Žena, kto­rá si vyro­bi­la luxus­ný dom z kon­taj­ne­rov

Ľubica Račeková / 3. septembra 2016 / Zaujímavosti

Mož­né je všet­ko, sta­čí chcieť…

Domy sa dnes vyrá­ba­jú už tak­mer zo všet­ké­ho, vide­li ste však už aj prí­by­tok posta­ve­ný z kon­taj­ne­rov? Clau­die Dub­re­uil z Kana­dy sa roz­hod­la prá­ve pre taký­to ino­va­tív­ny plán. Pou­ži­la veľ­ké kon­taj­ne­ry, v kto­rých sa pre­vá­ža rôz­ny spot­reb­ný tovar. Objed­na­la si pres­ne 4.

Celý pro­jekt jej trval veľ­mi krát­ko. Bež­ná stav­ba domu je nároč­ná. Táto Kana­ďan­ka to však mala hoto­vé za dva týžd­ne! Kon­taj­ne­ry pre­kry­la dre­vom a výsle­dok vyze­rá geniál­ne! Vnút­ro navy­še zaria­di­la veľ­mi zau­jí­ma­vým štý­lom, čiže celý dom pôso­bí naozaj skve­lo.

container15container31container14container13container11container10container1container3container5container6container7container8container9
vedelisteze_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Col­lec­ti­ons Dub­re­uil

Pridať komentár (0)