10 doko­na­lých žar­tí­kov, ktoré môžeš vyviesť kole­gom

Michal Ondro / 2. mája 2016 / Tools a produktivita

Rea­li­zá­cia kan­ce­lár­skeho žar­tíku nie je až taká jed­no­du­chá ako sa môže zdať. Áno, treba kolegu nachy­tať neja­kým ori­gi­nál­nym a vtip­ným spô­so­bom, no treba to spra­viť tak, aby si sa na druhý deň mohol do práce aj vrá­tiť. Uká­žeme ti, ako sa stať maj­strom tohto remesla. Kvôli týmto žar­tí­kom ťa z práce nevy­ho­dia (prav­de­po­dobne). Skú­šaj však len na vlastnú zod­po­ved­nosť.

Pamä­taj však na to, že sa pri tom treba naozaj kro­tiť. Sedieť s nahne­va­ným šéfom a zde­vas­to­va­ným kole­gom je to posledné, čo potre­bu­ješ. Preto ti tu a teraz ponú­kame pár geniál­nych, no cel­kom neškod­ných žar­tí­kov, ktoré môžeš zara­diť do svojho „arze­nálu“ a poba­via nie­len teba a tvoj cieľ, ale aj kole­gov a šéfa. Snáď.

Urob mu z pra­cov­ného miesta pra­covné miesto činu a sle­duj tie reak­cie. Odpo­rú­čam aj trošku kečupu. 

11

foto:justsomething.com

Zasaď mu medzi pís­menká na klá­ves­nici rast­linky, cez víkend by mohli vyklí­čiť. Vyrie­šiť to môžeš aj faloš­nou klá­ves­ni­cou, ktorú mi nená­padne pod­su­nieš.

nadpis

foto: wikicommons.com

Nain­šta­luj mu pár zábav­ných roz­ší­rení do Google Chrome — naj­lep­šie s nie­kým neob­ľú­be­ným.

3

foto: mashable.com

Nená­padne mu obaľ tele­fón gumič­kami. Mini­málne do obeda sa mu nikto nedo­volá.

6ac5746a4c51e1de4f2b5476bd403bf3ddc29148

foto: himages.innocentdrinks.co.uk

Sprav mu takýto neča­kaný „dar­ček“ a sle­duj tú det­skú radosť, keď si ho bude roz­ba­ľo­vať.

55

foto: mashable.com

Naro­de­ni­nový žar­tík s tor­tou — nechaj v chlad­ničke tortu s odka­zom “Torta pre *meno kolegu*. Nejesť!” a sle­duj ako všetci bla­ho­že­lajú čím ďalej, tým viac zmä­te­nému kole­govi.

Happy_birthday_cake-8

foto: freelargeimages.com

Otoč mu pra­covnú plo­chu na počí­tači. Ako? Takto.

8

foto: gettyimages.com

Zožeň si rov­naký hrn­ček, cez noc v ňom zmraz kávu, počkaj kým kolega opustí svoju rannú kávičku a rýchlo hrn­čeky vymeň. Dia­bol­ské!

9

foto: gettyimages.com

Tro­chu vody nikdy nezaš­kodí, pitný režim treba dodr­žia­vať.

slide_2

foto: mashable.com

Urob zo seba jeho najob­ľú­be­nej­šiu osobu na svete – vlož svoju foto­gra­fiu do kaž­dého rám­čeku, ktorý má na stole. Možno si ťa tam nechá. 

10

foto: gettyimages.com

zdroj: mashable.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gettyimages.com

Pridať komentár (0)