Zuc­ker­berg pred­po­ve­dá budúc­nosť

Lukáš Gašparík jr. / 15. januára 2015 / Zaujímavosti

V Kolum­bií sa kona­lo verej­né zasad­nu­tie, kto­rom sa zúčast­nil aj Mark Zuc­ker­berg, zakla­da­teľ Face­bo­oku, a dostal zau­jí­ma­vú otáz­ku od jed­né­ho kolum­bij­ské­ho mla­dí­ka.

Ako bude vyze­rať Face­bo­ok za 10 rokov ?

Mark na začiat­ku odpo­ve­de pre­zra­dil 3 hlav­né tren­dy inter­ne­tu:

  1. Na inter­ne­te by malo byť viac ľudí.
  2. Je prav­de­po­dob­né, že ľudia budú medzi sebou komu­ni­ko­vať pro­stred­níc­tvom smartp­ho­nu a kla­sic­ké sprá­vy cez web pôj­du do úza­dia.
  3. Budúc­nosť prá­ce na počí­ta­či, tak ako ju pozná­me dnes, je nejas­ná.

Čo sa týka prvých dvoch, tak tie sú pomer­ne prek­va­pi­vé. Spo­loč­nosť Cis­co vyda­la štú­diu, v kto­rej odha­du­je, že počet pou­ží­va­te­ľov v Indií by sa mal do roku 2018 zdvoj­ná­so­biť.

Pokiaľ pôj­de o alter­na­tív­ne sprá­vy, množ­stvo ich spô­so­bov sa neus­tá­le roz­ši­ru­je. Naprí­klad Face­bo­ok, kto­rý vlast­ní apli­ká­ciu What­sApp mes­sen­ger pre­ko­nal počtom správ už aj kla­sic­ké SMSky. Ďal­ším trhá­kom je apli­ká­cia Snap­chat, kto­rá za svo­ju krát­ku dobu zís­ka­la už viac ako 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov.

Zuc­ker­berg si ďalej mys­lí, že v nasle­du­jú­cich pät­nás­tich rokoch pri­bud­nú do našich živo­tov ďal­šie plat­for­my, cez kto­ré bude­me komu­ni­ko­vať.

Mys­lím, že v budúc­nost je cel­kom ľah­ko pred­sta­vi­teľ­né. Všet­ci bude­me cho­diť po uli­ciach naprí­klad s oku­liar­mi, cez kto­ré bude­me môcť bez prob­lé­mov komu­ni­ko­vať s oko­li­tým sve­tom. Ich veľ­kou výho­dou je to, že naprí­klad pre číta­nie správ nebu­de­me musieť sklo­niť hla­vu dole k smartp­ho­nu a sprá­vy bude­me môcť čítať neru­še­ne pop­ri chô­dzi“, pove­dal Mark.

Mark ďalej vidí veľ­kú budúc­nosť aj vo vir­tu­ál­nej rea­li­te pro­stred­níc­tvom Ocu­lus. To je prav­de­po­dob­ne aj dôvod, pre­čo Face­bo­ok inves­to­val 2 miliar­dy ame­ric­kých dolá­rov do ich rodia­ce­ho sa spus­te­nia.

zdroj: venturebeat.com 

Pridať komentár (0)