Prečo ti všetci želajú pád

Nikola Tokárová / 19. januára 2016 / Tools a produktivita

Prečo si ľudia želajú vzá­jomný neús­pech?

Chceš radu? Ak ti nie­kto povie, že tvoj naj­väčší pád bol určite na niečo dobrý, never mu. Čokoľ­vek ľudia hovo­ria nie je prav­divé, pokiaľ títo ľudia nie sú súčas­ťou tvojho pro­jektu alebo spo­loč­nosti, či nemajú aký­koľ­vek osobný záu­jem na tvo­jom úspe­chu.

Fak­tom je, že väč­šina ľudí si želá, aby si neus­pel. Možno to nie je jasné im, ani tebe, ale ich základ­ným inštink­tom je, že si želajú, aby tvoja práca nevyšla. Je veľmi výni­močné ak náj­deš nie­koho, kto chce, aby si uspel, ak sami nie sú zahr­nutí v tvo­jom úspe­chu.

IMG_1753

Samoz­rejme, sú tu aj inves­tori, ktorí si mys­lia, že tvoj star­tup má obrov­ský poten­ciál, avšak komen­táre k tvojmu star­tupu vypo­ve­dajú o nie­čom inom – stovky ľudí pred­po­ve­dajú tvoj koniec a dúfajú, že majú pravdu.

Ľudia radi uka­zujú na neús­pe­chy iných, aby si našli argu­ment, prečo nikdy neza­čí­nať s ničím vlast­ným a pokojne ostali aj naďa­lej vo svo­jej kom­fort­nej zóne.

Nikto ti nepraje úspech, lebo:

Uvoľ­ňuje to ich tlak a ospra­vedl­ňuje ich hlúpe životné roz­hod­nu­tia.

Väč­šina ľudí si na seba nevezme riziko skú­siť niečo na vlastnú päsť. Nie každý musí, nie každý by mal. Namiesto toho úprimne pri­znať, že to jed­no­du­cho robiť nechcú alebo na to nemajú sa veľa ľudí snaží zakryť za myš­lienku, že nevys­kú­šať nič je vlastne naj­bez­peč­nej­ším a naj­lep­ším rie­še­ním.

Každý jeden pád, za ktorý sa môžu scho­vať, hrá za ich teóriu. Mys­lia si preto, že sú omnoho múd­rejší ako ľudia, ktorí sa do rizika púš­ťajú s plným pre­sved­če­ním aj keď to vyzerá tak, že všetko ide proti nim. Môžu sa pozrieť späť na ich životy a cítiť sa pohodlne, lebo nepo­ka­zili nič tak, ako ty.

img_20140226_1819061

Na druhú stranu, ak si úspešný aj napriek obrov­skému riziku, ktoré pod­stú­piš a dosiah­neš to, v čo veríš, hádže to na týchto ľudí zlé svetlo.

Ľudia sú vystra­šení z rizika u ostat­ných, pre­tože sa boja, že sa im minú dôvody aby nena­sle­do­vali ostat­ných. Rov­nako sú vystra­šení, že tvoj úspech sa neja­kým spô­so­bom rovná ich pre­hre.

…a ak si neus­pel, môže to zna­me­nať, že oni áno.

Je jed­no­du­ché zabud­núť na to, že nie­koho úspech zna­mená opak pre ostat­ných. Porov­ná­va­nie je však to naj­hor­šie, čo môžeš uro­biť. Je jasné, že ak nie­koho nemáš rád a on uspeje, čakajú ťa ťažké časy pri vyrov­ná­vaní sa s tým. Vše­obecne platí, že nie ste súperi a pri jeho úspe­chu pre­ží­vaš len závisť.

talentexpo-760x427

Každá výhra je pozi­tívna. Za kaž­dým, keď sa nie­komu, koho poznáš splní sen, pro­jekt alebo star­tup, je to fan­tas­tické. Je to nový ele­ment úspe­chu v tvo­jom networku. Pomôže ti to? Prav­de­po­dobne nie. Je to však prí­kla­dom toho, že po riziku môže prísť aj úspech a preto by si mal skú­siť to isté.

Výni­moč­nými sú v týchto prí­pa­doch ľudia, ktorí v teba úprimne veria, ktorí obe­tujú ich vlastný kom­fort, len aby ti pomohli. Ak takých stret­neš, ukáž im svoju vďaku. Keď všetci chcú tvoj „fuc­kup“ títo ľudia budú tu, aby ti vytvo­rili záze­mie. A vieš čo? Ty by si mal byť taký tiež. Nebuď hlúpy sebec, ktorý nikomu nepraje úspech.

1-WPMRCdxJhe4cvefeJ5FbmQ

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)