Zele­né trho­vis­ko, Eco Vil­la­ge, rozk­vit­ne už 18. mája

Zuzana Kotuliaková / 14. mája 2017 / Eko

zdroj: foto: archív Eco Village

Tra­dí­cia zele­né­ho trho­vis­ka Eco Vil­la­ge, kto­rá sa zača­la na Zele­ný štvr­tok v roku 2014, naďa­lej pre­kvi­tá. Ruš­ná uli­ca v biz­nis zóne, pri BBC 1 Plus, prvej eko­lo­gic­kej budo­ve v Bra­ti­sla­ve, sa tak už 18. mája zme­ní na inšpi­ra­tív­ny pries­tor pre všet­kých milov­ní­kov filo­zo­fie EKO a BIO

Ply­ná­ren­skú uli­ca v Bra­ti­sla­ve už od desia­tej hodi­ny zapl­nia pes­trý eko pre­daj­co­via, medzi kto­rý­mi náj­de­te aj dre­ve­né zub­né kef­ky, zdra­vé slad­kos­ti, domá­ce pro­duk­ty od nugá­tu, vege­ta­rián­sku kuchy­ňu, bio domá­ce potre­by a veľa ďal­ších pro­duk­tov, kto­ré svo­jim prí­stu­pom šet­ria naše oko­lie.

foto: archív Eco Vil­la­ge

Cie­ľom Eco Vil­la­ge je v duchu „zele­ných“ tém a „zele­ných“ vysta­vo­va­te­ľov upria­miť pozor­nosť na aktu­ál­ne otáz­ky súvi­sia­ce so život­ným pro­stre­dím. Orga­ni­zá­tor BBC 1 Plus tak túži pro­stred­níc­tvom svo­jich eko akti­vít pre­bu­diť aj v zamest­nan­coch budo­vy, aj u širo­kej verej­nos­ti potre­bu pre­ven­cie a zod­po­ved­né­ho prí­stu­pu ku život­né­mu pro­stre­diu. „Eco Vil­la­ge je výbor­ná plat­for­ma na edu­ká­ciu, pre­ven­ciu a stret­nu­tie s ľuď­mi, kto­rým nie je ľahos­taj­ný náš svet,“ hovo­rí Rado­van Mihá­lek, lízin­go­vý ria­di­teľ BBC 1 Plus.

Mot­tom štvr­té­ho roč­ní­ka je „začni­me dnes“. Aj malým kro­kom jed­not­liv­ca, ako naprí­klad keď domác­nos­ti začnú sepa­ro­vať a kom­pos­to­vať odpad, totiž môže­me pomôcť našej pla­né­te. Kaž­dý rok pri­tom vznik­ne asi 45 miliárd hek­to­lit­rov nespra­co­va­né­ho odpa­du.

foto: archív Eco Vil­la­ge

Pri­pra­ve­ný je pre náv­štev­ní­kov aj eko prog­ram pri­bli­žu­jú­ce via­ce­ré eko­lo­gic­ké témy a prob­lé­my. Vede­li ste naprí­klad, že odev­ný prie­my­sel pat­rí medzi tie eko­lo­gic­ky naj­hor­šie? Roz­prá­vať o tej­to téme ako aj o „kva­li­te ver­sus kvan­ti­te a udr­ža­teľ­nej móde — vče­ra, dnes a zaj­tra” bude hovo­riť tex­til­ná a odev­ná výtvar­níč­ka Ina Budov­ská. Celo­den­ným prog­ra­mom náv­štev­ní­kov pre­ve­die mode­rá­tor­ka Dia­na Háge­ro­vá.

Sle­duj­te aktu­ál­ne infor­má­cie z príp­rav štvr­té­ho roč­ní­ka zele­né­ho trho­vis­ka na strán­ke

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va Eco VIl­la­ge

Pridať komentár (0)