Žena sa roz­hod­la zme­niť si život: Zača­la bývať v kon­taj­ne­ri

Michal Ondro / 25. mája 2016 / Zaujímavosti

Nikdy nie je nesko­ro na život­nú zme­nu. Pres­ne to si pove­da­la 60-roč­ná Mexi­čan­ka, kto­rá sa v tom­to veku zača­la veno­vať svo­jim koníč­kom a plniť si pria­nia. Odsťa­ho­va­la sa z cen­tra mes­ta Zapo­pan a na jeho okra­ji si necha­la posta­viť dom z kon­taj­ne­rov, kto­rý vyze­rá sku­toč­ne dob­re.

Mexi­čan­ka dlho vlast­ni­la krás­ny a roz­siah­ly poze­mok obklo­pe­ný prí­ro­dou neďa­le­ko svoj­ho rod­né­ho mes­ta. Raz sa však vra­ca­la domov z prá­ce a všim­la si sta­ve­nis­ko, na kto­rom sa sta­va­li budo­vy, do kto­rých sa ihneď zaľú­bi­la. To bol pres­ne ten moment, kedy si pove­da­la, že je čas na zme­nu.

Nav­ští­vi­la teda stav­by­ve­dú­ce­ho a pop­ro­si­la ho o kon­takt na archi­tek­ta, kto­rý tie­to domy pro­jek­to­val. Skon­tak­to­va­la sa tak so Sarou Tame­zo­vou, kto­rá pra­cu­je v mexic­kom štú­diu S+ Dise­no. Hneď na prvom stret­nu­tí sa zača­lo s plá­no­va­ním vysní­va­né­ho domu.

1-house-4-shipping-containers-1-guests

Archi­tek­ta sa o prvom stret­nu­tí s kli­ent­kou vyjad­ri­la nasle­dov­ne: „Je to veľ­mi svoj­ráz­na dáma. Pove­da­la mi, že nech­ce mať v dome ani jedi­nú kriv­ku. Pove­da­la to tak ska­lo­pev­ne a pre­sved­če­ne, že som sa muse­la pous­miať a spý­tať sa jej, či ten dom má vyze­rať ako kra­bi­ca ale­bo kon­taj­ner. Jej odpo­veď zne­la, že áno, pres­ne tak. Chce­la pros­to dom, kto­rý bude vyze­rať ako kon­taj­ner. Bolo roz­hod­nu­té.

Dom s roz­lo­hou 148 met­rov štvor­co­vých sa skla­dá z jed­no­du­chých pre­prav­ných kon­taj­ne­rov a jeho pro­jek­to­va­nie trva­lo šty­ri mesia­ce. Posta­ve­ný bol za ďal­šie tri. Neme­ni­la sa dokon­ca ani základ­ná žltá a sivá far­ba kon­taj­ne­rov.

wp-1458585308928-1

Stav­ba má dve poscho­dia. Na prvom je spo­lo­čen­ský pries­tor, kde je pre­po­je­ná kuchy­ňa s jedál­ňou, obý­vač­kou a bez­pro­stred­ným vstu­pom na tera­su a do záh­ra­dy. Nachá­dza sa tu aj spál­ňa s kúpeľ­ňou a malou diel­ňou. Spál­ňa pre hos­tí má prie­stran­nú šat­ňu, samos­tat­nú kúpeľ­ňu a takis­to vlast­ný vchod.

Pro­jek­to­va­nie a stav­ba sa stret­la aj s nema­lý­mi prob­lé­ma­mi. Bolo tre­ba vyrie­šiť naj­mä zvu­ko­vú a tepel­nú izo­lá­ciu domu. Kovo­vá kon­štruk­cia totiž nie je ide­ál­na pre strie­da­nie tep­la a chla­du, a nero­zu­mie si veľ­mi ani s daž­ďo­vý­mi kvap­ka­mi, kto­ré by sa moh­li ozý­vať v celom dome. Všet­ko sa ale vyrie­ši­lo. Aj napriek tomu je cena cel­kom pri­ja­teľ­ná. Mexi­čan­ka zaň zapla­ti­la nie­čo cez 74-tisíc eur. V budúc­nos­ti plá­nu­je dokú­piť aj solár­ne pane­ly.

WEB6359bb_kontejner12

Náby­tok nové­ho domu je tvo­re­ný sta­rý­mi kús­ka­mi pri­ve­ze­ný­mi z pôvod­né­ho domu. Nové sú len vsta­va­né nábyt­ko­vé ste­ny s úlož­ným pries­to­rom, kniž­ni­ca a kuchyn­ská lin­ka. Ide o veľ­mi mate­riá­lo­vo výraz­ný dom, kto­ré­mu nepre­ká­ža­jú ani pou­ži­té far­by: sivé a antra­ci­to­vé pod­la­hy, bie­le ste­ny a čier­ne ple­cho­vé scho­dis­ko. Naopak, sú skve­lým zákla­dom pre ďal­šie moder­né kús­ky nábyt­ku a rôz­ne dopl­n­ky.

Zdroj: prefabcontainerhomes.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bydleni.idnes.cz

Pridať komentár (0)