10 originálnych billboardov tohtoročnej predvolebnej kampane

Mária Ambrozová / 9. októbra 2018 / Marketing & Reklama

  • Pred­vo­lebné ob­do­bie má nie­koľko hlav­ných zna­kov: vôňa gu­ľášu v ovzduší, kde tu re­klamné pero či ná­doba na lieky a aj tra­dične „ori­gi­nálne“ zvlád­nuté pred­vo­lebné bill­bo­ardy
  • Tento rok nás ča­kajú ko­mu­nálne voľby, a preto sme sa na nie­koľko zau­jí­ma­vých re­klam­ných plôch po­zreli bliž­šie
  • Voľby sa budú ko­nať už 10. no­vem­bra
zdroj: Facebook/Cat Café Club Poprad
  • Pred­vo­lebné ob­do­bie má nie­koľko hlav­ných zna­kov: vôňa gu­ľášu v ovzduší, kde tu re­klamné pero či ná­doba na lieky a aj tra­dične „ori­gi­nálne“ zvlád­nuté pred­vo­lebné bill­bo­ardy
  • Tento rok nás ča­kajú ko­mu­nálne voľby, a preto sme sa na nie­koľko zau­jí­ma­vých re­klam­ných plôch po­zreli bliž­šie
  • Voľby sa budú ko­nať už 10. no­vem­bra

Vi­zu­álny smog je váž­nym prob­lé­mom nie len bra­ti­slav­ských ulíc a mnohí sa už roz­hodli s tým niečo ro­biť. Ve­de­nia miest po­maly, ale isto od­stra­ňujú re­klamné plachty z his­to­ric­kých bu­dov, ktoré už po­maly ani ne­vidno a popri ces­tách v nie­kto­rých úse­koch už ne­ťahá zrak množ­stvo bill­bo­ar­dov. Tie ale sú­časní po­li­tici stále radi vy­uží­vajú na to, aby dali svo­jim spo­lu­ob­ča­nom ve­dieť, prečo ísť v najb­liž­ších voľ­bách vo­liť práve ich.

Ako v každý pred­vo­lebný čas, aj ten­to­krát nie­ktoré mi­mo­riadne zau­jali. Či už je to vďaka (ne)pre­mys­le­ným slov­ným hrač­kám či „pro­fe­si­onál­nej“ gra­fike. Je­den z ko­men­tu­jú­cich pod fo­to­gra­fiou na­sle­du­jú­ceho bill­bo­ardu po­zna­me­nal to, čo si myslí asi väč­šina z nás: zdá sa, že nad­hľad mu ne­chýba.

Na Tr­nav­skom mýte, frek­ven­to­va­nej kri­žo­vatke, na­šiel svoje miesto tento vtipný slo­gan.

Ak ne­chá­peš voľbu gra­fika, ne­vadí. Ani my. Žeby strážny pes?

Pri zvie­ra­tách ešte zo­sta­neme. Vieš o tom, že v Pop­rade kan­di­duje za pri­má­torku mačka? Chce viac mlieka pre deti v pop­rad­ských ško­lách, plá­nuje zlep­šiť po­vesť čier­nych ma­čiek alebo zria­diť útu­lok pre tú­la­vých po­li­ti­kov. Celý svoj pri­má­tor­ský plat plá­nuje ve­no­vať na po­moc pre opus­tené zvie­ratá. Viac si pre­čí­taš TU.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: tla­co­ves­pravy.wordp­ress.com

O tom, že v Pop­rade majú zmy­sel pre hu­mor je po kan­di­dátke – mačke už všet­kým jasné. Prek­va­pil však aj „Vol­de­mort“.

Na mo­dernú nôtu sta­vil kan­di­dát z Ko­šíc.

Ak si už pre­sý­tený tými re­klam­nými plo­chami, kde sa mie­šajú fonty a ich veľ­kosti, hý­ria far­bami a z času na čas náj­deš aj ne­jakú gra­ma­tickú chybu, sú kan­di­dáti, ktorí sta­vili na mi­ni­ma­liz­mus. Tými nič ne­po­ka­zíš.

Kan­di­dát za De­vín­sku Novú Ves tiež pri­šiel s ori­gi­nál­nou gra­fi­kou a vlast­ným lo­gom. Na svo­jom webe uve­rej­nil obe ver­zie.

Vo­lebné slo­gany sú často po­riad­nym orieš­kom pre me­diálne tímy. Kan­di­dát na sta­rostu Bar­de­jova ale ne­zvo­lil naj­jed­no­duch­šiu cestu.

A pre veľký úspech si pri­po­me­nieme aj je­den bil­bo­ard z mi­nu­lého roka.

Pridať komentár (0)