Zisky Sam­sungu klesli razan­tne o 27%!

Róbert Hallon: Svetapple / 29. január 2015 / Business

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vuje pre Apple v pod­state naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu na trhu s mobil­nými zaria­de­niami. V Juž­nej Kórei to však po vyhlá­sení pre­daj­ných výsled­kov a zis­kov nevy­zerá vôbec ružovo a Apple sa od tohto giganta vzďa­ľuje na míle ďaleko! Veď zisky Sam­sungu klesli o 27%!

75 000 000 pre­da­ných smart­fó­nov

Spo­loč­nosť Sam­sung je na poli so smart­fónmi jeden z naj­väč­ších výrob­cov a za posledný štvrť­rok 2014, alebo lep­šie pove­dané za prvý fiš­kálny kvar­tál 2015, doká­zala táto spo­loč­nosť pre­dať pri­bližne 75 000 000 smart­fó­nov, čo je o 500 000 viac ako Apple. Znie to síce veľmi priaz­nivo, no rea­lita je tro­chu iná. Nejedná sa totiž o High-End zaria­de­nia, akým je naprí­klad iPhone, ale o zaria­de­nia určené pre každú vrstvu. Práve preto sa nemu­síme čudo­vať, keď sa dozvieme správu, že Sam­sung doká­zal vyge­ne­ro­vať zisk za posledné tri mesiace “len” 4,9 miliardy ame­ric­kých dolá­rov, čo je však oproti 18 miliar­dam, ktoré dosia­hol Apple abso­lútne mini­mum!

Sam­sung sa musí lep­šie sna­žiť!

Aj keď je Sam­sung stále jed­ným z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých gigan­tov sveta, trpí neus­tá­lym kle­sa­ním zis­kov. Nemôže však za to nikto iný ako vysoko posta­vený hod­nos­tári spo­loč­nosti, ktorí by mali uro­biť nejakú zmenu. Tou zme­nou by mohol byť aj naprí­klad čoskoro pred­sta­vený Sam­sung Galaxy S6, ktorý by mohol poz­dvi­hnúť pre­daje High-End smart­fó­nov spo­loč­nosti a pod­pí­sať sa tak pod vyšší zisk, ktorý neus­tále klesá.

Samsung Galaxy S6 koncept - svetapple.sk
Zdroj: svetapple.sk
Pridať komentár (0)