Tvoj život je Tet­ris, pre­staň už hrať šach

Tor Bair / Ľudovít Nastišin / 23. januára 2016 / Lifehacking

Býva­lý štu­dent MIT a autor Tor Bair pri­rov­ná­va život k hra­niu hier a tvr­dí, že je skôr ako Tet­ris, než Šachy. Pre­čí­taj si jeho tvr­de­nia. Čo na ne hovo­ríš?

Keď som vyras­tal, šach som hrá­val čas­to. Naučil ma veľa cen­ných lek­cií o súťa­že­ní, no aj veľa zlých lek­cií o živo­te. Naučil som sa mys­lieť kau­zál­ne. Pohni koňom sem, zablo­ku­ješ tak strel­ca. Vez­mi pešia­ka, osla­bíš jeho pra­vú stra­nu. Kaž­dý správ­ny ťah ma vie­dol bliž­šie k matu, kaž­dý nespráv­ny k poráž­ke.

Sku­toč­ne som sa tomu veno­val až do mojich 15. Vte­dy som dostal svoj prvý tele­fón. Mobil bol naozaj výraz­ným zna­kom slo­bo­dy pre tíne­dže­ra, aj keď mu chý­ba­la reál­na pou­ži­teľ­nosť. Dob­re si ho pamä­tám, malá vyklá­pač­ka s fareb­nou obra­zov­kou. Nosil som ho vša­de. Nemal som prí­stup na inter­net, žia­den Snap­chat, no zis­til som, že sa s ním dá fan­tas­tic­ky zabí­jať nuda a to jed­nou jeho vsta­va­nou hrou: Tet­ris. Stal som sa závis­lým. 

sach

Šach už súťaž­ne neh­rá­vam, no dodnes je jedi­ná hra na mojom mobi­le Tet­ris. Mám ho na prvej obra­zov­ke, ako neus­tá­lu pri­po­mien­ku toho, že život je ako Tet­ris, nie šach. Toto je hlav­ne zo 4 dôvo­dov.

1.V živo­te ste jedi­ným súpe­rom vy sami

V šachu neus­tá­le hľa­dá­te nie­ko­ho, s kým by ste súťa­ži­li, koho by ste obvi­ňo­va­li, komu chce­te uká­zať, že ste lep­ší. Veci som bral ako situ­áciu všet­ko ale­bo nič. Toto je mind­set šachu. A v živo­te vás spo­ma­ľu­je.

V Tet­ri­se hrá­te len pro­ti času a nikdy nekon­čia­ce­mu prí­va­lu kús­kov z hora dole. Mind­set je inter­ný, vyzý­va­te samé­ho seba aby ste správ­ne mani­pu­lo­va­li náhod­ný stre­am inpu­tov do orga­ni­zo­va­nej kon­fi­gu­rá­cie. Nie je tam žia­den šéf na vrchu. Nikto, kto by sa dal obvi­niť.

V živo­te neexis­tu­je žia­den veľ­ký a zlý pro­tiv­ník, kto­rý žije aby vám robil zle. Nie je žia­den abso­lút­ne správ­ny ale­bo nespráv­ny ťah, kto­rý by mohol pro­tiv­ník potres­tať. A vaše skó­re môže naras­tať done­ko­neč­na, ak sa bude­te naozaj sna­žiť. Vaše život­né skó­re ras­tie rých­lo ale­bo poma­ly, zále­ží len na tom, ako sa vie­te pri­tla­čiť. Čo ma pri­vá­dza k.…

maxresdefault

2.V živo­te sa veci nesta­nú ťaž­ší­mi, začnú však cho­diť rých­lej­šie

Ak by ste hra­li Tet­ris na naj­po­mal­šej rých­los­ti do kon­ca živo­ta, prav­de­po­dob­ne by ste nikdy nepreh­ra­li. Jedi­ným pro­tiv­ní­kom by bola úna­va. No algo­rit­mus na pora­ze­nie Tet­ri­su nie je kom­pli­ko­va­ný, navy­še ak máte hro­ma­du času hýbať s kús­ka­mi do opti­mál­nej pozí­cie.

V Tet­ri­se sa však kaž­dý sna­ží o neja­kú výzvu. Nie sme spo­koj­ní s vys­kla­da­ním len jed­né­ho riad­ku naraz. Tla­čí­me na pílu a chce­me 4 naraz. Načo sa vôbec sna­žiť, ak do toho nej­de­te napl­no.

V živo­te idú veci rých­lej­šie. Kaž­dý deň, kto­rý pre­ži­je­me je malým per­cen­tom z náš­ho živo­ta a čás, kto­rý zostá­va vní­ma­me rých­lej­šie a rých­lej­šie. Jedi­ným spô­so­bom ako ovlád­nuť život­nú hru — ako Tet­ris — je naučiť sa ju hrať s rov­na­kou seba kon­tro­lou avšak pri väč­šej rých­los­ti. Musí­te si kon­tro­lo­vať svo­ju myseľ, svoj čas a svoj vlast­ný čas. Čo ma pri­vá­dza k.…

f034_tetris_stackable_LED_desk_lamp_stack

3. V živo­te nemô­že­te kon­tro­lo­vať her­né roz­hra­nie

Ako som spo­mí­nal, šach je kau­zál­ny. Vždy exis­tu­je “naj­lep­ši ťah” pre danú pozí­ciu. Môže­te súpe­ra dotla­čiť do rohu. Môže­te vidieť 10 ťahov dopre­du, ak ste super­po­čí­tač. Šach má svo­je odpo­rú­ča­nia a best prac­ti­ces. e4 sa pova­žu­je za sil­ný úvod­ný ťah, h3 zasa nie. To pre­to, lebo šach je uzav­re­tý sys­tém. Nie sú v ňom žiad­ne náhod­né väz­by, žiad­ne blbé šťas­tie. Figúr­ky sa vždy hýbu rov­na­ko, štar­to­va­cia pozí­cia je vždy rov­na­ká.

Tet­ris? Jedi­né, čo vie­te je aký bude najb­liž­ší kúsok. Hrá­te pre aktu­ál­ny moment, sna­ží­te sa vytvo­riť naj­lep­šiu kon­štruk­ciu pre to, čo máte s tým, že abso­lút­ne nevie­te, čo vás čaká o dva ťahy neskôr. Nebu­de­te zmä­te­ní mys­le­ním na budúc­nosť, kto­rú aj tak nedo­ká­že­te ovplyv­niť.

Nesnaž­te sa uhád­nuť, čo bude nasle­do­vať aby ste si vylep­ši­li danú situ­áciu. Môže­te sa jed­no­du­cho posta­viť do tej naj­lep­šej pozí­cie v danej situ­ácii bez toho, aby ste sa sna­ži­li kon­tro­lo­vať všet­ko čo prí­de. Čo ma pri­vá­dza k.…

8644523

4. V živo­te vám nikto nepo­vie, kedy ste vyhra­li

V šachu vidí­te, kedy je kráľ v mate. Vidí­te skó­re na tabu­li. Cíti­te uspo­ko­je­nie z víťazs­tva. No jed­né­ho dňa je to všet­ko preč. Pod­ľa sta­ré­ho pra­vid­la o šachu sú len dva spô­so­by, ako môže­te pre­hrať a to: dostať mat ale­bo sa vzdať. Keď som s šachom skon­čil ja, pri­šiel som na tre­tí spô­sob: Ak som sa nič nové neučil, ak som si neuží­val výhry a pády, tak­tiež som pre­hral.

V Tet­ri­se však viem, že vždy keď ho zapnem, nako­niec aj tak pre­hrám. Ako dlho budem hrať, kým pre­hrám? Ako rých­lo budú kús­ky pri­chá­dzať? Aké dosiah­nem skó­re? Nikto nevie, nikto nepo­vie.

Hra­nie tet­ri­su kaž­dý deň budu­je moje odhod­la­nie, moje sústre­de­nie, moju vôľu vytr­vať pri veciach, o kto­rých viem, že nema­jú žia­den záver. Neh­raj­te aby ste vyhra­li, hraj­te pre samot­nú hru. 

tetris

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)