Zelená vlna pri­chá­dza už aj do mobi­lov

Marko / 20. október 2014 / Business

Zatiaľ dostupná len v Bra­ti­slave, Ban­skej Bys­trici a Koši­ciach. Za app­kou Zelená vlna stojí RTVS v spo­lu­práci so Slo­va­ne­tom. Má posky­to­vať tie naj­lep­šie infor­má­cie o doprav­ných neho­dách, koló­nach a poli­caj­ných hliad­kach.

Apli­ká­cia Zelená vlna RTVS obsa­huje via­cero uži­toč­ných fun­kcií, pou­ží­va­te­lia si v nej naprí­klad môžu okam­žite pre­hrať vždy aktu­álne dopravné spra­vo­daj­stvo Zelená vlna, ktoré v roz­hla­so­vom éteri odznelo. Naj­dô­le­ži­tej­šou súčas­ťou Zele­nej vlny sú práve naši poslu­cháči – Zelení anjeli. Práve oni budú pri­dá­va­ním uda­lostí pro­stred­níc­tvom mobil­nej apli­ká­cie pomá­hať v zdo­ko­na­ľo­vaní a aktu­ali­zá­cii doprav­ného spra­vo­daj­stva RTVS,“ pove­dal k spus­te­niu apli­ká­cie prog­ra­mový ria­di­teľ Slo­ven­ského roz­hlasu Vin­cent Što­fa­ník.

Budeme radi ak sa do tohto pro­jektu pri­dajú ďalší par­tneri a poskytnú svoje kamery aj z iných loka­lít Slo­ven­ska. Apli­ká­cia má veľký poten­ciál a jej infor­mačná hod­nota sa takto stáva nevy­čer­pa­teľná,“ hovorí Ján Mich­lík zo Slo­va­netu.

Apli­ká­cia Zelená Vlna je k dis­po­zí­cii na stia­hnu­tie úplne zadarmo v obcho­doch Google Play a App Store. Ver­zia pre Win­dows Phone sa pri­pra­vuje v prvom kvar­táli 2015.

Zelená_Vlna_-_Aplikácie_pre_Android_v_aplikácii_Google_Play4Zelená_Vlna_-_Aplikácie_pre_Android_v_aplikácii_Google_Play6Zelená_Vlna_-_Aplikácie_pre_Android_v_aplikácii_Google_Play7

Zdroj: ts, mojan­droid

Pridať komentár (0)