Zau­jí­mavé star­tupy z Islandu

František Borsík / 15. október 2014 / Business

Tak Vás opäť zdra­vím z kra­jiny ohňa a ľadu, a dnes Vám pred­sta­vím zau­jí­mavé island­ské star­tupy. Začnem star­tu­pom ktorý to všetko začal, potom sa pozriem na tie ktoré momen­tálne zaží­vajú naj­väč­šiu slávu a skon­čím tými, o kto­rých si mys­lím, že ich môže čakať skvelá budúc­nosť!

Hovorí sa, že kríza býva pod­hu­bím pre vznik nových prí­le­ži­tostí, a ani tá z roku 2008 nebola výnim­kou. Prvý star­tup z Islandu, ktorý dosia­hol úspech, bola CLARA. (Len na okraj, ich web­stránka už neexis­tuje, a bola otvo­rená na GoDaddy — IMHO pekný fail, i keď v roku 2008 to asi ešte taký bor­del, ako teraz nebol, ale i tak :-)
Bala Kamal­lak­ha­ran, zakla­da­teľ Star­tup Ice­land stre­tol ľudí z Clary v novem­bri 2009. Bolo to 6 mla­dí­kov so super nápa­dom, ktorí hľa­dali spô­sob ako na ňom posta­viť biz­nis. Bala videl, že cha­lani sú men­to­ro­va­teľní a začal s nimi pra­co­vať. Postu­pom času sa tým roz­rás­tol na 12 kusov (počet zamest­nan­cov pri pre­daji firmy bol 16), a otvo­ril sa office v San Fran­ciscu. 
Ich nástroj na ana­lýzu dát online využí­valo nie­koľko sve­to­vých firiem z pro­stre­dia počí­ta­čo­vých hier ako napr. CCP, ale i také Sony a Squ­are-Enix.
A potom to prišlo. Máj 2013 a správa že reyk­ja­vický star­tup CLARA bol pre­daný do Sili­con Val­ley, že šťast­ným maji­te­ľom sa stali JIVE SOFT­WARE, a že suma bola 1 bilion ISK, alebo 6.8 mili­ona €.
Ako druhý Vám pred­sta­vím star­tup, ktorý je súčas­nou island­skou jed­not­kou. Ak Vás zau­jí­majú vedo­mostné hry, určite ste už nara­zili na QuizUp, tri­via hru, ktorá pochá­dza z dielne Plain Vanilla (Games alebo Pro­duc­ti­ons? Trošku majú momen­tálne prob­lém s iden­ti­tou :-). Kaž­do­pádne, tento star­tup bol nedávno ohod­no­tený na sumu 100 mili­ó­nov $ a dá sa čakať, že vystrelí ešte oveľa vyš­šie. V súčas­nosti sa jedná o roz­hodne najús­peš­nej­šiu tri­via hru, a veľké VC firmy ako Sequ­oia Capi­tal a Gre­yc­roft Par­tners do nej sypú cash. 
Zau­jí­mavý je i prí­beh vzniku tohto star­tupu, a jeho zakla­da­teľ Thor Frid­riks­son o ňom hovorí v pod­caste pre Viking Entrep­re­ne­urs — odpo­rú­čam určite vypo­čuť.
V krát­kosti, VC-čka na Islande Tho­rovmu nápadu neve­rili, a tak si cha­lan dal dokopy pra­chy na pár mesia­cov a spra­vil “útok” na Sili­con Val­ley, išiel z mee­ting na mee­ting, stre­tol stovky VC-čok, až nako­niec našiel pra­chy, ktoré hľa­dal. Môže to byť inšpi­rá­ciou i pre star­tupy u nás, ak doma nenájdu potrebný cash :-).
Ďalší star­tup ktorý spo­me­niem už prak­ticky asi pre­sia­hol typickú defi­ní­ciu star­tupu, no to nevadí.
Slová ako cloud, big data atď. dnes už nepre­kla­dáme, a pou­ží­vame ich denno-denne. 
So slo­vom cloud je na Islande spo­jená firma Gre­e­nQloud, ktorá už stihla expan­do­vať i do USA, kon­krétne do Seattlu, kde otvo­rila svoje prvé data­cen­trum mimo Island, a i tam fun­guje na onej “zele­nej” ener­gii, na kto­rej si zakladá.
Nedávno boli oce­není ako “Green Com­pany of the Year 2014″ na 2014 BIG Awards for Busi­ness.
Nako­niec spo­me­niem moje obľú­bené island­ské star­tupy. 
Začnem fir­mou geoSi­lica Ice­land, ktorá tak isto pôsobí na zele­nej “vlne”. GeoSi­lica Ice­land si dala za úlohu čis­tiť odpa­dovú vodu z geoter­mál­nych elek­trární, kto­rých je na Islande neúre­kom, a pri tom vyrá­bať pro­dukty s obsa­hom silica (kre­míka). Nedos­tat­kom kre­míka trpí väč­šina “vyspe­lej” západ­nej civi­li­zá­cie, a geoSi­lica sa roz­hodla s týmto nedos­tat­kom bojo­vať.
Ghost Lamp, alebo “lampa na duchov” je ďal­ším zau­jí­ma­vým island­ským star­tu­pom s veľ­kým poten­ciá­lom. Cha­lani sa roz­hodli spo­jiť blog­ge­rov a značky “pod jed­nou stre­chou” a ak sa im podarí dať dokopy čísla, na ktoré sa zame­rali, máme tu ďal­šiu revo­lú­ciu v reklame. O tom kam cha­lani sme­rujú hovorí Jón, jeden zo zakla­da­te­ľov, v ďal­šej časti pod­castu Viking Entrep­re­ne­urs.
Jibby, je star­tup ktorý sa snaží dostať medzi známe (pro­jekt manaž­ment) nástroje ako Base Camp, Trello, Asana. Neviem, ktorý z nich pou­ží­vate (ja zatiaľ ani jeden), ale ak sa podarí Hel­gimu dotiah­nuť všetky nápady do úspeš­ného konca, vedúca tro­j­ica apli­ká­cii môže dostať zau­jí­mavú kon­ku­ren­ciu. 
Posledný star­tup kto­rému sa dnes budem veno­vať je ApOn. Meno je skrat­kou pre “app­li­ca­ti­ons online” a jedná sa o revo­lú­ciu v tom, ako sa apli­ká­cie vytvá­rajú.
Momen­tálne je vonku iba jedno star­šie video, ktoré trošku pood­ha­ľuje o čom to celé bude. Cha­lani sa to chys­tajú práve spus­tiť a momen­tálne trá­via čas v USA, kde rie­šia prvých kli­en­tov, kto­rými by mali byť malé a stredné firmy, časom samoz­rejme dôjde i na bež­ných ľudí ako Vy, či ja a ja verím, že tu bude poten­ciál na ono povestné “cut the middle man”, mini­málne do urči­tej miery. Samoz­rejme, nevezme to prácu všet­kým app deve­lo­pe­rom, no nie­ktorí si určite budú musieť hľa­dať iný spô­sob obživy :-P.
Toľko teda zau­jí­mavé island­ské star­tupy, a nabu­dúce Vám budem chcieť pred­sta­viť island­ský star­tup na poli cro­wfun­dingu a cro­wd­sour­cingu, ktorý môžete využiť ako alter­na­tívu noto­ricky zná­mych pro­jek­tov ako KickS­tar­ter a Indie­gogo.
Disc­lai­mer: So star­tupmi geoSi­lica Ice­land, Ghost Lamp, Jibby a Apon som viac či menej spo­jený, pomá­hal som im a prav­de­po­dobne im budem pomá­hať i v budúc­nosti.
Pridať komentár (0)