Zla­toš a Tru­ban vyví­jajú inte­li­gentnú sto­ličku: Správna pozí­cia sede­nia neexis­tuje!

Martin Bohunický / 20. novembra 2015 / Tech a inovácie

Dve veľké osob­nosti slo­ven­ského inter­netu sa spo­jili, aby zachrá­nili tvoje zdra­vie.

Maji­teľ spo­loč­nosti Web­sup­port Michal Tru­ban a známy tré­ner Vlado Zla­toš dali hlavy dokopy, aby vznikla Neseda - inte­li­gentná sto­lička. Páni sa zhodli na filo­zo­fii, že neexis­tuje ide­álna poloha sede­nia, preto navrhli “sede­nie” špe­ciál­neho tvaru, dizaj­no­vané presne tak, aby žiadna poloha nebola tá ide­álna. 

Alfou a ome­gou tejto sto­ličky je, že umož­ňuje celú radu rôz­nych polôh, ktoré by si mal popri práci prie­bežne strie­dať. Aby si na to neza­bu­dol, pomôcť by ti mala vo ver­zii 2.0 tá inte­li­gentná časť, ktorá ťa na nut­nosť zmeny upo­zorní pro­stred­níc­tvom tvojho smart­fónu.

Pro­to­typ ver­zie 1.0 by mal byť pri­pra­vený v decem­bri, ver­zia 2.0 aj s pri­po­je­nou apli­ká­ciou začiat­kom budú­ceho roka. Do pre­daja by sa mala dostať najb­liž­šiu jar. Miša sme sa ohľa­dom sto­ličky spý­tali nie­koľko otá­zok. 

Ahoj Michal, v krát­kosti, aká bola moti­vá­cia pre vývoj podob­ného pro­duktu? Čo bolo spúš­ťa­čom?

Spúš­ťa­čom bolo to, že som veľmi inten­zívne tré­no­val na iron­many, ale potom som v práci nie­koľko hodín sedá­val,
čo nepro­spie­valo mojim sva­lom, šla­chám a kos­tiam :). Čiže som bol celý poskra­co­vaný. Potre­bo­val som sa počas práce nejako stre­čo­vať a menej sedieť. Vlada poznám a sle­du­jem a keď som videl na jeho blog­poste návrh tej sto­ličky, tak som mu pove­dal, aby sme to šli reálne vyrá­bať. Že sa mi filo­zo­fia toho, že neexis­tuje žiadna dobrá pozí­cia na sede­nia ale treba ich meniť veľmi páčila.
Čo spo­lu­práca s Vla­dom Zla­to­šom, ako máte roz­de­lené úlohy?
Robíme tie veci spo­ločne. Bavíme sa o tom, ako majú vyze­rať ďal­šie ver­zie sto­ličky, tes­tu­jeme ich. Záro­veň na tom robíme aj s Csaba Posvanc­zom, ktorý zaria­duje rea­li­zá­ciu do fyzic­kého sveta.
K ver­zii 2.0 bude aj mobilná apli­ká­cia. Akú fun­kci­ona­litu od nej môžeme oča­ká­vať?
Zo začiatku bude hlavne moni­to­ro­vať koľko na sto­ličke sedíte, teda robiť šta­tis­tiky a posie­lať do mobilu alebo smar­wat­chov noti­fi­ká­cie aby ste sa už posta­vili — zme­nili polohu. Ak sú medzi vami dobrí HW ľudia so sen­zormi, ardu­inom .. nech sa príh­lá­sia. Aku­rát rie­šime pár tech­nic­kých detai­lov.
Podobné sto­ličky zvyknú dosť potrá­piť peňa­ženku, vieš už pove­dať pred­po­kla­danú pri­bližnú cenu?
Cenu ešte pove­dať neviem. Kedže na tej sto­ličke bude možné meniť polohy, mala by byť veľmi robustná. Ak nám to mate­riál nepred­raží, sna­žíme sa to tla­čiť čo naj­niž­šie, aby sme doká­zali pomôcť čo naj­viac ľudom. Ale treba počí­tať s pár stov­kami eur. 
My cha­la­nom držíme palce, keby sa poda­rilo dostať pro­dukt do sveta, to by bola pecka. Michal a Vlado nie sú žiadne béčka a od tejto sto­ličky môžeme oča­ká­vať veľké veci.
zdroj: neseda.com
Pridať komentár (0)