10 návy­kov ľudí, kto­rí nikdy nič nedo­ká­žu

Nikola Tokárová / 29. januára 2016 / Lifehacking

Urči­te si už čítal množ­stvo člán­kov o tom, aké návy­ky majú úspeš­ní ľudia, čím sa inšpi­ro­vať, čo pomô­že tvo­jej pro­duk­ti­vi­te a koho by si si mal vziať za vzor.

Je ťaž­ké sna­žiť sa inšpi­ro­vať úspeš­ný­mi ľuď­mi, keď jeden tvr­dí, že naj­lep­šie je ráno vstá­vať a cvi­čiť, dru­hý, že prvých 10 minút by si nemal robiť nič iné len pre­mýš­ľať a tre­tí, že hneď po zobu­de­ní si musíš pri­pra­viť to do list na daný deň. Všet­ci však máme svo­je ritu­ály, svo­je tem­po a musí­me postup­ne sami na sebe zis­tiť, čo nám vyho­vu­je naj­viac. Napriek tomu, že úspeš­ným sa nesta­neš vte­dy, keď začneš iba kopí­ro­vať zvy­ky úspeš­ných, ponú­ka­me ti zoznam vecí, kto­rým by si sa naopak mal vyhý­bať, ak sa chceš nakop­núť a nie­kam sa v budúc­nos­ti posu­núť.

CPrF2ORUsAAKnv9

Darius Foroux vytvo­ritl reb­rí­ček pod­ľa svo­jich vlast­ných skú­se­nos­tí. Prvý­krát stre­tol úspeš­né­ho člo­ve­ka až po svo­jej 24. Vyras­tal v rodi­ne pra­cu­jú­cej trie­dy, kde sa stre­tá­val prá­ve s ľuď­mi, kto­rí boli skôr neús­peš­ní. Prvý člo­vek, kto­rý sa zja­vil v živo­te Dariu­sa a nepat­ril medzi nich, bol pod­ni­ka­teľ pri­bliž­ne oko­lo šty­rid­siat­ky. Keď Darius roz­be­hol svoj biz­nis, prá­ve on bol jed­ným z jeho prvých kli­en­tov. Keď ho stre­tol prvý raz, mal mier­nu nad­vá­hu, peňa­zí toľ­ko, že ich sám neve­del zrá­tať a bol neus­tá­le vese­lý. Okrem toho však tiež stra­til lás­ku svoj­ho živo­ta, jeho man­žel­ku. Darius sa s ním spria­te­lil.

Pove­dal mu, že cez tra­gé­diu, kto­rú pre­žil sa nikdy nepre­nie­sol, napriek tomu však nestra­til svoj pozi­tív­ny postoj k živo­tu a sna­žil sa konať dob­ro. Sta­ral sa o ostat­ných a Dariu­so­vi pris­pel k jeho prvé­mu biz­ni­su aj napriek tomu, že nevy­ze­ral úspeš­ne. Želez­ná zása­da, kto­rej sa držal bola, že sa jed­no­du­cho sna­žil nebyť neús­peš­ným. Tvr­dil, že kaž­dý by mal štu­do­vať to, čo ho robí nešťast­ným, neús­peš­ným, chu­dob­ným, tuč­ným ale­bo hlú­pym. A potom všet­ky tie­to veci eli­mi­no­vať.

overweight-man

Bob Dylan vysti­hol úspech vo svo­jom výro­ku: „Člo­vek je úspeš­ný ak ráno vsta­ne a večer sa dosta­ne do poste­le a medzi­tým robí to, čo robiť chce.“

Väč­ši­na rád ohľa­dom úspe­chu vyze­rá ako rov­ni­ca: Pokiaľ uro­bíš X, budeš šťast­ný a úspeš­ný. Pokiaľ zješ tri vaj­cia so sla­ni­nou, umy­ješ si vla­sy sójo­vý­mi klíč­ka­mi, uro­bíš desať kli­kov a svoj den­ný to do list a to všet­ko NARAZ budeš na sto per­cent úspeš­ný.

Skús­me to teda inak, tu je zoznam vecí, kto­ré by si nemal robiť. Ak robíš jed­nu z nich, čo už, nikto nie je doko­na­lý. Ak robíš dve, skús sa nad sebou zamys­lieť. Ak máš tri a viac zlých návy­kov, asi by si to mal zme­niť. Nikto pred­sa nech­ce byť neús­peš­ný. A ak prá­ve neroz­bie­haš svoj biz­nis, skús sa tým­to zloz­vy­kom vyhý­bať aj pri bež­nom fun­go­va­ní a porov­naj si, či sa necí­tiš lep­šie a šťast­nej­šie, ako keď pat­ri­li do tvo­jej ruti­ny.

  1. Neús­peš­ní ľudia sú roztr­ži­tí

Essen­tia­lism je kni­ha od Gre­ga McKe­owna, v kto­rej hovo­rí o prí­be­hu, ako stre­tol po rokoch svoj­ho spo­lu­žia­ka. Ten Gre­go­vi pove­dal, že prá­ve nemá prá­cu a pop­ro­sil Gre­ga o pomoc. O dvad­sať sekúnd neskôr dostal sprá­vu, vybral tele­fón a začal odpi­so­vať. Pre­beh­lo desať sekúnd, potom dvad­sať, minú­ta. Greg tam zatiaľ len nemo stál a sle­do­val ho. Po dvoch minú­tach to Greg vzdal a odišiel.

Prvá rada teda znie: Neži svoj život v minu­los­ti ani budúc­nos­ti stra­te­ný vo svo­jich oba­vách a myš­lien­kach. Ak by sa Gre­gov spo­lu­žiak doká­zal sústre­diť , mož­no by mal od neho skve­lé odpo­rú­ča­nie.

city-traffic-people-smartphone-large

  1. Neús­peš­ní ľudia iba roz­prá­va­jú a roz­prá­va­jú

Vieš čo je lep­šie ako hovo­riť o nie­čom? Uro­biť to?

V roku 2010 Derek Sivers hovo­ril na TED kon­fe­ren­cii o tom, ako by si mali ľudia držať svo­je cie­le pre seba, pre­to­že hovo­re­nie o nich je kon­tra­pro­duk­tív­ne. Naprí­klad na sociál­nych sie­ťach môžeš dosť čas­to vidieť vyhlá­se­nia ako: Tré­nu­jem na mara­tón, ale­bo začí­nam biz­nis. Šia­le­né na tom je, ako ľudia rea­gu­jú. Pochvá­lia ťa za ozná­me­nie nie­čo­ho. Ale počkaj. Veď pove­dať, že ide tré­no­vať mara­tón a sku­toč­ne behať mara­tón sú dve roz­diel­ne veci, však?

rozpravaju

V tvo­jej hla­ve v sku­toč­nos­ti až tak odliš­né nie sú. Derek Sivers hovo­rí, že ak nie­ko­ho upo­ve­do­míš o svo­jom cie­li, ten­to jav nazý­va­jú psy­cho­ló­go­via sociál­na rea­li­ta. Tvo­je vedo­mie je oblaf­nu­té do sta­vu, keď si mys­lí, že sa to už sku­toč­ne sta­lo. A keď­že potom cítiš čias­toč­né uko­je­nie, pre­to­že nie­kde v tvo­jej hla­ve si to už doká­zal, si menej moti­vo­va­ný sku­toč­ne drieť.

Buď nie­kým, kto veci robí a nie o nich hovo­rí.

  1. Neús­peš­ní ľudia trá­via čas s lúz­ra­mi

Ak strá­viš veľa času s ľuď­mi, kto­rí to už vzda­li a pre­sta­li bojo­vať za to, čo chce­li, sta­neš sa jed­ným z nich. Táto ana­ló­gia fun­gu­je na aký­koľ­vek typ osôb.

Chceš byť fit? Stre­tá­vaj sa s fit ľuď­mi. Ľudia navzá­jom zo seba „nasá­va­jú“ ener­giu. Čo je pod­ľa teba lep­šie? Kama­rát, kto­rý sa ťa pýta, kedy chceš ísť posil­ňo­vať ale­bo kama­rát, kto­rý ťa volá už tre­tí krát ten­to týž­deň von sa opiť?

losers

  1. Neús­peš­ní ľudia všet­ko nená­vi­dia

A obzvlášť tých, kto­rým sa darí. O tom­to sme už raz písa­li v člán­ku Pre­čo ti všet­ci žela­jú pád. Tak­že, pre­čo nedo­ká­že­me byť šťast­ní za úspe­chy ostat­ných?

hand-774890_960_720

Ukáž ľuďom tro­chu lás­ky, neza­bi­je ťa to. Ak však naozaj nemáš nála­du, lebo si mal zlý deň je to okej, kaž­dý je občas roz­la­de­ný. Ak však nená­vi­díš všet­ko a všet­kých, budeš mať ťaž­ký život.

  1. Neús­peš­ní ľudia prok­ras­ti­nu­jú

Napriek tomu, že slo­vo prok­ras­ti­ná­cia bolo pou­ží­va­né už v 80. rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia, v posled­nej dobe zaží­va svoj obrov­ský boom. Je jas­né, že je to spo­je­né s tech­no­lo­gic­kým vývo­jom, kto­rý nám umož­ňu­je byť onli­ne 24/7 a v mobi­le mať otvo­re­né obrov­ské množ­stvo appiek, kto­ré nám nedo­vo­lia sústre­diť sa na jed­nu vec a dokon­čiť, lebo ako by aj moh­li, keď stá­le pípa mes­san­ger, frajer/ka ti posie­la snap­cha­ty, kamoš pri­dal nový blog a stud­ni­ca you­tu­be videí je neko­neč­ná?

Teenage_girl_texting_while_reading_a_manga_1

Aký by bol roz­diel medzi tým, keby si mal na tú semi­nár­ku o týž­deň viac? Prav­de­po­dob­ne žia­den. Nebo­la by lep­šia, dlh­šia, pres­nej­šia. Posú­vaj si dead­li­ne len v prí­pa­de, že si pre­sved­če­ný o tom, že dlh­ší čas ti pomô­že dosiah­nuť lep­ší výsle­dok.

Rob veci hneď a načas, ale­bo si ich odlož na neskôr, ale urob ich lep­šie.

(Poznám­ka redak­cie: ak sa naozaj nevieš pri­nú­tiť k dokon­če­niu vecí pred dead­li­nom, skús pomo­do­ro tech­ni­ku.)

  1. Neús­peš­ní ľudia nepo­čú­va­jú ostat­ných

Pre­to­že milu­jú samých seba. Buď­me úprim­ní, kaž­dý psy­chic­ky zdra­vý člo­vek by mal mať rád ale­bo milo­vať sám seba, pre­to­že to je zákla­dom šťast­né­ho živo­ta, avšak neús­peš­ní ľudia milu­jú IBA seba.

listen

Počú­va­me ostat­ných, pre­to­že nám na nich zále­ží. Ako inak môžeš ľuďom uká­zať, že ti na nich zále­ží? Kaž­dý ťa môže objať, ale nie kaž­dý ti doká­že zavo­lať len pre­to, aby sa ťa úprim­ne spý­tal ako sa máš, pre­to­že ho to sku­toč­ne zau­jí­ma. Tak­že pýtaj sa ľudí, ako sa im darí, počú­vaj ich a sta­raj sa o nich.

  1. Neús­peš­ní ľudia sú leni­ví

Nikdy sa ti nič nech­ce? Všet­ci to pozná­me. Nech­ce sa ti ísť na dohod­nu­tú veče­ru, ale­bo kúpiť rodi­čom dar­ček na svia­tok. Pri­znaj­me si to, to je leni­vosť.

Skús vypnúť počí­tač, polo­žiť tele­fón, zdvi­hnúť sa a ísť sa veno­vať svo­jej rodi­ne, pria­te­ľom, par­tne­ro­vi. Nájsť šťas­tie v živo­te sa dá v nových zážit­koch, kto­ré si dote­raz nevys­kú­šal.

lazy

Keď si leni­vý, tak si nedáš ani len šan­cu, aby si zažil nie­čo nové. A tiež to nie je fér voči ľuďom v tvo­jom živo­te.

  1. Neús­peš­ní ľudia sa neučia

Učiť sa nové veci je jed­na z naj­ťaž­ších vecí na sve­te. Nie­kto­rí ľudia nikdy nedo­čí­ta­jú kni­hu, nedo­kon­čia ško­lu ale­bo sa nepou­čia zo svo­jich chýb. Uče­nie je boj. Ale pop­re­mýš­ľaj nad tým­to: žije­me vo veľ­mi vzru­šu­jú­cej dobe pre tých, kto­rí sa chcú učiť. Infor­má­cie nikdy nebo­li viac dostup­né. Ak si v minu­los­ti pochá­dzal z far­már­skej rodi­ny, tiež si sa stal v far­má­rom. Ak v súčas­nos­ti pochá­dzaš z rodi­ny ekonómov/učiteľov/lekárov tiež sa sta­neš môžeš byť čím­koľ­vek! Sta­čí sa len naučiť ako na to.

635850407850900434-2122704357_studying

  1. Neús­peš­ní ľudia sú nesluš­ní

Neja­ko sme dospe­li k tomu, že v súčas­nos­ti je cool mať imidž blb­ca. Je to omno­ho viac cool, ako byť milý na ľudí. Nemu­síš byť hneď filan­tro­pom, úpl­ne posta­čí, ak budeš jed­no­du­cho sluš­ný. Ak taký nie si, nie­ke­dy to skús. Mož­no si aj náj­deš nových kama­rá­tov.

  1. Neús­peš­ní ľudia to vzdá­va­jú

Ako pove­dal Tho­mas Alva Edi­son: „Našou naj­väč­šou sla­bos­ťou je vzdať sa. Najis­tej­šou for­mou úspe­chu je vždy to skú­siť ešte jeden krát.“ 

206413799_7c68420938_o

Zdroj: dariusforoux.com

Pridať komentár (0)