10 návy­kov ľudí, ktorí nikdy nič nedo­kážu

Nikola Tokárová / 29. januára 2016 / Tools a produktivita

Určite si už čítal množ­stvo člán­kov o tom, aké návyky majú úspešní ľudia, čím sa inšpi­ro­vať, čo pomôže tvo­jej pro­duk­ti­vite a koho by si si mal vziať za vzor.

Je ťažké sna­žiť sa inšpi­ro­vať úspeš­nými ľuďmi, keď jeden tvrdí, že naj­lep­šie je ráno vstá­vať a cvi­čiť, druhý, že prvých 10 minút by si nemal robiť nič iné len pre­mýš­ľať a tretí, že hneď po zobu­dení si musíš pri­pra­viť to do list na daný deň. Všetci však máme svoje ritu­ály, svoje tempo a musíme postupne sami na sebe zis­tiť, čo nám vyho­vuje naj­viac. Napriek tomu, že úspeš­ným sa nesta­neš vtedy, keď začneš iba kopí­ro­vať zvyky úspeš­ných, ponú­kame ti zoznam vecí, kto­rým by si sa naopak mal vyhý­bať, ak sa chceš nakop­núť a nie­kam sa v budúc­nosti posu­núť.

CPrF2ORUsAAKnv9

Darius Foroux vytvo­ritl reb­rí­ček podľa svo­jich vlast­ných skú­se­ností. Prvý­krát stre­tol úspeš­ného člo­veka až po svo­jej 24. Vyras­tal v rodine pra­cu­jú­cej triedy, kde sa stre­tá­val práve s ľuďmi, ktorí boli skôr neús­pešní. Prvý člo­vek, ktorý sa zja­vil v živote Dariusa a nepat­ril medzi nich, bol pod­ni­ka­teľ pri­bližne okolo šty­rid­siatky. Keď Darius roz­be­hol svoj biz­nis, práve on bol jed­ným z jeho prvých kli­en­tov. Keď ho stre­tol prvý raz, mal miernu nad­váhu, peňazí toľko, že ich sám neve­del zrá­tať a bol neus­tále veselý. Okrem toho však tiež stra­til lásku svojho života, jeho man­želku. Darius sa s ním spria­te­lil.

Pove­dal mu, že cez tra­gé­diu, ktorú pre­žil sa nikdy nepre­nie­sol, napriek tomu však nestra­til svoj pozi­tívny postoj k životu a sna­žil sa konať dobro. Sta­ral sa o ostat­ných a Dariu­sovi pris­pel k jeho prvému biz­nisu aj napriek tomu, že nevy­ze­ral úspešne. Železná zásada, kto­rej sa držal bola, že sa jed­no­du­cho sna­žil nebyť neús­peš­ným. Tvr­dil, že každý by mal štu­do­vať to, čo ho robí nešťast­ným, neús­peš­ným, chu­dob­ným, tuč­ným alebo hlú­pym. A potom všetky tieto veci eli­mi­no­vať.

overweight-man

Bob Dylan vysti­hol úspech vo svo­jom výroku: „Člo­vek je úspešný ak ráno vstane a večer sa dostane do postele a medzi­tým robí to, čo robiť chce.“

Väč­šina rád ohľa­dom úspe­chu vyzerá ako rov­nica: Pokiaľ uro­bíš X, budeš šťastný a úspešný. Pokiaľ zješ tri vaj­cia so sla­ni­nou, umy­ješ si vlasy sójo­vými klíč­kami, uro­bíš desať kli­kov a svoj denný to do list a to všetko NARAZ budeš na sto per­cent úspešný.

Skúsme to teda inak, tu je zoznam vecí, ktoré by si nemal robiť. Ak robíš jednu z nich, čo už, nikto nie je doko­nalý. Ak robíš dve, skús sa nad sebou zamys­lieť. Ak máš tri a viac zlých návy­kov, asi by si to mal zme­niť. Nikto predsa nechce byť neús­pešný. A ak práve neroz­bie­haš svoj biz­nis, skús sa týmto zloz­vy­kom vyhý­bať aj pri bež­nom fun­go­vaní a porov­naj si, či sa necí­tiš lep­šie a šťast­nej­šie, ako keď pat­rili do tvo­jej rutiny.

  1. Neús­pešní ľudia sú roztr­žití

Essen­tia­lism je kniha od Grega McKe­owna, v kto­rej hovorí o prí­behu, ako stre­tol po rokoch svojho spo­lu­žiaka. Ten Gre­govi pove­dal, že práve nemá prácu a pop­ro­sil Grega o pomoc. O dvad­sať sekúnd neskôr dostal správu, vybral tele­fón a začal odpi­so­vať. Pre­behlo desať sekúnd, potom dvad­sať, minúta. Greg tam zatiaľ len nemo stál a sle­do­val ho. Po dvoch minú­tach to Greg vzdal a odišiel.

Prvá rada teda znie: Neži svoj život v minu­losti ani budúc­nosti stra­tený vo svo­jich oba­vách a myš­lien­kach. Ak by sa Gre­gov spo­lu­žiak doká­zal sústre­diť , možno by mal od neho skvelé odpo­rú­ča­nie.

city-traffic-people-smartphone-large

  1. Neús­pešní ľudia iba roz­prá­vajú a roz­prá­vajú

Vieš čo je lep­šie ako hovo­riť o nie­čom? Uro­biť to?

V roku 2010 Derek Sivers hovo­ril na TED kon­fe­ren­cii o tom, ako by si mali ľudia držať svoje ciele pre seba, pre­tože hovo­re­nie o nich je kon­tra­pro­duk­tívne. Naprí­klad na sociál­nych sie­ťach môžeš dosť často vidieť vyhlá­se­nia ako: Tré­nu­jem na mara­tón, alebo začí­nam biz­nis. Šia­lené na tom je, ako ľudia rea­gujú. Pochvá­lia ťa za ozná­me­nie nie­čoho. Ale počkaj. Veď pove­dať, že ide tré­no­vať mara­tón a sku­točne behať mara­tón sú dve roz­dielne veci, však?

rozpravaju

V tvo­jej hlave v sku­toč­nosti až tak odlišné nie sú. Derek Sivers hovorí, že ak nie­koho upo­ve­do­míš o svo­jom cieli, tento jav nazý­vajú psy­cho­ló­go­via sociálna rea­lita. Tvoje vedo­mie je oblaf­nuté do stavu, keď si myslí, že sa to už sku­točne stalo. A keďže potom cítiš čias­točné uko­je­nie, pre­tože nie­kde v tvo­jej hlave si to už doká­zal, si menej moti­vo­vaný sku­točne drieť.

Buď nie­kým, kto veci robí a nie o nich hovorí.

  1. Neús­pešní ľudia trá­via čas s lúz­rami

Ak strá­viš veľa času s ľuďmi, ktorí to už vzdali a pre­stali bojo­vať za to, čo chceli, sta­neš sa jed­ným z nich. Táto ana­ló­gia fun­guje na aký­koľ­vek typ osôb.

Chceš byť fit? Stre­tá­vaj sa s fit ľuďmi. Ľudia navzá­jom zo seba „nasá­vajú“ ener­giu. Čo je podľa teba lep­šie? Kama­rát, ktorý sa ťa pýta, kedy chceš ísť posil­ňo­vať alebo kama­rát, ktorý ťa volá už tretí krát tento týž­deň von sa opiť?

losers

  1. Neús­pešní ľudia všetko nená­vi­dia

A obzvlášť tých, kto­rým sa darí. O tomto sme už raz písali v článku Prečo ti všetci želajú pád. Takže, prečo nedo­ká­žeme byť šťastní za úspe­chy ostat­ných?

hand-774890_960_720

Ukáž ľuďom tro­chu lásky, neza­bije ťa to. Ak však naozaj nemáš náladu, lebo si mal zlý deň je to okej, každý je občas roz­la­dený. Ak však nená­vi­díš všetko a všet­kých, budeš mať ťažký život.

  1. Neús­pešní ľudia prok­ras­ti­nujú

Napriek tomu, že slovo prok­ras­ti­ná­cia bolo pou­ží­vané už v 80. rokoch minu­lého sto­ro­čia, v posled­nej dobe zažíva svoj obrov­ský boom. Je jasné, že je to spo­jené s tech­no­lo­gic­kým vývo­jom, ktorý nám umož­ňuje byť online 24/7 a v mobile mať otvo­rené obrov­ské množ­stvo appiek, ktoré nám nedo­vo­lia sústre­diť sa na jednu vec a dokon­čiť, lebo ako by aj mohli, keď stále pípa mes­san­ger, frajer/ka ti posiela snap­chaty, kamoš pri­dal nový blog a stud­nica you­tube videí je neko­nečná?

Teenage_girl_texting_while_reading_a_manga_1

Aký by bol roz­diel medzi tým, keby si mal na tú semi­nárku o týž­deň viac? Prav­de­po­dobne žia­den. Nebola by lep­šia, dlh­šia, pres­nej­šia. Posú­vaj si dead­line len v prí­pade, že si pre­sved­čený o tom, že dlhší čas ti pomôže dosiah­nuť lepší výsle­dok.

Rob veci hneď a načas, alebo si ich odlož na neskôr, ale urob ich lep­šie.

(Poznámka redak­cie: ak sa naozaj nevieš pri­nú­tiť k dokon­če­niu vecí pred dead­li­nom, skús pomo­doro tech­niku.)

  1. Neús­pešní ľudia nepo­čú­vajú ostat­ných

Pre­tože milujú samých seba. Buďme úprimní, každý psy­chicky zdravý člo­vek by mal mať rád alebo milo­vať sám seba, pre­tože to je zákla­dom šťast­ného života, avšak neús­pešní ľudia milujú IBA seba.

listen

Počú­vame ostat­ných, pre­tože nám na nich záleží. Ako inak môžeš ľuďom uká­zať, že ti na nich záleží? Každý ťa môže objať, ale nie každý ti dokáže zavo­lať len preto, aby sa ťa úprimne spý­tal ako sa máš, pre­tože ho to sku­točne zau­jíma. Takže pýtaj sa ľudí, ako sa im darí, počú­vaj ich a sta­raj sa o nich.

  1. Neús­pešní ľudia sú leniví

Nikdy sa ti nič nechce? Všetci to poznáme. Nechce sa ti ísť na dohod­nutú večeru, alebo kúpiť rodi­čom dar­ček na svia­tok. Pri­znajme si to, to je leni­vosť.

Skús vypnúť počí­tač, polo­žiť tele­fón, zdvi­hnúť sa a ísť sa veno­vať svo­jej rodine, pria­te­ľom, par­tne­rovi. Nájsť šťas­tie v živote sa dá v nových zážit­koch, ktoré si dote­raz nevys­kú­šal.

lazy

Keď si lenivý, tak si nedáš ani len šancu, aby si zažil niečo nové. A tiež to nie je fér voči ľuďom v tvo­jom živote.

  1. Neús­pešní ľudia sa neučia

Učiť sa nové veci je jedna z naj­ťaž­ších vecí na svete. Nie­ktorí ľudia nikdy nedo­čí­tajú knihu, nedo­kon­čia školu alebo sa nepou­čia zo svo­jich chýb. Uče­nie je boj. Ale pop­re­mýš­ľaj nad týmto: žijeme vo veľmi vzru­šu­jú­cej dobe pre tých, ktorí sa chcú učiť. Infor­má­cie nikdy neboli viac dostupné. Ak si v minu­losti pochá­dzal z far­már­skej rodiny, tiež si sa stal v far­má­rom. Ak v súčas­nosti pochá­dzaš z rodiny ekonómov/učiteľov/lekárov tiež sa sta­neš môžeš byť čím­koľ­vek! Stačí sa len naučiť ako na to.

635850407850900434-2122704357_studying

  1. Neús­pešní ľudia sú neslušní

Nejako sme dospeli k tomu, že v súčas­nosti je cool mať imidž blbca. Je to omnoho viac cool, ako byť milý na ľudí. Nemu­síš byť hneď filan­tro­pom, úplne postačí, ak budeš jed­no­du­cho slušný. Ak taký nie si, nie­kedy to skús. Možno si aj náj­deš nových kama­rá­tov.

  1. Neús­pešní ľudia to vzdá­vajú

Ako pove­dal Tho­mas Alva Edi­son: „Našou naj­väč­šou sla­bos­ťou je vzdať sa. Najis­tej­šou for­mou úspe­chu je vždy to skú­siť ešte jeden krát.“ 

206413799_7c68420938_o

Zdroj: dariusforoux.com

Pridať komentár (0)