Pre­čo ti všet­ci žela­jú pád

Nikola Tokárová / 19. januára 2016 / Lifehacking

Pre­čo si ľudia žela­jú vzá­jom­ný neús­pech?

Chceš radu? Ak ti nie­kto povie, že tvoj naj­väč­ší pád bol urči­te na nie­čo dob­rý, never mu. Čokoľ­vek ľudia hovo­ria nie je prav­di­vé, pokiaľ títo ľudia nie sú súčas­ťou tvoj­ho pro­jek­tu ale­bo spo­loč­nos­ti, či nema­jú aký­koľ­vek osob­ný záu­jem na tvo­jom úspe­chu.

Fak­tom je, že väč­ši­na ľudí si želá, aby si neus­pel. Mož­no to nie je jas­né im, ani tebe, ale ich základ­ným inštink­tom je, že si žela­jú, aby tvo­ja prá­ca nevyš­la. Je veľ­mi výni­moč­né ak náj­deš nie­ko­ho, kto chce, aby si uspel, ak sami nie sú zahr­nu­tí v tvo­jom úspe­chu.

IMG_1753

Samoz­rej­me, sú tu aj inves­to­ri, kto­rí si mys­lia, že tvoj star­tup má obrov­ský poten­ciál, avšak komen­tá­re k tvoj­mu star­tu­pu vypo­ve­da­jú o nie­čom inom – stov­ky ľudí pred­po­ve­da­jú tvoj koniec a dúfa­jú, že majú prav­du.

Ľudia radi uka­zu­jú na neús­pe­chy iných, aby si našli argu­ment, pre­čo nikdy neza­čí­nať s ničím vlast­ným a pokoj­ne osta­li aj naďa­lej vo svo­jej kom­fort­nej zóne.

Nikto ti nepra­je úspech, lebo:

Uvoľ­ňu­je to ich tlak a ospra­vedl­ňu­je ich hlú­pe život­né roz­hod­nu­tia.

Väč­ši­na ľudí si na seba nevez­me rizi­ko skú­siť nie­čo na vlast­nú päsť. Nie kaž­dý musí, nie kaž­dý by mal. Namies­to toho úprim­ne pri­znať, že to jed­no­du­cho robiť nech­cú ale­bo na to nema­jú sa veľa ľudí sna­ží zakryť za myš­lien­ku, že nevys­kú­šať nič je vlast­ne naj­bez­peč­nej­ším a naj­lep­ším rie­še­ním.

Kaž­dý jeden pád, za kto­rý sa môžu scho­vať, hrá za ich teóriu. Mys­lia si pre­to, že sú omno­ho múd­rej­ší ako ľudia, kto­rí sa do rizi­ka púš­ťa­jú s plným pre­sved­če­ním aj keď to vyze­rá tak, že všet­ko ide pro­ti nim. Môžu sa pozrieť späť na ich živo­ty a cítiť sa pohodl­ne, lebo nepo­ka­zi­li nič tak, ako ty.

img_20140226_1819061

Na dru­hú stra­nu, ak si úspeš­ný aj napriek obrov­ské­mu rizi­ku, kto­ré pod­stú­piš a dosiah­neš to, v čo veríš, hádže to na tých­to ľudí zlé svet­lo.

Ľudia sú vystra­še­ní z rizi­ka u ostat­ných, pre­to­že sa boja, že sa im minú dôvo­dy aby nena­sle­do­va­li ostat­ných. Rov­na­ko sú vystra­še­ní, že tvoj úspech sa neja­kým spô­so­bom rov­ná ich pre­hre.

…a ak si neus­pel, môže to zna­me­nať, že oni áno.

Je jed­no­du­ché zabud­núť na to, že nie­ko­ho úspech zna­me­ná opak pre ostat­ných. Porov­ná­va­nie je však to naj­hor­šie, čo môžeš uro­biť. Je jas­né, že ak nie­ko­ho nemáš rád a on uspe­je, čaka­jú ťa ťaž­ké časy pri vyrov­ná­va­ní sa s tým. Vše­obec­ne pla­tí, že nie ste súpe­ri a pri jeho úspe­chu pre­ží­vaš len závisť.

talentexpo-760x427

Kaž­dá výhra je pozi­tív­na. Za kaž­dým, keď sa nie­ko­mu, koho poznáš spl­ní sen, pro­jekt ale­bo star­tup, je to fan­tas­tic­ké. Je to nový ele­ment úspe­chu v tvo­jom networ­ku. Pomô­že ti to? Prav­de­po­dob­ne nie. Je to však prí­kla­dom toho, že po rizi­ku môže prí­sť aj úspech a pre­to by si mal skú­siť to isté.

Výni­moč­ný­mi sú v tých­to prí­pa­doch ľudia, kto­rí v teba úprim­ne veria, kto­rí obe­tu­jú ich vlast­ný kom­fort, len aby ti pomoh­li. Ak takých stret­neš, ukáž im svo­ju vďa­ku. Keď všet­ci chcú tvoj „fuc­kup“ títo ľudia budú tu, aby ti vytvo­ri­li záze­mie. A vieš čo? Ty by si mal byť taký tiež. Nebuď hlú­py sebec, kto­rý niko­mu nepra­je úspech.

1-WPMRCdxJhe4cvefeJ5FbmQ

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)