Zoznám sa s prvým autom, kto­ré je mož­né zlo­žiť ako náby­tok IKEA

vedelisteze.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Filan­trop Torqu­il Nor­man požia­dal dizaj­né­ra Gor­do­na Mur­ra­ya, aby navrhol terén­ne vozid­lo, kto­ré by bolo vhod­né pre huma­ni­tár­ne misie v Afri­ke.

Výsled­kom je auto s náz­vom OX, kto­ré sa dá zaba­liť a poslať ako Ikea náby­tok. Ox sa dá veľ­mi ľah­ko pos­kla­dať, kon­štruk­té­ri tvr­dia, že 3 ľudia ho doká­žu pos­kla­dať za 12 hodín. Huma­ni­tár­ni pra­cov­ní­ci ho tak môžu využiť na pre­pra­vu vody, obi­lia ale­bo na pre­nos sta­veb­né­ho mate­riá­lu. Do auta sa zmes­tí 13 ľudí a doká­že odviesť náklad ťaž­ký až 1900 kg.“Ox bol pred 6 rok­mi len sen, dnes má však reál­ne vyhliad­ky na výro­bu. Pro­to­ty­py pre­bie­ha­jú tes­to­va­cím prog­ra­mom,” dodal Nor­man.

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__3_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__22_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__31_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__42_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__7_-0foto: theverge.com

flat-packing1foto: oxgvt.com

flat-packing2foto: oxgvt.com

flat-packing3foto: oxgvt.com

self-assembly1foto: oxgvt.com

self-assembly2foto: oxgvt.com

self-assembly3foto: oxgvt.com

.src

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)