Žena v Číne dostala od svo­jich 20 milen­cov nový iPhone 7, pre­dala ich a kúpila si dom

Dárius Polák / 5. november 2016 / Zaujímavosti

Ide o svin­stvo alebo vyna­lie­zavý crowd-fun­ding?

Čín­ska úrad­níčka sa dostala na titulku mno­hých médii potom, čo ran­dila s 20 mužmi v tom istom čase. Čo bolo však ešte viac neuve­ri­teľné, mla­dej žene menom Xiao Li, ktorá žije v Shenz­hene, sa poda­rilo kúpiť si dom potom, čo pre­dala 20 iPhone 7, ktoré dostala od svo­jich “pria­te­ľov.” Dokopy za ne zís­kala sumu 120 000 yuanov (16 030 eur).

Táto správa sa popr­vý­krát obja­vila na čín­skom fóre Tia­nya, kde údajne jej kolega popí­sal, ako doká­zala naraz ran­diť s 20 rôz­nymi mužmi. Li údajne kaž­dého jed­ného v sep­tem­bri pop­ro­sila o nový iPhone 7, čo bolo tesne potom, ako bol vydaný v Číne. 

foto: craveonline.com

iPhone 7 stojí v ofi­ciál­nych čín­skych Apple store v roz­me­dzí 5 388 yuanov (733 eur) až 6 988 yuanov (952 eur). Li následne pre­dala všet­kých 20 iPhone na pre­daj­nej plat­forme Huis­hou­baou ešte v ten istý mesiac. Vede­nie Huis­hou­baou pri otázke potvr­dilo, že táto žena na ich plat­forme naozaj pre­dala 20 v celku nových iPhone 7. Viac ako 10 z nich bolo stále neroz­ba­le­ných. Xiao Li následne minula celú sumu na zapla­te­nie splátky domu vo svo­jom rod­nom meste.

Podľa jej kole­gov je Li milá spo­lu­pra­cov­níčka, ktorá vychá­dza s kaž­dým a v práci je efek­tívna. Neve­rili, že by takéto niečo mohla doká­zať a boli šoko­vaní, keď zdie­ľala fotky svojho nového domu na Wechat (čín­ska obdoba What­sApp). Jej rodi­čia dúfali, že si ich naj­star­šie dievča bude môcť dovo­liť vlastný dom, čo zrejme dostalo Li pod tlak. Názory na dis­kus­ných fórach sa odli­šujú. Zatiaľ, čo jedna sku­pina si myslí, že ide o per­fektný prí­klad crowd-fun­dingu, iní sa čudujú, ako si doká­zala nájsť čas na kaž­dého jed­ného z nich, keďže jej práca umož­ňo­vala maxi­málne 1 – 2 hodiny denne.

1

foto: learnbonds.com

Xiao Li si síce zrejme užila radosť z kolau­dá­cie, náladu jej však mohlo poka­ziť ozná­me­nie, že ju vede­nie potom, čo sa o tejto bizar­nej situ­ácii dozve­delo pre­pus­tilo z práce. Na druhú stranu, keď už bude mať toľko voľ­ného času, môže sa poriadne veno­vať kaž­dému jed­nému svojmu pria­te­ľom :)

4

foto: vir.com

zdroj: dailymail.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)