Žeby prvý slo­ven­ský star­tu­po­vý komix?

Luky Gašparík / 3. augusta 2014 / Startupy

Rel­bit sa môže stať prvým star­tu­po­vým Sho­otym. V rám­ci svoj­ho blo­gu sa pus­til do komi­xo­vé­ho zobra­zo­va­nia nie­kto­rých situ­ácii zo živo­ta star­tu­pov. Je to abso­lút­ny uni­kát v tunaj­ších pod­mien­kach. Pre­to nech­cem ani čita­te­ľov star­ti­tup ukrá­tiť o toto prven­stvo. Auto­rom tex­tov je Mišo Novo­ves­ký a autor kre­sieb je Sla­vo­myr. Pri­ná­šam vám prvé dve čas­ti a dúfam, že čosko­ro budú nasle­do­vať ďal­šie.

#1 Čo sa deje na tech star­tup scé­ne?

Star­tup, MVP, value pro­po­si­ti­on, fre­e­mium, mis­si­on sta­te­ment, mar­ket fit, networ­king, lean star­tup, star­tu­po­vá scé­na…

Všet­ky tie­to “buz­zwords” sú k poču­tiu v dneš­nom star­tu­po­vom a biz­ni­so­vom sve­te. Tak­mer kaž­dý star­tup ale­bo IT spo­loč­nosť začí­na­jú svoj pitch slo­va­mi “sme iný” ale­bo nie­ke­dy tak­tiež “sme ako (sve­to­vá mega znač­ka), len lep­ší”. No urči­te.

Samoz­rej­me je veľa roz­die­lov medzi star­tup­mi a už etab­lo­va­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, ale jed­nu vec majú vždy spo­loč­nú — ľudí. Všet­ky orga­ni­zá­cie majú viac menej rov­na­ké pra­cov­né sku­pi­ny s vlast­ným jedi­neč­ným jazy­kom a prob­lé­ma­mi, ale čo je ešte dôle­ži­tej­šie, pre­bie­ha tu neus­tá­li boj medzi jed­not­li­vý­mi pra­cov­ný­mi sku­pi­na­mi. Pres­ne toto milu­je­me sle­do­vať, ten ulti­mát­ny boj medzi mana­žér­mi a deve­lo­per­mi, deve­lo­per­mi a gra­fik­mi, gra­fik­mi a mana­žér­mi a stá­le všet­ko doko­la. Nie­kto­ré boje sú mys­le­né váž­ne, ale pri väč­ši­ne z nich sa chy­tá­me aku­rát tak za hla­vu.

Je šan­ca, že by tie­to boje nie­ke­dy pre­sta­li? Nie! Je tu šan­ca, že by sme si z toho moh­li spra­viť sran­du? Samoz­rej­me! 

#2 Čo sa deje na tech star­tup scé­ne? Pred­sta­vu­je­me, MANA­ŽÉR

Ste pri­pra­ve­ní pre už kla­sic­ké ulti­mát­ne joky z váš­ho den­no-den­né­ho pra­cov­né­ho pro­stre­dia? Fan­tas­tic­ké! Môže­te sa už tešiť, všet­ky joky pri­ne­sie­me čosko­ro.

Zatiaľ, čo na nich čaká­te, tu máme malý warm-up! Pred­sta­vu­jem vám jed­né­ho z hlav­ných pred­sta­vi­te­ľov všet­kých bojov vo fir­me. Big boss, abso­lút­ny roz­ho­do­va­teľ a naj­moc­nej­ší z naj­moc­nej­ších… Áno, hovo­rím o milo­va­ných mana­žé­roch. Veľa ľudí ich nená­vi­dí. A ak mám byť úprim­ný, kto pozná všet­ky tie titu­ly. Seni­or mana­žér, stred­ný mana­žér, špe­cia­lis­ta, analytik…bla bla bla. Je ale mož­né žiť bez nich? Prav­de­po­dob­ne nie, ale keď nič iné, aspoň si z nich môže­me robiť sran­du.

Vychut­naj­te si komix a teš­te sa na ďal­šie pokra­čo­va­nie.

Made by Rel­bit

Zdroj:blog.relbit.com

Pridať komentár (0)