10 neuve­ri­teľ­ných a záhad­ných miest z celého sveta, kto­rých sa ľud­ská ruka ešte nedot­kla

Juraj Metke / 24. júna 2016 / Tools a produktivita

Len málo ľudí si uve­do­muje, že na Zemi exis­tujú miesta, do kto­rých ešte ľud­ská noha nevk­ro­čila a ktoré sú s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou aj naďa­lej v kom­pe­ten­cii divo­kých zvie­rat.

Mnohé z nich sú tak vzdia­lené a neprí­stupné, že nám zabe­rie obrov­ské množ­stvo času, úsi­lia a zruč­ností ich dosiah­nuť. Ale aj napriek tomu, tie, ktoré poznáme — zväčša iba z letec­kých zábe­rov — nás dokážu ohro­miť svo­jou krá­sou. Prav­de­po­dobne je to preto, že tieto miesta ešte neza­žili ľud­ský zásah, a tak zostali rov­naké od úsvitu času — str­hu­júce a nedot­knuté vo všet­kej svo­jej kráse.

1. “Lesné jazero”, Rusko

01.Forrest_lake_Russia

foto: majorten.com

Presné miesto tohto záhad­ného jazera nie je známe. Podľa nie­kto­rých sa môže nachá­dzať v regi­óne Tyumen. Ako sa jazero “dostalo” tak hlboko do lesa? Nikto nevie…

2. Tepui, Vene­zu­ela

02.Venezuela_102.Venezuela_2

foto: brightside.me

Slovo “Tepui” zna­mená “domov bohov” v jazyku pôvod­ných oby­va­te­ľov Gran Sabanda — miesta, kde sa nachá­dzajú tieto neuve­ri­teľné, zlo­vestné prí­rodné štruk­túry.

3. Vodo­pády Hono­ko­hau, Maui

03.Maui_103.Maui_2

foto: brightside.me

Toto odľahlé miesto je pre­siak­nuté zele­ňou. Samotný pohľad na oko­litú prí­rodu vám dodá pocit nespú­ta­nej krásy, vzne­še­nosti a tajom­stva. Len si pred­stavte, aké by to bolo, ces­to­vať naprieč touto kra­ji­nou.

4. Ama­zon­ský daž­ďový pra­les

04.Amazon_104.Amazon_2

foto: brightside.me

Tento neuve­ri­teľný a obrov­ský les sa rozp­res­tiera po devia­tich rôz­nych kra­ji­nách Juž­nej Ame­riky: Bra­zí­lia, Peru, Kolum­bia, Vene­zu­ela, Ekvá­dor, Bolí­via, Guy­ana, Suri­nam a Fran­cúz­ska Guy­ana. Je tak obrov­ský, že ľud­stvo ani nemôže dúfať v jeho cel­kové pre­skú­ma­nie alebo poznať všetko, čo sa v ňom skrýva.

5. Gangk­har Puen­sum, Bhu­tan

05.Bhutan_105.Bhutan_2

foto: brightside.me

Je to naj­vyš­šia hora na svete, ktorú ešte nikto nepo­ko­ril. Nachá­dza sa na spo­rom území medzi Bhu­tá­nom a Čínou. Týči sa do výšky 7570 met­rov nad morom.

6. “Kamenný les” Tsingy de Bema­raha, Mada­gas­kar

06.Madagaskar_106.Madagaskar_2

foto: brightside.me

Tieto skal­naté výbežky a kaňony sa tvo­rili po dobu nie­koľ­kých mili­ó­nov rokov pre­važne pod zemou v podobe jas­kýň. Za tie roky, mon­zú­nové dažde odpla­vili metre a metre vápenca a hru­bých vrs­tiev krie­do­vých sedi­men­tov. Vytvo­rili tak tento jedi­nečný sys­tém tajomne vyze­ra­jú­cich prí­rod­ných mos­tov, veží a ties­ňav, ktoré môžu dosa­ho­vať hĺbku až 120 met­rov.

7. Ker­gu­e­len Islands

07.Kerguelen_107.Kerguelen_2

foto: brightside.me

Ukryté v juž­nej časti obrov­ského Indic­kého oce­ánu, tieto ostrovy sú ďaleko od svo­jej domov­skej kra­jiny — Fran­cúz­ska. Nelie­tajú sem žiadne lie­tadlá a ani necho­dia turisti. Jedi­ným spô­so­bom, ako sa môžete na ostrovy dostať, je loďou z ostrova Réu­nion, ktorý leží v blíz­kosti Mada­gas­karu. Nie­ktorí sa dom­nie­vajú, že ostrovy dokonca môžu byť súčas­ťou báj­nej Atlan­tídy.

8. Rock Islands, Palau

08.Palau_108.Palau_2

foto: brightside.me

Pre moderné ľud­stvo je Rock Islands vzdia­lená oblasť, o kto­rej toho veľa nevieme. Avšak môžeme sa dom­nie­vať, že v urči­tom oka­mihu počas posled­ných nie­koľko tisíc rokov na ne ľudia vkro­čili. Vieme to vďaka arche­oló­gom, ktorí našli dôkazy o takz­va­ných “malých ľuďoch” — odnož ľud­stva, ktorá je typická malým vzras­tom — ktorí tu mohli žiť.

9. Dal­lol, Ethi­opia

09.Ethiopia_109.Ethiopia_2

foto: brightside.me

Ťažba soli v dneš­ných dňoch pre­bieha v blíz­kosti sopky Dal­lol, takže presne pove­dané, toto nie je úplne nedot­knuté úze­mie. Avšak bez­pro­stredné oko­lie sopky je, samoz­rejme, neobý­vané. Čo je fas­ci­nu­júce, vedci veria, že mimo­zem­sky vyze­ra­júca kra­jina sopky sa nápadne podobá povr­chu Io — vul­ka­nic­kého mesiaca Jupi­tera.

10. Pal­myra Atoll

10.Palmyra_110.Palmyra_2

foto: brightside.me

Nachá­dza sa v rov­ní­ko­vej oblasti Tichého oce­ánu na juh od ostro­vov Havaj. Tento nedot­knutý ostrov je údajne domo­vom tajom­ných a magic­kých síl.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)