Ženy v slo­ven­ských star­tu­poch

LG / 4. januára 2015 / Startupy

O žen­ské zastú­pe­nie medzi star­tu­pis­ta­mi na Slo­ven­sku strach mať roz­hod­ne nemu­sí­me. Čas­to krát zastá­va­jú dôle­ži­té fun­kcie a sú líd­ra­mi svo­jich tímov.

PS: pora­die star­tu­pis­tiek je čis­to náhod­né :)

Luj­za Bubá­no­vá

Luj­za je co-foun­de­rom pro­jek­tu Diva­no. Ide o mobil­nú apli­ká­ciu, kto­rá má za úlo­hu pod­po­riť TV vysie­la­nie pro­stred­níc­tvom inte­rak­cie s vysie­la­ným obsa­hom.

San­dra Conor­to­vá

Popo­no je mla­dý slo­ven­ský star­tup, kto­rý sa zaobe­rá výro­bou štý­lo­vých pod­lo­žiek pod note­bo­oky. Je to malý rodin­ný star­tup, v kto­rom má San­dra na sta­ros­ti spo­je­nie čas­tí do jed­né­ho cel­ku, a to dre­ve­nej dosky a tex­til­né­ho spod­ku.

Zuz­ka Jakúb­ko­vá 

Zuz­ka pra­cu­je na pro­jek­te Yous­ti­ce, kde zastá­va fun­kciu Com­mu­ni­ca­ti­on Coor­di­na­tor. Má na sta­ros­ti pries­kum a vypra­co­vá­va­nie obsa­hu pre mar­ke­tin­go­vé odde­le­nie a komu­ni­ká­ciu s média­mi. Yous­ti­ce je apli­ká­cia kto­rá pomá­ha rie­šiť prob­lé­my pri naku­po­va­ní. Pomá­ha fir­mám jed­no­du­cho komu­ni­ko­vať so svo­ji­mi zákaz­ník­mi a tak rie­šiť ich rekla­má­cie.

Lucia Kubin­ská

V star­tu­pe Inhi­ro pra­cu­je Lucia ako gra­fik. Inhi­ro ponú­ka mož­nosť pub­li­ká­cie gra­fic­ky pre­pra­co­va­né­ho pra­cov­né­ho inze­rá­tu.

Kata­rí­na Klin­ko­vá

Kat­ka pra­cu­je v star­tu­pe Staf­fi­no na pozí­cií CSO. Staf­fi­no je úspeš­ným slo­ven­ským star­tu­pom, kto­rý slú­ži ako jed­no­du­chý nástroj pre zís­ka­va­nie feed­bac­ku od vašich zákaz­ní­kov.

Len­ka Cho­van­co­vá

Aj star­tup Loca­li­za­ti­on Guru má svo­je žen­ské zastú­pe­nie. Len­ka je zod­po­ved­ná za nábor pre­kla­da­te­ľov a sprá­vu pre­kla­dov. Loca­li­za­ti­on Guru je služ­ba dodá­va­jú­ca pro­fe­si­onál­ne pre­kla­dy a loka­li­zá­ciu.

Marian­na Sliv­ko­vá

Marian­na pôso­bí na pro­jek­te Fosa­li ako co-foun­der. Fosa­li je dizaj­no­vé štú­dio, kto­ré sa zaobe­rá návrhom a výro­bou dizaj­no­vé­ho LED osvet­le­nia z optic­kých vlá­kien.

Zuza­na Sucho­vá

Pro­jekt Čo robím sa takis­to môže pochvá­liť žen­ským zastú­pe­ním vo svo­jom tíme. Zuz­ka má na sta­ros­ti víziu a stra­té­giu pro­jek­tu. Pro­jekt Čo robím je video kniž­ni­ca povo­la­ní, kto­rá slú­ži pre lep­šie orien­to­va­nie sa na trhu prá­ce a pomá­ha vytvo­riť si pres­nej­ší obraz o danej pozí­cií.

Eliš­ka Holien­čí­ko­vá

Eliš­ku náj­de­me pra­co­vať v star­tu­pe Reklamácie.sk, kde má na sta­ros­ti pre­daj a mar­ke­tin­go­vú komu­ni­ká­ciu. Star­tup Reklamácie.sk posky­tu­je kom­plex­nú evi­den­ciu rekla­má­cií a spra­vu­je všet­ky rekla­mač­né doku­men­ty na jed­nom mies­te.

Soňa Pohlo­vá

Aj star­tup Eco­Cap­su­le má vo svo­jom týme ženu a je ňou Soňa Pohlo­vá, kto­rá je jed­ným zo zakla­da­te­ľov. Eco­Cap­su­la je novou for­mou pre­chod­né­ho uby­to­va­nia, kto­rá je mobil­ná a ener­ge­tic­ky nezá­vis­lá.

Ole­sya Lac­ko

Ole­syu náj­de­me pra­co­vať v star­tu­pe Push­me má na sta­ros­ti mar­ke­ting a kre­a­tí­vu. Push­me sa posta­rá o váš pro­jekt manaž­ment, dizajn, mar­ke­ting, či web deve­lop­ment.

Kata­rí­na Hude­co­vá

Star­tup Cir­kus-kus je prvá slo­ven­ská ško­la moder­né­ho cir­ku­su. Prá­ve tu náj­de­me pôso­biť Kat­ku, kto­rá je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou a má na sta­ros­ti new ide­as a busi­ness deve­lop­ment.

Len­ka Sle­zá­ko­vá

Len­ka pôso­bí v star­tu­pe Data­mo­li­no, kde je jej pra­cov­nou nápl­ňou Sales. Star­tup Data­mo­li­no sa zaobe­rá auto­ma­ti­zo­va­ným spra­co­va­ním fak­túr.

Mar­ti­na Sed­lá­ro­vá

Na pro­jek­te Chatr.tv pra­cu­je Mar­ti­na na pozí­cií Sales mana­ger. Ten­to star­tup sna­ží oslo­viť divá­kov TV pro­stred­níc­tvom inte­rak­ti­vi­ty medzi tele­ví­zi­ou a mobil­ným zaria­de­ním, kde môžu divá­ci navzá­jom cha­to­vať, hla­so­vať, či klásť otáz­ky v pria­mom pre­no­se.

Zdroj: startupawards.com, facebook.com, google.com

Pridať komentár (0)