10 divokých reklám, ktoré sú podľa Slovákov za hranicou slušnosti

Veronika Bartošová / 18. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Se­xis­tický kix už po tre­tí­krát udelí an­ti­cenu za naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu na Slo­ven­sku
  • A mož­nosť no­mi­no­vať do­stala aj slo­ven­ská ve­rej­nosť, čo zna­mená, že na ofi­ciál­nom webe sú­ťaže pri­búda čo­raz viac re­klám
  • Nie­ktoré z nich na­ozaj tan­cujú na ten­kom ľade etiky a mnohé z nich sú až za jej hra­ni­cou
zdroj: Sexistický Kix
  • Se­xis­tický kix už po tre­tí­krát udelí an­ti­cenu za naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu na Slo­ven­sku
  • A mož­nosť no­mi­no­vať do­stala aj slo­ven­ská ve­rej­nosť, čo zna­mená, že na ofi­ciál­nom webe sú­ťaže pri­búda čo­raz viac re­klám
  • Nie­ktoré z nich na­ozaj tan­cujú na ten­kom ľade etiky a mnohé z nich sú až za jej hra­ni­cou

Už pred pár dňami sme ti pri­niesli ukážku 8 šťav­na­tých re­klám, ktoré Slo­váci ozna­čili za se­xis­tické a no­mi­no­vali ich do sú­ťaže Se­xis­tický kix. An­ti­cena pra­nie­ruje ne­etickú re­klamu, ktorá zne­va­žuje ľudí na zá­klade rodu. A keďže po­nuka no­mi­no­va­ných kam­paní je na­ozaj pes­trá, dnes ti pred­sta­víme ďal­šiu várku na­ozaj di­vo­kých re­klám.

#1

Ni­kdy sme si ne­mys­leli, že re­klama na pizzu môže byť se­xis­tická. Akože môže, ale táto pre­kra­čuje hra­nice sluš­nosti. Fo­to­gra­fiu ženy s ve­tou, že správna žena by mala svojmu mu­žovi pred ser­ví­ro­va­ním ve­čeru sta­rost­livo pri­hriať, ne­za­chráni ani žmur­ka­júci smaj­lík. Pizza Tusi z Ko­šíc si na­ozaj ko­le­duje o ví­ťazs­tvo v sú­ťaži Se­xis­tický kix.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

#2

Aj čer­pa­cie sta­nice Ok­tan sta­vili na žen­ské telo v re­klame. Vi­zuál s bru­net­kou, ktorá s vy­hr­nu­tými tiel­kom a dráž­di­vým vý­ra­zom tváre čaká, kým ju nie­kto umyje, tiež ne­pô­sobí veľmi eticky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

#3

Aj firma, ktorá sa za­me­riava na sťa­ho­va­cie služby, by prav­de­po­dobne mohla oslo­viť svo­jich zá­kaz­ní­kov aj me­nej pr­vo­plá­no­vým spô­so­bom. Veď ok­rem se­xis­tic­kých na­rá­žok exis­tuje predsa aj hu­mor. A ten v re­klame dosť dobre fun­guje.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

#4

Re­klamná agen­túra, ktorá sa ne­bojí byť kre­a­tívna? Nuž, na pre­pl­ne­nom agen­túr­nom trhu dr­žíme palce. A te­raz to mys­líme vážne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

#5

Ro­dové ste­re­otypy v re­klame má podľa jed­ného z no­mi­nu­jú­cich po­rú­šať aj re­klama ja­zy­ko­vej školy.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

#6

Keď sa po­zrieš na tento vi­zuál, vi­díš množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií, aku­rát na to, aký majú sú­vis s fo­to­gra­fiou, sme ne­prišli. Tak možno na­bu­dúce alebo ni­kdy.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

#7

Stránka Ako na ňu prišla so sú­ťa­žou, v kto­rej sa pri­ho­vá­rala svo­jim fa­nú­ši­kom ve­tou „Chceš ju…opi ju!“. Ne­za­budla ich vy­zvať, aby si pre­čí­tali člá­nok o tom, ako mu­žom al­ko­hol po­môže ba­liť ženy.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

#8

O kam­pani piv­nej značky Ber­nard sa už po­le­mi­zo­valo v mé­diách viac než dosť. Ak­tu­álne sa do­stala aj do tejto sú­ťaže.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Se­xis­tický kix

 

 

 

 

Pridať komentár (0)