Tvoj život je Tet­ris, pre­staň už hrať šach

Tor Bair / Ľudovít Nastišin / 23. januára 2016 / Tools a produktivita

Bývalý štu­dent MIT a autor Tor Bair pri­rov­náva život k hra­niu hier a tvrdí, že je skôr ako Tet­ris, než Šachy. Pre­čí­taj si jeho tvr­de­nia. Čo na ne hovo­ríš?

Keď som vyras­tal, šach som hrá­val často. Naučil ma veľa cen­ných lek­cií o súťa­žení, no aj veľa zlých lek­cií o živote. Naučil som sa mys­lieť kau­zálne. Pohni koňom sem, zablo­ku­ješ tak strelca. Vezmi pešiaka, osla­bíš jeho pravú stranu. Každý správny ťah ma vie­dol bliž­šie k matu, každý nesprávny k porážke.

Sku­točne som sa tomu veno­val až do mojich 15. Vtedy som dostal svoj prvý tele­fón. Mobil bol naozaj výraz­ným zna­kom slo­body pre tíne­džera, aj keď mu chý­bala reálna pou­ži­teľ­nosť. Dobre si ho pamä­tám, malá vyklá­pačka s fareb­nou obra­zov­kou. Nosil som ho všade. Nemal som prí­stup na inter­net, žia­den Snap­chat, no zis­til som, že sa s ním dá fan­tas­ticky zabí­jať nuda a to jed­nou jeho vsta­va­nou hrou: Tet­ris. Stal som sa závis­lým. 

sach

Šach už súťažne neh­rá­vam, no dodnes je jediná hra na mojom mobile Tet­ris. Mám ho na prvej obra­zovke, ako neus­tálu pri­po­mienku toho, že život je ako Tet­ris, nie šach. Toto je hlavne zo 4 dôvo­dov.

1.V živote ste jedi­ným súpe­rom vy sami

V šachu neus­tále hľa­dáte nie­koho, s kým by ste súťa­žili, koho by ste obvi­ňo­vali, komu chcete uká­zať, že ste lepší. Veci som bral ako situ­áciu všetko alebo nič. Toto je mind­set šachu. A v živote vás spo­ma­ľuje.

V Tet­rise hráte len proti času a nikdy nekon­čia­cemu prí­valu kús­kov z hora dole. Mind­set je interný, vyzý­vate samého seba aby ste správne mani­pu­lo­vali náhodný stream inpu­tov do orga­ni­zo­va­nej kon­fi­gu­rá­cie. Nie je tam žia­den šéf na vrchu. Nikto, kto by sa dal obvi­niť.

V živote neexis­tuje žia­den veľký a zlý pro­tiv­ník, ktorý žije aby vám robil zle. Nie je žia­den abso­lútne správny alebo nesprávny ťah, ktorý by mohol pro­tiv­ník potres­tať. A vaše skóre môže naras­tať done­ko­nečna, ak sa budete naozaj sna­žiť. Vaše životné skóre ras­tie rýchlo alebo pomaly, záleží len na tom, ako sa viete pri­tla­čiť. Čo ma pri­vá­dza k.…

maxresdefault

2.V živote sa veci nestanú ťaž­šími, začnú však cho­diť rých­lej­šie

Ak by ste hrali Tet­ris na naj­po­mal­šej rých­losti do konca života, prav­de­po­dobne by ste nikdy nepreh­rali. Jedi­ným pro­tiv­ní­kom by bola únava. No algo­rit­mus na pora­ze­nie Tet­risu nie je kom­pli­ko­vaný, navyše ak máte hro­madu času hýbať s kús­kami do opti­mál­nej pozí­cie.

V Tet­rise sa však každý snaží o nejakú výzvu. Nie sme spo­kojní s vys­kla­da­ním len jed­ného riadku naraz. Tla­číme na pílu a chceme 4 naraz. Načo sa vôbec sna­žiť, ak do toho nej­dete naplno.

V živote idú veci rých­lej­šie. Každý deň, ktorý pre­ži­jeme je malým per­cen­tom z nášho života a čás, ktorý zostáva vní­mame rých­lej­šie a rých­lej­šie. Jedi­ným spô­so­bom ako ovlád­nuť životnú hru — ako Tet­ris — je naučiť sa ju hrať s rov­na­kou seba kon­tro­lou avšak pri väč­šej rých­losti. Musíte si kon­tro­lo­vať svoju myseľ, svoj čas a svoj vlastný čas. Čo ma pri­vá­dza k.…

f034_tetris_stackable_LED_desk_lamp_stack

3. V živote nemô­žete kon­tro­lo­vať herné roz­hra­nie

Ako som spo­mí­nal, šach je kau­zálny. Vždy exis­tuje “naj­lepši ťah” pre danú pozí­ciu. Môžete súpera dotla­čiť do rohu. Môžete vidieť 10 ťahov dopredu, ak ste super­po­čí­tač. Šach má svoje odpo­rú­ča­nia a best prac­ti­ces. e4 sa pova­žuje za silný úvodný ťah, h3 zasa nie. To preto, lebo šach je uzav­retý sys­tém. Nie sú v ňom žiadne náhodné väzby, žiadne blbé šťas­tie. Figúrky sa vždy hýbu rov­nako, štar­to­va­cia pozí­cia je vždy rov­naká.

Tet­ris? Jediné, čo viete je aký bude najb­ližší kúsok. Hráte pre aktu­álny moment, sna­žíte sa vytvo­riť naj­lep­šiu kon­štruk­ciu pre to, čo máte s tým, že abso­lútne neviete, čo vás čaká o dva ťahy neskôr. Nebu­dete zmä­tení mys­le­ním na budúc­nosť, ktorú aj tak nedo­ká­žete ovplyv­niť.

Nesnažte sa uhád­nuť, čo bude nasle­do­vať aby ste si vylep­šili danú situ­áciu. Môžete sa jed­no­du­cho posta­viť do tej naj­lep­šej pozí­cie v danej situ­ácii bez toho, aby ste sa sna­žili kon­tro­lo­vať všetko čo príde. Čo ma pri­vá­dza k.…

8644523

4. V živote vám nikto nepo­vie, kedy ste vyhrali

V šachu vidíte, kedy je kráľ v mate. Vidíte skóre na tabuli. Cítite uspo­ko­je­nie z víťazs­tva. No jed­ného dňa je to všetko preč. Podľa sta­rého pra­vidla o šachu sú len dva spô­soby, ako môžete pre­hrať a to: dostať mat alebo sa vzdať. Keď som s šachom skon­čil ja, pri­šiel som na tretí spô­sob: Ak som sa nič nové neučil, ak som si neuží­val výhry a pády, tak­tiež som pre­hral.

V Tet­rise však viem, že vždy keď ho zapnem, nako­niec aj tak pre­hrám. Ako dlho budem hrať, kým pre­hrám? Ako rýchlo budú kúsky pri­chá­dzať? Aké dosiah­nem skóre? Nikto nevie, nikto nepo­vie.

Hra­nie tet­risu každý deň buduje moje odhod­la­nie, moje sústre­de­nie, moju vôľu vytr­vať pri veciach, o kto­rých viem, že nemajú žia­den záver. Neh­rajte aby ste vyhrali, hrajte pre samotnú hru. 

tetris

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)