10 naj­hod­not­nej­ších star­tu­pov, kto­ré zalo­ži­li štu­den­ti

Lukáš Gašparík jr. / 4. apríla 2015 / Startupy

Mic­ro­soft, Face­bo­ok či Goog­le. Gigan­ti, kto­rí majú jed­no spo­loč­né. v čase ich zalo­že­nia boli ich zakla­da­te­lia ešte stá­le štu­dent­mi a dnes sú to tie naj­hod­not­nej­šie spo­loč­no­ti na sve­te.

zdroj: blog.up.co

Pridať komentár (0)