10 skve­lých zdro­jov, ktoré ti pomôžu roz­be­hnúť star­tup

Nikola Brehová / 8. júna 2016 / Business

Firemné pro­stre­die nie je pre kaž­dého, člo­vek však často skrátka cíti potrebu vybu­do­vať niečo vlastné. Aké zdroje ti teda môžu pomôcť pri tvorbe vlast­ného star­tupu?

Ak pat­ríš k ľuďom, ktorí túžia vytvo­riť niečo vlastné, rea­li­zo­vať sa a spl­niť si sen, určite si si už polo­žil otázky: Ako čo naj­skôr roz­beh­nem star­tup? Ako náj­dem co-foun­dera a vytvo­rím tím? Ako zís­kam peniaze pre tím? Ako mám vedieť, že môj nápad je niečo, o čo budú mať ľudia záu­jem? A kto je moja cie­ľová sku­pina? Ako ich zauj­mem?

Naj­lep­šie sa učí od tých, ktorí pre­šli podob­nými prob­lé­mami a úspešne ich zvládli. Niž­šie náj­deš nie­koľko kníh, kur­zov a iných zdro­jov, ktoré ti môžu pomôcť a posu­núť ťa správ­nym sme­rom.

Star­tup Launch List

Pri veľ­kom množ­stve infor­má­cií, ktoré sa k tebe dostá­vajú, môže byť náročné všetky zmys­lu­plne selek­to­vať. S tým ti môže pomôcť Star­tup Launch List, v kto­rom náj­deš uži­točné články zara­dené do kate­gó­rií. Zis­tíš naprí­klad, ako sa dopra­co­vať k nápadu, ako vybu­do­vať team, ako vytvo­riť pro­dukt, ako zís­kať finančné pros­triedky a mnohé ďal­šie uži­točné infor­má­cie.

Tie pri­tom pochá­dzajú od top líd­rov, ako naprí­klad Fred Wil­son, Paul Gra­ham, Seth Godin, Dave Morin, Mark Sus­ter a iní.

strtpLL

foto: learn.ryanholiday.net

Trac­tion

Trac­tion je kniha, ktorú napí­sali Jus­tin Mares a Gab­riel Wein­berg v roku 2015. Rýchlo sa stala jed­nou z najús­peš­nej­ších star­tu­po­vých kníh, a to vďaka detail­ným infor­má­ciám. Náj­deš v nej päť kro­kov veno­va­ných tomu, ako roz­be­hnúť star­tup. Spo­ločne zalo­žili aj kurz, kde sa venujú tak­ti­kám apli­ko­va­ným v sied­mich mar­ke­tin­go­vých komu­ni­kač­ných kaná­loch. Trac­tion je roz­hodne kniha, ktorú sa oplatí pre­čí­tať.

Good Email Copy

Napriek tomu, že emai­ling nepatrí medzi obľú­bené mar­ke­tin­gové kanály, je veľmi efek­tívny. Nápady naň pri­tom môžeš čer­pať z Good Email Copy. Ide o veľmi šikovný tool, kde náj­deš súbor emai­lov od Slack, Sho­pify, Base­camp, Eventb­rite, Pin­te­rest, Ever­note a mno­hých ďal­ších. Vybe­ráš si na základe fráz.good-copy-email-726x547

foto: webappers.com

Petit Hacks

Výborný zdroj infor­má­cií. Náj­deš tu prí­klady zame­rané na to, ako „hack­núť“ webové stránky pou­ží­vané na zvý­še­nie akvi­zí­cie, reten­cie a výnosu. Každý hack je dopl­nený o scre­ens­hot.

14.9petithacks

foto: petithacks.com

Brick by Brick

Vytvo­riť uni­kátny pro­dukt je výzvou. Auto­rom Brick by Brick je Sasha Greif. Ide o kom­plexný návod, ktorý ťa pre­ve­die tech­ni­kami vytvá­ra­nia komu­nity okolo pro­duktu. Náj­deš tu per­ličky od Jus­tina Kana, Josha Owensa a iných.

B2B

foto: communitybuildingguide.com

Make this year

Na tomto webe zís­kaš step by step lek­cie zame­rané na to, ako čo naje­fek­tív­nej­šie pra­co­vať na sta­rupe. Vytvo­ríš si menší pro­jekt a budeš sle­do­vať, aký má dopad na zákaz­ní­kov. Lek­cie zastre­šujú skú­sení pro­jek­toví mana­žéri a nebu­deš zahl­tený veľ­kým množ­stvom infor­má­cií naraz.

Traf­fic 1M

Traf­fic 1M je jede­ným z naj­lep­ších toolov v oblasti online mar­ke­tingu. Tvor­com je Noah Kagam, ktorý vie, že nie je jed­no­du­ché pri­tiah­nuť zákaz­níka na svoju stránku, a to hlavne v začiat­koch. Naučíš sa, ako moti­vo­vať k zdie­ľa­niu svojho obsahu, tes­to­vať obsah, SEO, či tvo­riť smart reklamu.

traffic1M

foto: startupstash.com

Gro­wth Hac­ker Course

Kurz vytvo­ril Ryan Holi­day na základe svo­jej knihy Gro­wth Hac­ker Mar­ke­ting. Naučíš sa tu tak­tiku, ako zvý­šiť rast svojho biz­nisu pomo­cou pre­hľad­ných cvi­čení.

growth-hacker

foto: smashingmagazine.com

Busi­ness Model Kit

Tento tool ti ukáže, ako bude vyze­rať tvoj nápad o 5, 10 či 20 rokov. Oce­níš ho, ak pre­fe­ru­ješ vizu­álne uče­nie. Máš 16 kar­ti­čiek, ktoré ti pomá­hajú vizu­ali­zo­vať myš­lienky a poskytnú ti lepší náhľad na pro­jekt. Okrem toho ho môžeš využiť aj pri pre­zen­to­vaní svojho nápadu.

Lean Series Books

Séria kníh napí­saná tými naj­lep­šími v odbore. Využi­ješ ju hlavne v počia­toč­nom štá­diu, keď potre­bu­ješ čo naj­viac infor­má­cií a čaká ťa veľa práce. Knihy sú napí­sané tak, že poznatky môžeš hneď apli­ko­vať v praxi.

leanBooks

foto: the-foundation.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)