Žena sa roz­hodla zme­niť si život: Začala bývať v kon­taj­neri

Michal Ondro / 25. mája 2016 / Zaujímavosti

Nikdy nie je neskoro na životnú zmenu. Presne to si pove­dala 60-ročná Mexi­čanka, ktorá sa v tomto veku začala veno­vať svo­jim koníč­kom a plniť si pria­nia. Odsťa­ho­vala sa z cen­tra mesta Zapo­pan a na jeho okraji si nechala posta­viť dom z kon­taj­ne­rov, ktorý vyzerá sku­točne dobre. 

Mexi­čanka dlho vlast­nila krásny a roz­siahly poze­mok obklo­pený prí­ro­dou neďa­leko svojho rod­ného mesta. Raz sa však vra­cala domov z práce a všimla si sta­ve­nisko, na kto­rom sa sta­vali budovy, do kto­rých sa ihneď zaľú­bila. To bol presne ten moment, kedy si pove­dala, že je čas na zmenu.

Nav­ští­vila teda stav­by­ve­dú­ceho a pop­ro­sila ho o kon­takt na archi­tekta, ktorý tieto domy pro­jek­to­val. Skon­tak­to­vala sa tak so Sarou Tame­zo­vou, ktorá pra­cuje v mexic­kom štú­diu S+ Diseno. Hneď na prvom stret­nutí sa začalo s plá­no­va­ním vysní­va­ného domu.

1-house-4-shipping-containers-1-guests

Archi­tekta sa o prvom stret­nutí s kli­ent­kou vyjad­rila nasle­dovne: „Je to veľmi svoj­rázna dáma. Pove­dala mi, že nechce mať v dome ani jedinú krivku. Pove­dala to tak ska­lo­pevne a pre­sved­čene, že som sa musela pous­miať a spý­tať sa jej, či ten dom má vyze­rať ako kra­bica alebo kon­taj­ner. Jej odpo­veď znela, že áno, presne tak. Chcela prosto dom, ktorý bude vyze­rať ako kon­taj­ner. Bolo roz­hod­nuté.

Dom s roz­lo­hou 148 met­rov štvor­co­vých sa skladá z jed­no­du­chých pre­prav­ných kon­taj­ne­rov a jeho pro­jek­to­va­nie trvalo štyri mesiace. Posta­vený bol za ďal­šie tri. Neme­nila sa dokonca ani základná žltá a sivá farba kon­taj­ne­rov.

wp-1458585308928-1

Stavba má dve poscho­dia. Na prvom je spo­lo­čen­ský pries­tor, kde je pre­po­jená kuchyňa s jedál­ňou, obý­vač­kou a bez­pro­stred­ným vstu­pom na terasu a do záh­rady. Nachá­dza sa tu aj spálňa s kúpeľ­ňou a malou diel­ňou. Spálňa pre hostí má prie­strannú šatňu, samos­tatnú kúpeľňu a takisto vlastný vchod.

Pro­jek­to­va­nie a stavba sa stretla aj s nema­lými prob­lé­mami. Bolo treba vyrie­šiť najmä zvu­kovú a tepelnú izo­lá­ciu domu. Kovová kon­štruk­cia totiž nie je ide­álna pre strie­da­nie tepla a chladu, a nero­zu­mie si veľmi ani s daž­ďo­vými kvap­kami, ktoré by sa mohli ozý­vať v celom dome. Všetko sa ale vyrie­šilo. Aj napriek tomu je cena cel­kom pri­ja­teľná. Mexi­čanka zaň zapla­tila niečo cez 74-tisíc eur. V budúc­nosti plá­nuje dokú­piť aj solárne panely.

WEB6359bb_kontejner12

Náby­tok nového domu je tvo­rený sta­rými kús­kami pri­ve­ze­nými z pôvod­ného domu. Nové sú len vsta­vané nábyt­kové steny s úlož­ným pries­to­rom, kniž­nica a kuchyn­ská linka. Ide o veľmi mate­riá­lovo výrazný dom, kto­rému nepre­ká­žajú ani pou­žité farby: sivé a antra­ci­tové pod­lahy, biele steny a čierne ple­chové scho­disko. Naopak, sú skve­lým zákla­dom pre ďal­šie moderné kúsky nábytku a rôzne dopl­nky.

Zdroj: prefabcontainerhomes.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bydleni.idnes.cz

Pridať komentár (0)