Zele­né trho­vis­ko, Eco Vil­la­ge, rozk­vit­ne už 18. mája

Zuzana Kotuliaková / 14. mája 2017 / Eko

zdroj: foto: archív Eco Village

Tra­dí­cia zele­né­ho trho­vis­ka Eco Vil­la­ge, kto­rá sa zača­la na Zele­ný štvr­tok v roku 2014, naďa­lej pre­kvi­tá. Ruš­ná uli­ca v biz­nis zóne, pri BBC 1 Plus, prvej eko­lo­gic­kej budo­ve v Bra­ti­sla­ve, sa tak už 18. mája zme­ní na inšpi­ra­tív­ny pries­tor pre všet­ký­ch milov­ní­kov filo­zo­fie EKO a BIO

 

Plynárenskú ulica v Bratislave už od desiatej hodiny zaplnia pestrý eko predajcovia, medzi ktorými nájdete aj drevené zubné kefky, zdravé sladkosti, domáce produkty od nugátu, vegetariánsku kuchyňu, bio domáce potreby a veľa ďalších produktov, ktoré svojim prístupom šetria naše okolie.

foto: archív Eco Village

Cieľom Eco Village je v duchu „zelených“ tém a „zelených“ vystavovateľov upriamiť pozornosť na aktuálne otázky súvisiace so životným prostredím. Organizátor BBC 1 Plus tak túži prostredníctvom svojich eko aktivít prebudiť aj v zamestnancoch budovy, aj u širokej verejnosti potrebu prevencie a zodpovedného prístupu ku životnému prostrediu. „Eco Village je výborná platforma na edukáciu, prevenciu a stretnutie s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný náš svet,“ hovorí Radovan Mihálek, lízingový riaditeľ BBC 1 Plus.

Mottom štvrtého ročníka je „začnime dnes“. Aj malým krokom jednotlivca, ako napríklad keď domácnosti začnú separovať a kompostovať odpad, totiž môžeme pomôcť našej planéte. Každý rok pritom vznikne asi 45 miliárd hektolitrov nespracovaného odpadu.

foto: archív Eco Village

Pripravený je pre návštevníkov aj eko program približujúce viaceré ekologické témy a problémy. Vedeli ste napríklad, že odevný priemysel patrí medzi tie ekologicky najhoršie? Rozprávať o tejto téme ako aj o „kvalite versus kvantite a udržateľnej móde - včera, dnes a zajtra" bude hovoriť textilná a odevná výtvarníčka Ina Budovská. Celodenným programom návštevníkov prevedie moderátorka Diana Hágerová.

Sledujte aktuálne informácie z príprav štvrtého ročníka zeleného trhoviska na stránke

 

 Zdroj: tlačová správa Eco VIllage

Pridať komentár (0)