10 naj­lep­ších WordP­ress roz­ší­rení podľa Alex Ková­čo­vej

Michal Králik: Sketcher.sk / 21. apríla 2015 / Tools a produktivita

Ak ešte nepoz­náte Ale­xan­dru Ková­čovú, tak je to žena, ktorá patrí medzi 100 najús­peš­nej­ších blo­ge­rov na celom svete. Spolu s jej blo­gom crazysexyfuntraveler.com zís­kala nie­koľko oce­není ako “1 of Best Female blogs of 2015” alebo “Sexiest Female Tra­vel­lers”.

Toto sú podľa nej tie naj­lep­šie roz­ší­re­nia, ktoré by nemali chý­bať v žiad­nom WordP­ress blogu.

1. Akis­met

banner-772x250

Akis­met pre­ve­ruje všetky komen­táre a chráni stránky od spa­mov. Dovo­ľuje vám prejsť spamy, ktoré ozna­čil na vašom webe v časti komen­tá­rov.

2. Spam Com­ments Cle­a­ner

WordPress › Spam Comments Cleaner « WordPress Plugins

Ak máte WP stránku, tak je prav­de­po­dobné, že máte viac ako 20 spa­mo­vých komen­tá­rov na vašich prís­pev­koch denne. Ak ich nezma­žete, zabe­rajú veľa miesta a samoz­rejme budú kaž­dým dňom naras­tať. Toto roz­ší­re­nie slúži nato, aby ste to nemu­seli robiť ručne.

3. Twe­e­tily

banner-772x250 (1)

Twe­e­tily je plu­gin, ktorý auto­ma­ticky vytvára twe­ety strá­nok alebo člán­kov na Twit­ter a tým udr­žiava obsah “nažive”, čím pri­náša nových ľudí na vaše stránky.

4. Jet­pack

jetpack

Jet­pack je roz­ší­re­nie, ktoré je tak skvelé, že je o ňom aj ťažko v skratke hovo­riť. Obsa­huje naprí­klad nástroje pre pris­pô­so­be­nie, web pre­mávku, mobilné zaria­de­nia, obsah a nástroje pre opti­ma­li­zá­ciu výkonu.

5. WP SEO by Yoast

SEO

Zlep­šite si svoje WordP­ress SEO. Píšte lepší obsah a majte opti­ma­li­zo­vaný WordP­ress web využi­tím jed­ného z naj­lep­ších SEO roz­ší­rení pre WordP­ress.

6. Thank me later

banner-772x250 (2)

Veľmi dobré roz­ší­re­nie na ďakovné emaily. Vytvo­ríte jed­no­du­chú správu s poďa­ko­va­ním za komen­tár a tá s už auto­ma­ticky pošle uží­va­te­ľovi, ktorý komen­tár napí­sal.

7. Digg digg

digdigg

Všetko v jed­nom, jedná sa o roz­ší­re­nie pre zdie­ľa­nie vašich prís­pev­kov na sociál­nych sie­ťach. Pri­dajte pohyb­livé alebo sta­tické odkazy na sociálne siete pri vašich člán­koch, strán­kach.

8. WP Super Cache

cache

Roz­ší­re­nie, ktoré vymaže staré dáta, reví­zie a všetko podobné.

9. Face­book Page Pro­mo­ter Like­box

facebook

Nástroj ako zme­niť náv­štev­ní­kov vašich strá­nok aj na vašich fanú­ši­kov. S týmto roz­ší­re­ním môžete zobra­ziť Face­book Like Box v light­boxe.

10. Upd­raft Plus Bac­kup

updraft

Roz­ší­re­nie, ktoré pomáha uro­biť zálohy a rov­nako aj vrá­tiť dáta pomerne jed­no­du­cho. Či už chcete robiť zálohy manu­álne alebo auto­ma­ticky, zvládne všetko. Zálohy vám auto­ma­ticky odošle na Drop­box, Google Drive, FTP, SFTP, e-mail a iné.

Alex všetky tieto roz­ší­re­nia odpre­zen­to­vala aj na Word­Camp Slo­ven­sko 2015, ktorý sa konal minulú sobotu v Bra­ti­slave.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)