Ženy v slo­ven­ských star­tu­poch

LG / 4. januára 2015 / Startupy

O žen­ské zastú­pe­nie medzi star­tu­pis­tami na Slo­ven­sku strach mať roz­hodne nemu­síme. Často krát zastá­vajú dôle­žité fun­kcie a sú líd­rami svo­jich tímov.

PS: pora­die star­tu­pis­tiek je čisto náhodné :)

Lujza Bubá­nová

Lujza je co-foun­de­rom pro­jektu Divano. Ide o mobilnú apli­ká­ciu, ktorá má za úlohu pod­po­riť TV vysie­la­nie pro­stred­níc­tvom inte­rak­cie s vysie­la­ným obsa­hom.

San­dra Conor­tová

Popono je mladý slo­ven­ský star­tup, ktorý sa zaoberá výro­bou štý­lo­vých pod­lo­žiek pod note­bo­oky. Je to malý rodinný star­tup, v kto­rom má San­dra na sta­rosti spo­je­nie častí do jed­ného celku, a to dre­ve­nej dosky a tex­til­ného spodku.

Zuzka Jakúb­ková 

Zuzka pra­cuje na pro­jekte Yous­tice, kde zastáva fun­kciu Com­mu­ni­ca­tion Coor­di­na­tor. Má na sta­rosti pries­kum a vypra­co­vá­va­nie obsahu pre mar­ke­tin­gové odde­le­nie a komu­ni­ká­ciu s médiami. Yous­tice je apli­ká­cia ktorá pomáha rie­šiť prob­lémy pri naku­po­vaní. Pomáha fir­mám jed­no­du­cho komu­ni­ko­vať so svo­jimi zákaz­níkmi a tak rie­šiť ich rekla­má­cie.

Lucia Kubin­ská

V star­tupe Inhiro pra­cuje Lucia ako gra­fik. Inhiro ponúka mož­nosť pub­li­ká­cie gra­ficky pre­pra­co­va­ného pra­cov­ného inze­rátu.

Kata­rína Klin­ková

Katka pra­cuje v star­tupe Staf­fino na pozí­cií CSO. Staf­fino je úspeš­ným slo­ven­ským star­tu­pom, ktorý slúži ako jed­no­du­chý nástroj pre zís­ka­va­nie feed­backu od vašich zákaz­ní­kov.

Lenka Cho­van­cová

Aj star­tup Loca­li­za­tion Guru má svoje žen­ské zastú­pe­nie. Lenka je zod­po­vedná za nábor pre­kla­da­te­ľov a správu pre­kla­dov. Loca­li­za­tion Guru je služba dodá­va­júca pro­fe­si­onálne pre­klady a loka­li­zá­ciu.

Marianna Sliv­ková

Marianna pôsobí na pro­jekte Fosali ako co-foun­der. Fosali je dizaj­nové štú­dio, ktoré sa zaoberá návrhom a výro­bou dizaj­no­vého LED osvet­le­nia z optic­kých vlá­kien.

Zuzana Suchová

Pro­jekt Čo robím sa takisto môže pochvá­liť žen­ským zastú­pe­ním vo svo­jom tíme. Zuzka má na sta­rosti víziu a stra­té­giu pro­jektu. Pro­jekt Čo robím je video kniž­nica povo­laní, ktorá slúži pre lep­šie orien­to­va­nie sa na trhu práce a pomáha vytvo­riť si pres­nejší obraz o danej pozí­cií.

Eliška Holien­čí­ková

Elišku náj­deme pra­co­vať v star­tupe Reklamácie.sk, kde má na sta­rosti pre­daj a mar­ke­tin­govú komu­ni­ká­ciu. Star­tup Reklamácie.sk posky­tuje kom­plexnú evi­den­ciu rekla­má­cií a spra­vuje všetky rekla­mačné doku­menty na jed­nom mieste.

Soňa Pohlová

Aj star­tup Eco­Cap­sule má vo svo­jom týme ženu a je ňou Soňa Pohlová, ktorá je jed­ným zo zakla­da­te­ľov. Eco­Cap­sula je novou for­mou pre­chod­ného uby­to­va­nia, ktorá je mobilná a ener­ge­ticky nezá­vislá.

Ole­sya Lacko

Ole­syu náj­deme pra­co­vať v star­tupe Pushme má na sta­rosti mar­ke­ting a kre­a­tívu. Pushme sa postará o váš pro­jekt manaž­ment, dizajn, mar­ke­ting, či web deve­lop­ment.

Kata­rína Hude­cová

Star­tup Cir­kus-kus je prvá slo­ven­ská škola moder­ného cir­kusu. Práve tu náj­deme pôso­biť Katku, ktorá je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou a má na sta­rosti new ideas a busi­ness deve­lop­ment.

Lenka Sle­zá­ková

Lenka pôsobí v star­tupe Data­mo­lino, kde je jej pra­cov­nou nápl­ňou Sales. Star­tup Data­mo­lino sa zaoberá auto­ma­ti­zo­va­ným spra­co­va­ním fak­túr.

Mar­tina Sed­lá­rová

Na pro­jekte Chatr.tv pra­cuje Mar­tina na pozí­cií Sales mana­ger. Tento star­tup snaží oslo­viť divá­kov TV pro­stred­níc­tvom inte­rak­ti­vity medzi tele­ví­ziou a mobil­ným zaria­de­ním, kde môžu diváci navzá­jom cha­to­vať, hla­so­vať, či klásť otázky v pria­mom pre­nose.

Zdroj: startupawards.com, facebook.com, google.com

Pridať komentár (0)