Zau­jí­mavé dôvody, pre ktoré nosia nie­ktorí úspešní ľudia každý deň to isté

Henrieta Balázsová / 13. november 2016 / Tools a produktivita

V posled­nom období sa v odvetví módy čoraz viac hovorí o novom feno­méne, tzv. „cap­sule ward­robe — kap­su­lový šat­ník“. Pod­stata spo­číva v tom, že vlast­níš 10 – 15 základ­ných a jed­no­du­chých kusov oble­če­nia. Samotná myš­lienka pri­tom nie je žiad­nou novin­kou, nako­niec, ria­dil sa ňou už Steve Jobs. Prívr­žen­cov medzi ľuďmi má však čoraz viac. Nasle­du­júce dôvody ti dajú odpo­veď na otázku, prečo je tomu tak. 

Menej roz­hod­nutí

V prí­pade, že musíte uči­niť via­cero roz­hod­nutí, istotne vás to unaví. Preto pre ľudí, ktorí musia robiť dôle­žité roz­hod­nu­tia denne je odstrá­ne­nie už len jedi­ného – výberu oble­če­nia – spo­jené s lep­šou psy­chic­kou poho­dou a vyš­šou pro­duk­ti­vi­tou po celý deň. Túto filo­zo­fiu zastáva aj Mark Zuc­ker­berg a tvrdí, že „odstrá­ne­nie potreby jed­ného roz­hod­nu­tia hneď ráno vedie k lep­šej schop­nosti roz­ho­do­vať sa počas dňa o veciach, ktoré sú omnoho dôle­ži­tej­šie“.

Menej stra­te­ného času

Nie­kedy nemáme ani tuše­nia, ako nás nie­ktoré veci ťažia, až kým ich neod­strá­nime. Keď sa ale odhod­láš, mno­ho­krát zís­kaš slo­bodu a nové prí­le­ži­tosti. Môže to tak byť aj pri pre­chode na tento štýl oblie­ka­nia. Mnoho času totiž zaberá nie­len samotný ranný výber oble­če­nia, ale aj jeho výber počas náku­pov. Pokiaľ si tento čas chceš ušet­riť a „expe­ri­ment“ ťa zau­jal, no je pre teba prí­liš radi­kálny, skús to for­mou „Pro­jektu 333“, ktorý sa stal veľmi obľú­be­ným. Vyčleň si presne 33 kusov oble­če­nia, ktoré budeš nosiť po dobu 3 mesia­cov. Pokiaľ ti to pri­ne­sie výsledky, s kto­rými budeš spo­kojný, po 3 mesia­coch ich môžeš zre­du­ko­vať ešte na polo­vicu.

steve-jobs

Zdroj: lifeedited.com

Menej stresu

Kap­su­lo­vému šat­níku“ pod­ľahla aj kre­a­tívna ria­di­teľka jed­nej z pop­red­ných reklam­ných agen­túr z New Yorku, Matilda Kahl. Svoje roz­hod­nu­tie zdô­vod­ňuje pocitmi, ktoré mala každé ráno hneď po tom, čo vyšla z domu. Hla­vou jej neus­tále vírili otázky, či je oble­čená vhodne, či jej sukňa nie je pri­krátka, či zvo­lila vhodnú obuv, vhodné farby… Týmito otáz­kami sa zaobe­rala celý deň. Preto sa roz­hodla uči­niť zásadné roz­hod­nu­tie. Počas jej pra­cov­ného dňa ju neuvi­díte v ničom inom, než v ele­gant­nom bie­lom tričku a čier­nych noha­vi­ciach. Prob­lém vyrie­šený.

landscape-1453745821-zuck-closet

foto:esquire.com

Menej stra­te­nej ener­gie

Chris­top­her Nolan, anglické reži­sér, pro­du­cent a sce­ná­rista, tak­tiež nedá na „kap­su­lový šat­ník“ dopus­tiť. Aj jeho out­fit je každý deň rov­naký a hovorí, že odkedy apli­ko­val túto filo­zo­fiu do svojho života, má omnoho viac ener­gie. Pre­by­tok oble­če­nia si totiž nevy­ža­duje len viac času na roz­ho­do­va­nie, ale tak­tiež viac času na sta­rost­li­vosť, ktorú mu je potrebné veno­vať. Preto pova­žuje za roz­umné inves­to­vať túto ener­giu inde.

Pocit zvý­še­ného seba­ve­do­mia

O zvý­še­nom seba­ve­domí hovo­ria tak­mer všetci ľudia, ktorí tejto filo­zo­fii pod­ľahli. Dôvod je jed­no­du­chý. Môžeš mať vo svo­jom šat­níku stovky kusov oble­če­nia, avšak, ruku na srdce – v koľ­kých z nich sa cítiš naozaj dobre? Toto ti je pri­malé, tamto pri­veľké, v tomto nevy­ze­ráš tak, ako vo svo­jich pred­sta­vách, tamto vyze­ralo na obrázku inak… To, že máš tieto veci neus­tále na očiach, ťa len zby­točne frus­truje. Naopak, ideou „kap­su­lo­vého šat­níka“ je inves­to­vať do vecí, ktoré ti sadnú na 100%. Čokoľ­vek zo svo­jich pár kús­kov si vybe­rieš, budeš vyze­rať výborne. Pre­tože v jed­no­du­chosti je krása.

mark-zuckerberg

Zdroj: techpoint.ng

Sta­neš sa iko­nou

Spi­so­va­teľka Alice Gre­gory o tomto spô­sobe výberu svojho oble­če­nia vraví, že je „lac­ným a jed­no­du­chým spô­so­bom, ako sa cítiť slávny“. Spi­so­va­teľka tiež pou­ka­zuje nato, že týmto štý­lom o sebe záro­veň dáš vedieť svojmu oko­liu a sta­neš sa nepre­hliad­nu­teľ­ným a neza­bud­nu­teľ­ným. Aj bez toho, aby si na seba každý deň upo­zor­ňo­val extra­va­gant­nými mód­nymi kús­kami.

Menej výdav­kov

Naše šat­níky sú plné oble­če­nia a topá­nok, z kto­rých však väč­šina vôbec nie je opot­re­bo­va­ných. Koľ­ko­krát si si už kúpil niečo, čo si potom nikdy nemal na sebe? Skús si tiež orien­tačne vyrá­tať hod­notu všet­kého oble­če­nia, ktoré vlast­níš. A teraz si pred­stav, čo si za tie peniaze mohol mať. Stále si mys­líš, že „kap­su­lový šat­ník“ nie je dob­rým rie­še­ním?

Vnú­torný pokoj

Skús dať tejto filo­zo­fii šancu aspoň na jeden mesiac. Ak ti nič nedá, môžeš sa vrá­tiť späť k svo­jim zabe­hnu­tým spô­so­bom oblie­ka­nia sa. Množ­stvu ľudí však dá „kap­su­lový šat­ník“ okrem mno­hých iných hod­nôt aj vnú­torný pokoj. Výber oble­če­nia, či už ráno, alebo v obchode, pre teba už nebude bojom. Ušet­rený čas, ener­gia, pries­tor v skrini a iné pris­pejú aj k tvo­jej vnú­tor­nej pohode.

Zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)