10 kníh, ktoré si budeš chcieť pre­čí­tať znova

Kristína Šuvadová / 18. marca 2016 / Tools a produktivita

Známy blo­ger Ben­ja­min Hardy zosta­vil reb­rí­ček kníh, ktoré si tak obľú­bil, že ich pre­čí­tal hneď nie­koľko krát. Nezna­mená to, že by mal pre­by­tok voľ­ného času, jed­no­du­cho ho natoľko oslo­vili.

Pokojne by som mohol zosta­viť dlhý reb­rí­ček všet­kých skve­lých kníh, ktoré som kedy pre­čí­tal. Namiesto toho však pri­ná­šam zoznam tých, ku kto­rým sa spätne vra­ciam aj nie­koľko krát do roka.”

Každú z niž­šie uve­de­ných pre­čí­tal Ben­ja­min mini­málne dva­krát, no väč­šinu z nich tak 5-krát. Všetky tieto knihy mali vplyv na spô­sob jeho mys­le­nia a žitia. “Môžem s čis­tým sve­do­mím pove­dať, že sa v nad­chá­dza­jú­cich rokoch ešte plá­nu­jem vrá­tiť ku kaž­dej dole zmie­ne­nej knihe.”

As A Man Thin­keth

(James Allen)

Pro­stre­die, ktoré nás obklo­puje, bude mať vždy vplyv na vnú­torný stav, v kto­rom sa nachá­dzame… Nepri­ťa­hu­jeme to, čo chceme, ale to, čím sme.“ – James Allen

Toto je kniha, ktorá ťa donúti pozrieť sa na seba do zrkadla. Či si to pri­znáš alebo nie, to kde sa momen­tálne nachá­dzaš, si si naplá­no­val sám. Všetky roz­hod­nu­tia a skutky ťa pri­viedli práve tam, kde si dnes.

Táto kniha mi dopo­mohla k tomu aby som mal konečne kon­trolu nad svo­jim živo­tom.”

As-a-Man-Thinketh

foto: studentweekly.co.za

The Dis­cip­li­ned Pur­suit of Less 

Essen­tia­lism

(Greg McKe­own)

Esen­cia­lista vidí kom­pro­misy ako neod­mys­li­teľnú súčasť života, nie však v nega­tív­nom zmysle. Namiesto otázky „Čoho sa musím vzdať?“ sa pýta „Čo zís­kam zme­nou?“ – Greg McKe­own

Pojed­náva sa v nej o tom, ako sa okolo nás nachá­dzajú samé rušivé ele­menty. “Ja som si tieto ele­menty zo života odstrá­nil. Pri nie­kto­rých to bolo ťažké, no zis­til som, že ma len zby­točne zaťa­žo­vali.”

Essentialism

foto: wikimedia.org

The Art of Lear­ning: An Inner Jour­ney to Opti­mal Per­for­mance

(Josh Waitz­kin)

Kľú­čom k úspe­chu je maj­strov­ské ovlád­nu­tie našich základ­ných schop­ností.” — Josh Waitz­kin

Táto kniha je celá o tom, ako by si nemal hľa­dať kom­fort, ale dis­kom­fort. Pou­čiť sa z pre­hry a obklo­piť sa ľuďmi, ktorí sú šikov­nejší, než ty sám. Čím ťaž­šie na cvi­čisku, tým jed­no­duch­šie to pre teba bude na bojisku.

img1

foto: halfhalfman.com 

Relen­tless: From Good to Great to Uns­top­pable

(Tim Gro­ver)

Stra­té­giou je dostať ľudí vôkol teba na tvoj level pro­duk­ti­vity a zna­lostí — nie zostú­piť na ten ich. Život nie sú pre­teky, na konci záleží len na výsledku.“ Tim Gro­ver

Tu sa naučíš ako zasta­viť vše­tok ruch z oko­lia a kon­cen­tro­vať sa len na svoj cieľ.

tgrover1

foto: courtsidejones.com 

The Power of Star­ting Somet­hing Stu­pid

(Richie Nor­ton)

Začína to s malou, smieš­nou myš­lien­kou, ktorá vedie k ďal­šej a zrazu sa ocit­neš pred nie­čím neoby­čaj­ným: sebou samým.” — Richie Nor­ton

Každá bri­lantná ino­vá­cia bola zo začiatku len šia­le­ným hlú­pym nápa­dom. Ak máš momen­tálne nejaký skvelý nápad, určite ho začni rea­li­zo­vať. Nestačí len sní­vať.

The-Power-of-Something-Stupid

foto: sabusinessindex.co.za

The Com­pound Effect

(Dar­ren Hardy)

Nikdy nezme­níš svoj život, pokiaľ nezač­neš zme­nou svo­jich den­ných rutín. Kľúč k úspe­chu sa skrýva práve v nich.” – Dar­ren Hardy

Aký si mal dnes deň? Ak zlý, tvoja budúc­nosť je na tom podobne.

Super kniha o tom, že všetko, čo počas dňa spra­víš, defi­nuje tvoj život. Kaž­do­denné návyky, dobré či zlé, sa ti počas života spo­čí­tajú.

The_Compound_Effect_Darren_Hardy_Book

foto: zanda.com

Ender’s Game

(Orson Scott Card)

Moment, kedy roz­umieš svojmu nepria­te­ľovi natoľko dobre, že si schopný ho pora­ziť, je presne rov­naký moment, kedy ho začí­naš mať úprimne rád.” — Orson Scott Card

Enders Game je mojím obľú­be­ným sci-fi. Hovorí o tom, aké ťažke je nie­koho naozaj dobre poznať.”

81ci3tq9k-l-_sl1500_

foto: chrishallamworldview.files.wordpress.com

Abun­dance: The Future Is Bet­ter Than You Think

(Peter Dia­man­dis)

Hoj­nosť nezna­mená zabez­pe­čiť kaž­dému na zemi život v pre­py­chu — zna­mená to, zabez­pe­čiť kaž­dému život, v kto­rom má mož­nosť si vybe­rať” – Peter Dia­man­dis

Chceš sa stať miliar­dá­rom? Pomôž miliarde ľudí. I keď je to náročná úloha, vďaka napre­do­va­niu moder­nej tech­no­ló­gie nebola nikdy ľah­šou. Navyše táto kniha ti cestu ukáže.

Abundance_Final_Cover

foto: livetalksla.org

Rework

(Jason Fried)

Pra­co­vať bez plánu môže budiť neis­totu. No slepo nasle­do­vať plán, ktorý nezod­po­vedá rea­lite je ešte naiv­nej­šie.” – Jasom Fried

V knihe náj­deš návod na to, ako sa nene­chať pohl­tiť dlho­do­bým plá­no­va­ním. Plá­no­va­nie je samoz­rejme dôle­žité, no netreba sa na ňom zasek­núť.

rework-021

foto: hollydayspaper.com

Zero to One: Notes on Star­tups, or How to Build the Future

(Peter Thiel)

Skra­cho­vané firmy majú jedno spo­ločné – všetky zly­hali v snahe pred­be­hnúť svoju kon­ku­ren­ciu” – Peter Thiel

Maj reálny plán a pusti sa do všet­kého naplno. Táto kniha je dia­lek­tic­kým opa­kom Rewrok-u, čo je presne to, čo ma na týchto dvoch kni­hách úplne fas­ci­nuje.”

Ak ťa aspoň jedna z týchto kníh oslo­vila, určite nevá­haj zožeň si ju. Nikdy nevieš, kedy sa ti môže od zákla­dov zme­niť život.

tumblr_ncacdkb7ac1qc0ozco8_r1_1280

foto: therussellsblogdotcom.files.wordpress.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­g­ra­gie: takepart.com

Pridať komentár (0)