tálne voľ­ných asi 1 500 IT pozí­cií. No naše školy nesta­čia pro­du­ko­vať dosta­tok kva­lit­ných pra­cov­ní­kov, ktorí by vykryli poten­ciál ras­tú­cich slo­ven­ských firiem.

Boli by sme schopní vytvo­riť desať­ti­síc pra­cov­ných miest, keby boli ľudia, takže nábor ľudí z Ukra­jiny v oblasti IT by nám stra­ši­delne pomo­hol,“ pove­dal pre TREND ria­di­teľ košic­kého Data Logic Ivan Hruška.

V ceste im ale stojí skost­na­tený sys­tém, kvôli kto­rému trvá zís­ka­nie povo­le­nia na prácu tak dlho, že kan­di­dát stihne stra­tiť záu­jem a nájsť si prácu v inej kra­jine. Veľmi často je to Poľ­sko, ktoré láka Ukra­jin­cov na špe­ciálne ponuky a skrá­tený vízový pro­ces.

Ukra­jina patrí medzi špičky v IT odvetví, náj­dete tu veľa kva­lit­ných mla­dých prog­ra­má­to­rov a IT špe­cia­lis­tov, ale žiaľ, ani pre nich nie sú dvere na Slo­ven­sko otvo­rené a musia pre­ko­nať rov­nako náročný imig­račný pro­ces ako ostatní pra­cov­níci z Ukra­jiny,“ hovorí pred­sed­níčka Ukra­jin­sko-slo­ven­skej ini­cia­tívy Ľud­mila Ver­bická.

Firme Sygic sa prog­ra­má­tora z Ukra­jiny poda­rilo zís­kať po ôsmich mesia­coch. Ďal­ších dvoch im úrady zamietli. „Prvý­krát sme neprešli pre údajne fik­tívne uby­to­va­nie na Slo­ven­sku, v dru­hom prí­pade bol dôvo­dom zamiet­nu­tia pôvod z rizi­ko­vej oblasti Ukra­jiny. Dopo­siaľ tomu nero­zu­miem,“ hovorí pre TREND ria­di­teľka ľud­ských zdro­jov firmy Sygic Soňa Sodoma Lacuš­ková.

Kom­pli­ká­cie pri pri­jí­maní Ukra­jin­cov na Slo­ven­sku doviedli Sygic ku zalo­že­niu pobočky v Brne, kde môže byť pro­ces kratší až o nie­koľko mesia­cov. Roz­die­lom pri tom nie je samotný pro­ces, ale fle­xi­bil­nej­šie úrady. Česká vláda minulý rok v rámci „Režimu Ukra­jina“ zjed­no­du­šila pod­ni­ka­te­ľom pri­jí­ma­nie špe­cia­lis­tov z tejto kra­jiny.

_dsc6086

foto: itas.sk

Na Slo­ven­sku musí firma najprv nahlá­siť voľné miesto. Úrad práce potom naň hľadá vhod­ného Slo­váka. Ak sa úradu nepo­darí nájsť (väč­ši­nou nedos­ta­točne kva­li­fi­ko­va­ného) Slo­váka, po trid­sia­tich dňoch môže firma roz­be­hnúť pro­ces vyba­vo­va­nia povo­lení pre zahra­nič­ného uchá­dzača.

Ukra­jinci si najprv na slo­ven­skom kon­zu­láte v Kyjeve alebo Užho­rode musia vyba­viť turis­tické víza, aby mohli na Slo­ven­sku nav­ští­viť cudzi­neckú polí­ciu. Po návrate domov čaká, pokým si úrady v dobe emailu posie­lajú poštu.

Tento pro­ces väč­ši­nou trvá 60 dní, po kto­rých sa roz­hodne, či bude uchá­dza­čovi ude­lený pre­chodný pobyt na účel zamest­na­nia.

st-michael-cathedral-kiev-2880x1800-wallpaper-15047

foto: wallpaperfx.com

Ukra­jina je veľká prí­le­ži­tosť a v žiad­nom prí­pade to neo­hrozí našich ľudí, naopak, dá nám to prí­le­ži­tosť pri­lá­kať k nám ďal­šie IT firmy. Kúpime si tým čas potrebný na zmenu vzde­lá­va­cieho sys­tému – tak to uro­bilo pred časom Írsko, ktoré nalá­kalo ľudí z východ­nej Európy, alebo Izrael, ktorý pri­tia­hol Rusov. Mali by sme sa pou­čiť,“ hovorí pre TREND Ivan Hruška.

Medzi neza­mest­na­nými Slo­vákmi oči­vidne nie je dosta­tok kva­li­fi­ko­va­ných a kva­lit­ných ľudí. Firmy by preto mali mať mož­nosť jed­no­du­cho dopl­niť svoje rady o kva­lit­ných ľudí bez ohľadu na ich pôvod.

Samoz­rejme, nemô­žeme oča­ká­vať, že pri­jať nie­koho z kra­jiny mimo Schen­gen a EÚ bude rov­nako jed­no­du­ché ako pri­jať nie­koho z Moravy. No oko­lité kra­jiny uka­zujú, že pro­cesy sa vždy dajú upra­viť a zjed­no­du­šiť a naši byrok­rati by si z toho mali brať prí­klad.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: sk.wikipedia.org/wallpaperfx.com

Pridať komentár (0)