Zuc­ker­berg pred­po­vedá budúc­nosť

Lukáš Gašparík jr. / 15. januára 2015 / Zaujímavosti

V Kolum­bií sa konalo verejné zasad­nu­tie, kto­rom sa zúčast­nil aj Mark Zuc­ker­berg, zakla­da­teľ Face­bo­oku, a dostal zau­jí­mavú otázku od jed­ného kolum­bij­ského mla­díka.

Ako bude vyze­rať Face­book za 10 rokov ?

Mark na začiatku odpo­vede pre­zra­dil 3 hlavné trendy inter­netu:

  1. Na inter­nete by malo byť viac ľudí.
  2. Je prav­de­po­dobné, že ľudia budú medzi sebou komu­ni­ko­vať pro­stred­níc­tvom smartp­honu a kla­sické správy cez web pôjdu do úza­dia.
  3. Budúc­nosť práce na počí­tači, tak ako ju poznáme dnes, je nejasná.

Čo sa týka prvých dvoch, tak tie sú pomerne prek­va­pivé. Spo­loč­nosť Cisco vydala štú­diu, v kto­rej odha­duje, že počet pou­ží­va­te­ľov v Indií by sa mal do roku 2018 zdvoj­ná­so­biť.

Pokiaľ pôjde o alter­na­tívne správy, množ­stvo ich spô­so­bov sa neus­tále roz­ši­ruje. Naprí­klad Face­book, ktorý vlastní apli­ká­ciu What­sApp mes­sen­ger pre­ko­nal počtom správ už aj kla­sické SMSky. Ďal­ším trhá­kom je apli­ká­cia Snap­chat, ktorá za svoju krátku dobu zís­kala už viac ako 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov.

Zuc­ker­berg si ďalej myslí, že v nasle­du­jú­cich pät­nás­tich rokoch pri­budnú do našich živo­tov ďal­šie plat­formy, cez ktoré budeme komu­ni­ko­vať.

Mys­lím, že v budúc­nost je cel­kom ľahko pred­sta­vi­teľné. Všetci budeme cho­diť po uli­ciach naprí­klad s oku­liarmi, cez ktoré budeme môcť bez prob­lé­mov komu­ni­ko­vať s oko­li­tým sve­tom. Ich veľ­kou výho­dou je to, že naprí­klad pre číta­nie správ nebu­deme musieť sklo­niť hlavu dole k smartp­honu a správy budeme môcť čítať neru­šene popri chô­dzi“, pove­dal Mark.

Mark ďalej vidí veľkú budúc­nosť aj vo vir­tu­ál­nej rea­lite pro­stred­níc­tvom Ocu­lus. To je prav­de­po­dobne aj dôvod, prečo Face­book inves­to­val 2 miliardy ame­ric­kých dolá­rov do ich rodia­ceho sa spus­te­nia.

zdroj: venturebeat.com 

Pridať komentár (0)