10 dôvo­dov, prečo je naša tech­no­lo­gická budúc­nosť vzru­šu­júca

Simona Hanzelová / 21. november 2016 / Tech a inovácie

Nikdy v celej his­tó­rií nebol lepší deň na objavy, ako práve teraz, v roku 2016. Nikdy pred­tým sme nemali viac prí­le­ži­tostí a menej bariér. Práve teraz je ten naj­lepší čas začať. To, čo bolo kedysi pova­žo­vané za sci-fi, sa v najb­liž­ších desať­ro­čiach stane našou kaž­do­den­nou rea­li­tou. Pri­ná­šame ti pre­hľad najú­žas­nej­ších tech­no­ló­gií, v kto­rých sa nachá­dza budúc­nosť celého ľud­stva.

Kým sa v roku 1820 ľudia doží­vali v prie­mere 35 rokov, 94% popu­lá­cie žilo v extrém­nej chu­dobe a len menej ako 20% ľudí vo svete bolo gra­mot­ných, dnes sa ľudia doží­vajú viac ako 70 rokov, v chu­dobe žije menej ako 10% sve­to­vej popu­lá­cie a gra­mot­ných ľudí je viac ako 80% z cel­ko­vej popu­lá­cie. Toto zlep­še­nie kva­lity života má na sve­domí tech­no­lo­gický pokrok, ktorý začal prie­my­sel­nou revo­lú­ciou. Dnes, v infor­mač­nom veku, exis­tuje mnoho vzru­šu­jú­cich nových tech­no­ló­gií, ktoré budú v ďal­ších desať­ro­čiach pokra­čo­vať v trans­for­má­cií sveta a k zvý­še­niu sve­to­vého bla­ho­bytu. Tu je desať z nich:

Samo­jaz­diace autá

Dnešné auto­nómne autá sú oveľa bez­peč­nej­šie ako tie, ktoré sú vedené člo­ve­kom. Oča­káva sa, že v prie­behu ďal­ších 3 až 5 rokov budú ešte bez­peč­nej­šie a začnú postupne dobí­jať trh. Podľa odha­dov Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie (WHO) ročne zomrie na následky auto­ne­hody 1,25 mili­óna ľudí. Až polo­vicu úmrtí tvo­ria chodci, cyk­listi a moto­cyk­listi zasia­hnutí autom. Autá sú tak­tiež naj­čas­tej­šou prí­či­nou smrti mla­dých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov.

Tak, ako autá zme­nili 20. sto­ro­čie, samo­jaz­diace autá zme­nia 21 sto­ro­čie. Vo väč­šine miest až 20 – 30% úžit­ko­vej plo­chy zabe­rajú par­ko­viská, pri­čom väč­šina áut je zapar­ko­va­ných až 95% všet­kého času. Samo­jaz­diace vozidlá budú tak­mer v nepretr­ži­tej pre­vádzke (s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ich budeme pri­vo­lá­vať mobil­nou apli­ká­ciou), čím sa výrazne zníži potreba par­ko­va­nia. Vozidlá budú tak­tiež vzá­jomne komu­ni­ko­vať, aby sa zabrá­nilo auto­ne­ho­dám a záp­cham, čo v koneč­nom dôsledku ušetrí kopec času aj nám, ľuďom.

q_100zdroj: s.aolcdn.com

Čistá ener­gia

Mnohí vedci, inži­nieri a pod­ni­ka­te­lia tvrdo pra­cujú na tom, aby bola aj čistá ener­gia výhodná a efek­tívna. Z dôvodu neus­tá­leho tech­no­lo­gic­kého pokroku sa naprí­klad výrobná cena solár­nych člán­kov oproti roku 1977 zní­žila o 99,5% a pred­po­kladá sa, že solárna ener­gia bude čoskoro lac­nej­šia ako fosílne palivá. Je veľa sig­ná­lov, ktoré nasved­čujú tomu, že čistá ener­gia by mohla čoskoro pre­vlád­nuť. Naprí­klad, spo­loč­nosť Tesla vyrába vysoko výkonné a cenovo dostupné elek­tro­mo­bily a inšta­luje dobí­ja­cie sta­nice po celom svete. A také Nemecko už v súčas­nosti pro­du­kuje viac ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov, než reálne dokáže využiť.

Vir­tu­álna a roz­ší­rená rea­lita

Spo­loč­nosti ako Face­book, Google, Apple či Mic­ro­soft kaž­do­ročne inves­tujú miliardy dolá­rov, aby bola vir­tu­álna a roz­ší­rená rea­lita ešte viac pohl­cu­júca, pohodlná a cenovo dostupná. Hoci ľudia si nie­kedy mys­lia, že vir­tu­álna a počí­ta­čová rea­lita má svoje využi­tie iba pri hrách, nie je to pravda. Postu­pom času budeme vir­tu­álnu a roz­ší­renú rea­litu využí­vať pri roz­lič­ných akti­vi­tách — naprí­klad pri mani­pu­lá­cií s 3D objektmi alebo na lekár­ske účely pri lie­čení fóbií či reha­bi­li­tá­cii ochr­nu­tých.

6-things-you-should-know-before-buying-a-virtual-reality-headsetzdroj: static1.businessinsider.com

Drony a lie­ta­júce autá

GPS sa pôvodne začalo pou­ží­vať ako vojen­ská tech­no­ló­gia, no teraz ho kaž­do­denne využí­vame v bež­nom živote. To isté platí s dronmi, ktoré sa čoraz viac pou­ží­vajú aj na komerčné účely. Dnešné drony usku­toč­ňujú naprí­klad pries­kum kri­tic­kej infra­štruk­túry alebo oblastí zasia­hnu­tých prí­rod­nými kata­stro­fami. Spo­loč­nosti Ama­zon a Google dokonca vyví­jajú drony, ktoré budú schopné doru­čo­vať zásielky priamo do domu. Star­tup Zip­line zasa drony využíva na záso­bo­va­nie neprí­stup­ných a odľah­lých dedín zdra­vot­níc­kym mate­riá­lom. V posled­nej dobe sa tak­tiež začalo veľa star­tu­pov — medzi nimi aj dva, ktoré sú finan­co­vané spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nosti Google, Lar­rym Pageom — veno­vať vývoju lie­ta­jú­cich aut, ktoré využí­vajú rov­nako pokro­čilú tech­no­ló­giu ako drony, no sú dosta­točne veľké pre ľudí. Oča­káva sa, že časom budú lie­ta­júce autá výrazne cenovo dostup­nej­šie ako vrtuľ­níky alebo lie­tadlá.

Umelá inte­li­gen­cia

V posled­ných desať­ro­čiach pre­šla umelá inte­li­gen­cia obrov­ským pokro­kom, hlavne vďaka novým algo­rit­mom, masív­nemu zvý­še­niu zberu dát, a výpoč­to­vému výkonu. Umelá inte­li­gen­cia môže byť apli­ko­vaná tak­mer v kaž­dej oblasti a jej cie­ľom je oslo­bo­diť ľudí od opa­ko­va­ných dušev­ných úloh rov­na­kým spô­so­bom, ako ich prie­my­selná revo­lú­cia oslo­bo­dila od opa­ku­jú­cich fyzic­kých úloh.

Nie­ktorí ľudia sa ale obá­vajú, že im umelá inte­li­gen­cia zničí pra­covné miesta. His­tó­ria však uká­zala, že zatiaľ čo nové tech­no­ló­gie na jed­nej strane sku­točne pra­covné miesta eli­mi­nujú, na strane dru­hej vytvá­rajú nové a lep­šie pra­covné prí­le­ži­tosti. Naprí­klad, s prí­cho­dom počí­ta­čov kleslo množ­stvo tla­čia­ren­ských prác, ale zato zvý­šili sa pra­covné miesta pre gra­fic­kých dizaj­né­rov. Dnes už mili­óny ľudí pra­cujú ako web deve­lo­peri, vývo­jári apli­ká­cií či ope­rá­tori dro­nov — všetky tieto práce v minu­losti neexis­to­vali.

1021755369zdroj: cdn3.img.sputniknews.com

Vrec­kový super­po­čí­tač pre kaž­dého

Odha­duje sa, že v roku 2020 bude mať inter­net v mobile až 80% dospe­lých ľudí na zemi. Dnešné smart­fóny sú v pod­state tým, čo sa kedysi pova­žo­valo za super­po­čí­tače. Naprí­klad taký iPhone 6 má asi 2 miliardy tran­zis­to­rov, čo je zhruba 625-krát viac tran­zis­to­rov, ako mal v roku 1995 počí­tač Intel Pen­tium.

Vysoko kva­litné online vzde­lá­va­nia

V dneš­nej dobe sa už môže každý, kto má prí­stup na inter­net, vzde­lá­vať sa tak­mer vo všet­kých oblas­tiach, a to aj z pohod­lia domova. Vzde­lá­vací obsah na inter­nete je väč­ši­nou kva­litný a dostupný zdarma. Len pre porov­na­nie — Encyk­lo­pé­dia Bri­tan­nica kedysi stála 1 400 dolá­rov. Dnes má prí­stup k Wiki­pé­dii každý úplne zadarmo. Kým kedysi — ak si sa chcel naučiť prog­ra­mo­vať — by si musel ísť do školy alebo si kúpiť prog­ra­má­tor­ské knihy, dnes sa doká­žeš všetko potrebné naučiť aj online. Na inter­nete náj­deš mnoho tuto­riá­lov a pred­ná­šok reno­mo­va­ných pro­fe­so­rov a kva­lita online vzde­lá­va­nia sa čím ďalej, tým viac zlep­šuje. Nie je žiad­nou novin­kou, že dnes máš mož­nosť vyštu­do­vať vysokú školu online.

85zdroj: usnews.com

Lep­šie jedlo vďaka vede

Na zemi máme čoraz menej úrod­nej pôdy, a slad­kej vody. Tento stav je spô­so­bený čias­točne tým, že naše potra­vi­nové sys­témy sú neuve­ri­teľné neefek­tívne. Vedel si, že na vypro­du­ko­va­nie pol kila hovä­dzieho mäsa treba viac ako 6 800 lit­rov vody? Našťas­tie, nie­ktorí pod­ni­ka­te­lia už vyví­jajú nové potra­vi­nár­ske výrobky, ktoré sú chut­nými a výživ­nými náh­ra­dami tra­dič­ných potra­vín, a záro­veň sú oveľa viac šetrné k život­nému pro­stre­diu. Star­tup Imps­sible Foods dokonca vyna­šiel mäsové výrobky, ktoré vyze­rajú a chu­tia úplne ako mäso, ale v sku­toč­nosti sú vyro­bené z rast­lín. Nie­ktoré ďal­šie star­tupy zasa začali vytvá­rať náh­rady za mlieko, vaj­cia, a ďal­ších bež­ných potra­vín, ktoré sú tiež na rast­lin­nej báze. Ďal­šou vzru­šu­jú­cou novin­kou v oblasti potra­vi­nár­skej výroby je auto­ma­ti­zo­vané vnú­torné far­már­če­nie. Vďaka pokro­kom v oblasti solár­nej ener­gie, osvet­le­nia, robo­tiky a ume­lej inte­li­gen­cie sa vnú­torné farmy sa stali šetr­nou alter­na­tí­vou von­kaj­ších fariem. V porov­naní s tra­dič­nými far­mami totiž spot­re­bú­vajú až 10-krát menej vody a pôdy, nepou­ží­vajú pes­ti­cídy a plo­diny sa zbe­rajú viac­krát ročne, pre­tože nie sú závislé na počasí.

Kom­pu­te­ri­zo­vaná medi­cína

Až done­dávna sa počí­tače v medi­cíne pou­ží­vali len okra­jovo, najmä pri výskume a ucho­vá­vaní zázna­mov. Dnes vedie kom­bi­ná­cia počí­ta­čo­vej vedy a medi­cíny k mno­hým pokro­kom. Naprí­klad, ešte pred 15 rokmi stála sek­ven­cia ľud­ského genómu až 3 miliardy dolá­rov. Dnešné náklady pred­sta­vujú len tisíc dolá­rov, a postupne sa zni­žujú. Gene­tická sek­ven­cia sa tak čoskoro stane bež­nou súčas­ťou medi­cíny. Ďal­šia budúc­nosť počí­ta­čov v medi­cíne je nepo­chybne v pro­te­tic­kých kon­ča­ti­nách. Už čoskoro budeme mať k dis­po­zí­cií tech­no­ló­giu, ktorá bude schopná ovlá­dať pro­te­tické kon­ča­tiny len našimi myš­lien­kami. Počí­tače tak­tiež pomá­hajú pri diag­nos­tike mno­hých ocho­rení.

robot shakes hands with humanzdroj: industrytap.com

Nová ves­mírna éra 

Od začiatku koz­mic­kého veku v roku 1950 bola väč­šina ves­mír­nych pro­jek­tov finan­co­vaná výlučne jed­not­li­vými vlá­dami — postu­pom času sa však na túto oblasť začalo vyčle­ňo­vať čoraz menej finan­cií. Naprí­klad, roz­po­čet NASA kle­sol zo 4,5% z fede­rál­neho roz­počtu v roku 1960 na súčas­ných 0,5%. Dob­rou sprá­vou ale je, že postupne začali vzni­kať súkromné ves­mírne spo­loč­nosti — azda naj­zná­mej­šou je súkromná ves­mírna spo­loč­nosť Spa­ceX, kto­rej naj­väč­šou ambí­ciou je postupné osíd­ľo­va­nie Marsu. Ďal­šou zau­jí­ma­vou ves­mír­nou spo­loč­nos­ťou je Pla­ne­tary Resour­ces, ktorá sa snaží pre­ra­ziť v novom odvetví – v ťažbe neras­tov z aste­ro­idov. Ak sa im to podarí, ťažba aste­ro­idov by mohla viesť k novej zla­tej horúčke vo ves­míre, čo by viedlo k dra­ma­tic­kému zvý­še­niu finan­co­va­nia nových ves­mír­nych tech­no­ló­gií a infra­štruk­túry.

zdroj článku: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: bussinesinsider.com

Pridať komentár (0)