10 kníh, kto­ré si budeš chcieť pre­čí­tať zno­va

Kristína Šuvadová / 18. marca 2016 / Lifehacking

Zná­my blo­ger Ben­ja­min Har­dy zosta­vil reb­rí­ček kníh, kto­ré si tak obľú­bil, že ich pre­čí­tal hneď nie­koľ­ko krát. Nezna­me­ná to, že by mal pre­by­tok voľ­né­ho času, jed­no­du­cho ho natoľ­ko oslo­vi­li.

Pokoj­ne by som mohol zosta­viť dlhý reb­rí­ček všet­kých skve­lých kníh, kto­ré som kedy pre­čí­tal. Namies­to toho však pri­ná­šam zoznam tých, ku kto­rým sa spät­ne vra­ciam aj nie­koľ­ko krát do roka.”

Kaž­dú z niž­šie uve­de­ných pre­čí­tal Ben­ja­min mini­mál­ne dva­krát, no väč­ši­nu z nich tak 5-krát. Všet­ky tie­to kni­hy mali vplyv na spô­sob jeho mys­le­nia a žitia. “Môžem s čis­tým sve­do­mím pove­dať, že sa v nad­chá­dza­jú­cich rokoch ešte plá­nu­jem vrá­tiť ku kaž­dej dole zmie­ne­nej kni­he.”

As A Man Thin­keth

(James Allen)

Pro­stre­die, kto­ré nás obklo­pu­je, bude mať vždy vplyv na vnú­tor­ný stav, v kto­rom sa nachá­dza­me… Nepri­ťa­hu­je­me to, čo chce­me, ale to, čím sme.“ – James Allen

Toto je kni­ha, kto­rá ťa donú­ti pozrieť sa na seba do zrkad­la. Či si to pri­znáš ale­bo nie, to kde sa momen­tál­ne nachá­dzaš, si si naplá­no­val sám. Všet­ky roz­hod­nu­tia a skut­ky ťa pri­vied­li prá­ve tam, kde si dnes.

Táto kni­ha mi dopo­moh­la k tomu aby som mal koneč­ne kon­tro­lu nad svo­jim živo­tom.”

As-a-Man-Thinketh

foto: studentweekly.co.za

The Dis­cip­li­ned Pur­su­it of Less 

Essen­tia­lism

(Greg McKe­own)

Esen­cia­lis­ta vidí kom­pro­mi­sy ako neod­mys­li­teľ­nú súčasť živo­ta, nie však v nega­tív­nom zmys­le. Namies­to otáz­ky „Čoho sa musím vzdať?“ sa pýta „Čo zís­kam zme­nou?“ – Greg McKe­own

Pojed­ná­va sa v nej o tom, ako sa oko­lo nás nachá­dza­jú samé ruši­vé ele­men­ty. “Ja som si tie­to ele­men­ty zo živo­ta odstrá­nil. Pri nie­kto­rých to bolo ťaž­ké, no zis­til som, že ma len zby­toč­ne zaťa­žo­va­li.”

Essentialism

foto: wikimedia.org

The Art of Lear­ning: An Inner Jour­ney to Opti­mal Per­for­man­ce

(Josh Waitz­kin)

Kľú­čom k úspe­chu je maj­strov­ské ovlád­nu­tie našich základ­ných schop­nos­tí.” — Josh Waitz­kin

Táto kni­ha je celá o tom, ako by si nemal hľa­dať kom­fort, ale dis­kom­fort. Pou­čiť sa z pre­hry a obklo­piť sa ľuď­mi, kto­rí sú šikov­nej­ší, než ty sám. Čím ťaž­šie na cvi­čis­ku, tým jed­no­duch­šie to pre teba bude na bojis­ku.

img1

foto: halfhalfman.com 

Relen­tless: From Good to Gre­at to Uns­top­pab­le

(Tim Gro­ver)

Stra­té­gi­ou je dostať ľudí vôkol teba na tvoj level pro­duk­ti­vi­ty a zna­los­tí — nie zostú­piť na ten ich. Život nie sú pre­te­ky, na kon­ci zále­ží len na výsled­ku.“ Tim Gro­ver

Tu sa naučíš ako zasta­viť vše­tok ruch z oko­lia a kon­cen­tro­vať sa len na svoj cieľ.

tgrover1

foto: courtsidejones.com 

The Power of Star­ting Somet­hing Stu­pid

(Richie Nor­ton)

Začí­na to s malou, smieš­nou myš­lien­kou, kto­rá vedie k ďal­šej a zra­zu sa ocit­neš pred nie­čím neoby­čaj­ným: sebou samým.” — Richie Nor­ton

Kaž­dá bri­lant­ná ino­vá­cia bola zo začiat­ku len šia­le­ným hlú­pym nápa­dom. Ak máš momen­tál­ne neja­ký skve­lý nápad, urči­te ho začni rea­li­zo­vať. Nesta­čí len sní­vať.

The-Power-of-Something-Stupid

foto: sabusinessindex.co.za

The Com­pound Effect

(Dar­ren Har­dy)

Nikdy nezme­níš svoj život, pokiaľ nezač­neš zme­nou svo­jich den­ných rutín. Kľúč k úspe­chu sa skrý­va prá­ve v nich.” – Dar­ren Har­dy

Aký si mal dnes deň? Ak zlý, tvo­ja budúc­nosť je na tom podob­ne.

Super kni­ha o tom, že všet­ko, čo počas dňa spra­víš, defi­nu­je tvoj život. Kaž­do­den­né návy­ky, dob­ré či zlé, sa ti počas živo­ta spo­čí­ta­jú.

The_Compound_Effect_Darren_Hardy_Book

foto: zanda.com

Ender’s Game

(Orson Scott Card)

Moment, kedy roz­umieš svoj­mu nepria­te­ľo­vi natoľ­ko dob­re, že si schop­ný ho pora­ziť, je pres­ne rov­na­ký moment, kedy ho začí­naš mať úprim­ne rád.” — Orson Scott Card

Enders Game je mojím obľú­be­ným sci-fi. Hovo­rí o tom, aké ťaž­ke je nie­ko­ho naozaj dob­re poznať.”

81ci3tq9k-l-_sl1500_

foto: chrishallamworldview.files.wordpress.com

Abun­dan­ce: The Futu­re Is Bet­ter Than You Think

(Peter Dia­man­dis)

Hoj­nosť nezna­me­ná zabez­pe­čiť kaž­dé­mu na zemi život v pre­py­chu — zna­me­ná to, zabez­pe­čiť kaž­dé­mu život, v kto­rom má mož­nosť si vybe­rať” – Peter Dia­man­dis

Chceš sa stať miliar­dá­rom? Pomôž miliar­de ľudí. I keď je to nároč­ná úlo­ha, vďa­ka napre­do­va­niu moder­nej tech­no­ló­gie nebo­la nikdy ľah­šou. Navy­še táto kni­ha ti ces­tu uká­že.

Abundance_Final_Cover

foto: livetalksla.org

Rework

(Jason Fried)

Pra­co­vať bez plá­nu môže budiť neis­to­tu. No sle­po nasle­do­vať plán, kto­rý nezod­po­ve­dá rea­li­te je ešte naiv­nej­šie.” – Jasom Fried

V kni­he náj­deš návod na to, ako sa nene­chať pohl­tiť dlho­do­bým plá­no­va­ním. Plá­no­va­nie je samoz­rej­me dôle­ži­té, no netre­ba sa na ňom zasek­núť.

rework-021

foto: hollydayspaper.com

Zero to One: Notes on Star­tups, or How to Build the Futu­re

(Peter Thiel)

Skra­cho­va­né fir­my majú jed­no spo­loč­né – všet­ky zly­ha­li v sna­he pred­be­hnúť svo­ju kon­ku­ren­ciu” – Peter Thiel

Maj reál­ny plán a pus­ti sa do všet­ké­ho napl­no. Táto kni­ha je dia­lek­tic­kým opa­kom Rewrok-u, čo je pres­ne to, čo ma na tých­to dvoch kni­hách úpl­ne fas­ci­nu­je.”

Ak ťa aspoň jed­na z tých­to kníh oslo­vi­la, urči­te nevá­haj zožeň si ju. Nikdy nevieš, kedy sa ti môže od zákla­dov zme­niť život.

tumblr_ncacdkb7ac1qc0ozco8_r1_1280

foto: therussellsblogdotcom.files.wordpress.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­g­ra­gie: takepart.com

Pridať komentár (0)