Žeby prvý slo­ven­ský star­tu­pový komix?

Luky Gašparík / 3. augusta 2014 / Startupy

Rel­bit sa môže stať prvým star­tu­po­vým Sho­otym. V rámci svojho blogu sa pus­til do komi­xo­vého zobra­zo­va­nia nie­kto­rých situ­ácii zo života star­tu­pov. Je to abso­lútny uni­kát v tunaj­ších pod­mien­kach. Preto nech­cem ani čita­te­ľov star­ti­tup ukrá­tiť o toto prven­stvo. Auto­rom tex­tov je Mišo Novo­veský a autor kre­sieb je Sla­vo­myr. Pri­ná­šam vám prvé dve časti a dúfam, že čoskoro budú nasle­do­vať ďal­šie.

#1 Čo sa deje na tech star­tup scéne?

Star­tup, MVP, value pro­po­si­tion, fre­e­mium, mis­sion sta­te­ment, mar­ket fit, networ­king, lean star­tup, star­tu­pová scéna…

Všetky tieto “buz­zwords” sú k poču­tiu v dneš­nom star­tu­po­vom a biz­ni­so­vom svete. Tak­mer každý star­tup alebo IT spo­loč­nosť začí­najú svoj pitch slo­vami “sme iný” alebo nie­kedy tak­tiež “sme ako (sve­tová mega značka), len lepší”. No určite.

Samoz­rejme je veľa roz­die­lov medzi star­tupmi a už etab­lo­va­nými spo­loč­nos­ťami, ale jednu vec majú vždy spo­ločnú — ľudí. Všetky orga­ni­zá­cie majú viac menej rov­naké pra­covné sku­piny s vlast­ným jedi­neč­ným jazy­kom a prob­lé­mami, ale čo je ešte dôle­ži­tej­šie, pre­bieha tu neus­táli boj medzi jed­not­li­vými pra­cov­nými sku­pi­nami. Presne toto milu­jeme sle­do­vať, ten ulti­mátny boj medzi mana­žérmi a deve­lo­permi, deve­lo­permi a gra­fikmi, gra­fikmi a mana­žérmi a stále všetko dokola. Nie­ktoré boje sú mys­lené vážne, ale pri väč­šine z nich sa chy­táme aku­rát tak za hlavu.

Je šanca, že by tieto boje nie­kedy pre­stali? Nie! Je tu šanca, že by sme si z toho mohli spra­viť srandu? Samoz­rejme! 

#2 Čo sa deje na tech star­tup scéne? Pred­sta­vu­jeme, MANA­ŽÉR

Ste pri­pra­vení pre už kla­sické ulti­mátne joky z vášho denno-den­ného pra­cov­ného pro­stre­dia? Fan­tas­tické! Môžete sa už tešiť, všetky joky pri­ne­sieme čoskoro.

Zatiaľ, čo na nich čakáte, tu máme malý warm-up! Pred­sta­vu­jem vám jed­ného z hlav­ných pred­sta­vi­te­ľov všet­kých bojov vo firme. Big boss, abso­lútny roz­ho­do­va­teľ a naj­moc­nejší z naj­moc­nej­ších… Áno, hovo­rím o milo­va­ných mana­žé­roch. Veľa ľudí ich nená­vidí. A ak mám byť úprimný, kto pozná všetky tie tituly. Senior mana­žér, stredný mana­žér, špe­cia­lista, analytik…bla bla bla. Je ale možné žiť bez nich? Prav­de­po­dobne nie, ale keď nič iné, aspoň si z nich môžeme robiť srandu.

Vychut­najte si komix a tešte sa na ďal­šie pokra­čo­va­nie.

Made by Rel­bit

Zdroj:blog.relbit.com

Pridať komentár (0)