Zará­baj, uží­vaj, vychut­ná­vaj – Food­Cult !

Simona Babicová / 11. decembra 2014 / Startupy

Do boja proti nekva­lit­ným služ­bám slo­ven­ských gas­tro­pod­ni­kov sa pus­tili dvaja autori blogu Bra­ti­li­ci­ous. Misia ich blogu je jed­no­du­chá: — „šíre­nie free reklamy o kva­lit­ných pod­ni­koch, ktoré osobne nav­ští­vili“.

Články tvo­riace tento blog zožali nesku­točný ohlas medzi čita­teľmi a preto sa zakla­da­te­lia roz­hodli pri­niesť na trh novinku, ktorá by za ich pred­po­kladu mala budo­vať lepší gas­tro­biz­nis na Slo­ven­sku. Je to tzv. „sociálny star­tup“ s náz­vom Food­Cult.

O čom to vlastne točím ? no predsa o tom, že pri­chá­dza prí­le­ži­tosť zákaz­ní­kom, nie len utrá­cať pri pohos­tení sa v reštike, ale aj ZARO­BIŤ svo­jou objed­náv­kou. Pre kva­litný gas­tro­pod­nik to zna­mená, že vďaka Food­Cult získa našla­paný mar­ke­ting láka­júci ľudí, ktorí si potr­pia na kva­lite jedál a posky­to­va­ných služ­bách počas celého ser­visu v reštau­rá­cií.

Pod­niky tvo­riace zoznam tipov na náv­števu, by sa mali pre­uka­zo­vať ako čestné, obľú­bené, sta­ra­júce sa — „zákaz­ník náš pán“ a samoz­rejme také, ktoré si zaslú­žia aby sme naše peniaze utrá­cali u nich a nie u kon­ku­ren­cie.

Časť zo zisku, ktorý pod­nik takto získa sa inves­tuje späť do Food­Cultu. Food­Cult svoju časť pou­žije na sta­rost­li­vosť o ver­nostný prog­ram, mar­ke­ting a na Food­Cult Dar­čeky pre teba.

V jed­no­du­chosti je krása takže: — nav­šte­vo­vať budeš len kva­litné pod­niky, čím pod­po­ríš lepší a zdravší gas­tro­biz­nis na Slo­ven­sku: „Dob­rému pod­niku dám zaro­biť, zlý nechám skra­cho­vať!“ :)

Ako to vlastne FACHČÍ ?

  1. Bez­pod­mie­nečne si stiahni apli­ká­ciu Scan­deal – „Veve­rička“ http://www.scandealapp.com/
  2. Choď na stránku http://www.foodcult.sk/ a vytvor si svoj účet, ktorý potom akti­vu­ješ v appke
  3. V reštike, kde ideš zapla­tiť, vytas mobil, zapni appku a stlač veľký but­ton v strede a máš QR kód
  4. Pred pla­te­ním, oslov obsluhu podľa etiky a s úsme­vom, že pri platbe chceš pou­žiť QR kód od Food­Cult
  5. That´s all – body sú v kapse a vyzbie­rané množ­stvo môžeš tak veselo oplies­kať na dárečky na webe foodcult.sk

Tak gas­tro­no­mické a tak EASY! čo povieš ? :)

Stále ti nejde do hlavy ten prin­cíp zís­ka­nia bodov?
Za účet, ktorý si uhra­dil v reštike sa ti vždy 50% pre­mení na tzv. Food­Co­iny – vir­tu­álnu menu, body. Čím viac minieš, tým viac zís­kaš. :)
A vieš čo je ešte super? – že to celé platí aj v prí­pade ak si chceš cez Food­Cult vyba­viť naro­de­niny, firemné párty, team­bu­il­dingy, svadby, ochut­návky.… to sa rovná HRO­MADA bodov.

Food­Co­iny uplat­níš na dar­čeky v podobe peňaž­ných pou­ká­žok na pro­dukty od par­tne­rov – zájazdy, oble­če­nie, šperky, reštau­rá­cie, taxíky, drinky, dážd­niky. Buď pro­stred­níc­tvom appky alebo na stránke Foodcult.sk

Sle­duj tie Bene­fity čo ti ešte ponúknu:

— Oslov ich s akou­koľ­vek akciou, even­tom, osla­vou a ich úlo­hou bude vybaviť/odporučiť tebe alebo tvo­jej firme kva­litný kate­ring, alebo ti pove­dia, ako to celé nespac­kať a nasme­rujú ťa ako to celé zor­ga­ni­zo­vať ako pro­fík.

— Stránku Food­cult plá­nujú pris­pie­vať člán­kami od zná­mych blog­ge­rov či kuchá­rov – roz­hodne, bude čo čítať.

— Food­Co­oiny budeš mať mož­nosť zís­kať aj za zdie­ľa­nie prís­pev­kov

— V pláne do budúcna majú tak­tiež veľké množ­stvo rôz­nych súťaží o Food­Co­iny

Keď tak poze­rám, plá­nov majú nespo­četné množ­stvo, ale celý kon­cept a myš­lienka vyzerá chyt­ľavo a zau­jí­mavo. Dúfajme, že sa to uchytí s dosa­hom na veľké množ­stvo ľudí, ktorí to budú využí­vať a tým pádom pod­po­ro­vať ponú­kané služby a jedlá v kva­lit­ných gas­tro­pod­ni­koch svo­jou náv­šte­vou.

Pridať komentár (0)